Afskedigelse som ansat

Her kan du læse om dine rettigheder, hvis du bliver afskediget.
Som medlem af Danske Fysioterapeuter får du professionel rådgivning om netop din situation. I samarbejde med dig og eventuelt tillidsrepræsentanten, undersøger vi, om begrundelsen for afskedigelsen af dig er saglig, og vi holder øje med, at din arbejdsgiver overholder reglerne.

Kontakt os hurtigt ved afskedigelse

Hvis du er blevet sagt op, er ved at blive sagt op, eller har modtaget en partshøringsskrivelse (sindetskrivelse) skal du kontakte os. Der kan være frister, der skal overholdes, så derfor må du ikke vente for længe.

Ring til os på tlf. 33 41 46 20 eller kontakt os pr. mail på ansat@fysio.dk.

Afskedigelsen skal være sagligt begrundet

Afskedigelsen af dig skal være sagligt og rimeligt begrundet i enten dine eller din arbejdsgivers forhold.

En afskedigelse begrundet i dine forhold kan fx være, at du ikke overholder dine pligter, samarbejdsvanskeligheder som kan tilskrives dig, misbrug, uegnethed eller langvarig sygdom.

Afskedigelse begrundet i din arbejdsgivers forhold kan fx være besparelser eller organisationsændringer.

Er du i tvivl om afskedigelsen af dig er saglig, kan du ringe til os på tlf. 33 41 46 20 eller kontakt os pr. mail på ansat@fysio.dk.

Usaglig afskedigelse

En afskedigelse begrundet i dine forhold forudsætter i de fleste tilfælde, at du har fået en advarsel først. En advarsel skal angive præcist, hvad det er din arbejdsgiver er utilfreds med, og hvordan du kan rette op på det.

Er du eller din tillidsrepræsentant i tvivl om, hvorvidt afskedigelsen er sagligt begrundet i dine eller arbejdsgivers forhold, bør du straks kontakte os med henblik på en vurdering af opsigelsen.

Skønner vi, at der er tale om en usaglig opsigelse, kan vi rejse krav om en godtgørelse. Godtgørelsens størrelse afhænger blandt andet af, hvor længe du har været ansat i stillingen.

Offentlig ansat? Så skal du partshøres

Er du offentligt ansat, skal din arbejdsgiver partshøre dig, inden afskedigelsen kan effektueres. Det betyder, at din arbejdsgiver skal udlevere en partshøringsskrivelse (sindetskrivelse) eller en ”påtænkt opsigelses”, som er en varsling om forestående afskedigelse. Skrivelsen skal indeholde en begrundelse for den påtænkte opsigelse, da du skal have mulighed for at forholde dig til begrundelsen.

Når du har modtaget skrivelsen, har du mulighed for at komme med dine bemærkninger til den påtænkte opsigelse. Høringsfristen er typisk 14 dage, men kan være kortere eller længere. Høringsfristen skal fremgå af brevet.

Først efter denne høring vil arbejdsgiveren kunne træffe den endelige beslutning om eventuelt at afskedige dig. Danske Fysioterapeuter modtager ikke automatisk en kopi af sindetskrivelsen, så send en kopi til os i god tid, så vi kan hjælpe dig med at vurdere, om afskedigelsen er rimelig og/eller, om vi eventuelt skal hjælpe dig med at udarbejde et høringssvar. Du kan sende skrivelsen til os på ansat@fysio.dk.

Ligebehandlingsloven beskytter dig ved afskedigelse under graviditet og barsel

Ligebehandlingsloven indeholder et forbud mod at afskedige dig på grund af graviditet, barsel eller adoption. Både mor og far er omfattet af beskyttelsen. Arbejdsgiver skal på foranledning bevise, at afskedigelsen af dig ikke er begrundet i din graviditet eller barsel.

Bliver du afskediget under graviditet eller barsel, skal du kontakte os med det samme med henblik på en vurdering af sagen.

Ring til os på tlf. 33 41 46 20 eller kontakt os pr. mail på ansat@fysio.dk.

Bortvisning fra arbejdspladsen

I helt ekstreme tilfælde kan du blive bortvist. Dette kan ske, hvis du fx har brudt din tavshedspligt, har været voldelig eller er udeblevet fra arbejde uden grund. I sådanne situationer kan ledelsen bortvise dig uden forudgående samtaler eller advarsler.

Hvis du bliver bortvist, vil du få besked på at pakke dine ting og ikke vise dig på arbejdspladsen mere.

Lønnen ophører øjeblikkeligt ved bortvisninger. Bortvisninger er heldigvis meget sjældne. 

Hvis du bliver bortvist, skal du kontakte os med det samme på tlf. 33 41 46 20 eller pr. mail på ansat@fysio.dk.

Frihed til at søge nyt job

Er du i en opsagt stilling, kan du få fri til at tage til jobsamtale.

Hvis du er blevet sagt op eller selv har sagt op, har du krav på at få fri med løn til at søge andet arbejde. Du kan altså gå til jobsamtale i arbejdstiden.

Friheden til jobsøgning omfatter ikke tid til at skrive ansøgninger. Det skal foregå i din fritid.

En tjenstlig samtale mellem dig og din leder har til formål at rette op på samarbejdsproblemer og/eller mangelfuld udførelse af arbejdet.

Du kan blive indkaldt til en tjenstlig samtale, hvis din leder mener, at din måde at handle på har skabt alvorlige problemer for dig selv og/eller arbejdspladsen. Typisk vil det dreje sig om samarbejdsproblemer eller mangelfuld udførelse af arbejdet. Din arbejdsgiver har ret til at give udtryk for sine krav til arbejdets udførelse og din adfærd.

I indkaldelsen til samtalen bør der fremgå en begrundelse.

En tjenstlig samtale foregår mellem lederen og dig, og det er blandt jer, at problemet skal defineres og løses. Du har ret til at have en bisidder med, og det er oplagt, at dette er tillidsrepræsentanten.

Til samtalen skal din arbejdsgiver gøre dig klart, hvilke forhold der opleves som utilfredsstillende, og hvordan du skal agere fremover.

Der skal skrives referat af samtalen, som kan bruges, hvis der senere indledes en afskedigelsessag, eller du tildeles en advarsel.
Er du funktionæransat (med en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 8 timer om ugen), ansat i en tidsbegrænset stilling eller i prøveperiode, gælder specifikke opsigelsesvarsler.

Gældende opsigelsesvarsler

Som funktionæransat med en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 8 timer om ugen, kan din arbejdsgiver opsige dig med følgende varsler:

Ansættelsestid     Opsigelsesvarsel
Hvis prøvetid er aftalt - indtil du har været ansat 2 ½ måned 14 dage
Til og med 5 måneder 1 måned
Til og med 2 år og 9 måneder     3 måneder
Til og med 5 år og 8 måneder 4 måneder
Til og med 8 år og 7 måneder 5 måneder
Herefter 6 måneder

Opsigelsesvarslerne gælder også, hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, og du opsiges før, ansættelsen udløber.

Læs mere om tidsbegrænset ansættelse

Er der aftalt prøvetid, kan din arbejdsgiver opsige dig med 14 dages varsel. De 14 dage tæller med i den 3 måneders periode, som prøvetiden varer. Det vil sige, at en eventuel opsigelse senest skal være afgivet efter 2½ måneds ansættelse.

Hvis du har været ansat i 12 eller 17 år, har du krav på en fratrædelsesgodtgørelse.

Hvis du bliver afskediget og har været ansat uafbrudt i samme virksomhed i 12 eller 17 år, har du ret til en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn

Kontakt os for en vurdering af, om du har krav på godtgørelse: på tlf. 33 41 46 20 eller kontakt os pr. mail på ansat@fysio.dk.

Du kan opsiges på grund af sygdom. Opsigelsen skal være begrundet i en konkret individuel vurdering af sygdommens betydning for arbejdspladsen.  Danske Fysioterapeuter kan ikke anbefale, at du på grund af sygdom selv opsiger din stilling.

Gælder 120-sygedagsreglen for mig?

For offentligt ansatte gælder 120-sygedagsreglen ikke.

For privatansatte gælder der en 120-sygedagsregel, hvis den er aftalt i din kontrakt. Den skal altså stå direkte i kontrakten. 120-sygedagsreglen betyder, at du kan blive opsagt med forkortet varsel på 1 måned, hvis du indenfor de sidste 12 måneder har været syg i 120 kalenderdage.

Hvis funktionæren er syg både fredag og mandag omkring en weekend, regnes lørdag og søndag også med i opgørelsen af de 120 dage. Der gælder særlige regler, hvis der er tale om graviditetsbetinget sygdom.

Det er en betingelse, at opsigelse sker, mens du fortsat er syg og i umiddelbart tilknytning til, at de 120 dages sygdom er gået.

Hvor kan jeg få råd og vejledning?

Du bør altid kontakte din tillidsrepræsentant eller hos Danske Fysioterapeuter, hvis det kommer på tale, at din sygdom kan få/har konsekvenser for dit ansættelsesforhold.

Hvis du er syg i længere tid, kan du have behov for råd og vejledning – kontakt din tillidsrepræsentant eller Danske Fysioterapeuter.

Servicelinjen har telefonnummer 33 41 46 20. Du kan også sende en mail på ansat@fysio.dk.

Se DSAs guide til syge

 

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620