Fleksjob

Fleksjob er en stilling på særlige vilkår, som Kommunen yder tilskud til. Der kan oprettes fleksjob både i det offentlige og i det private. Der er også muligt for selvstændige at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed. Det er din hjemkommune, der vurderer om du er berettiget til et fleksjob. Du kan få yderligere oplysninger i din kommune.

Fleksjob kan oprettes til personer, der har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.

Begrænsningerne skal betyde, at du ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår. Fleksjob kan oprettes på både offentlige og private arbejdspladser. Fleksjob kan også være et fastholdelsesfleksjob.

Oftest stillede spørgsmål om fleksjob

  • Du skal være under folkepensionsalderen.
  • Du må ikke modtage førtidspension.
  • Din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat i ethvert erhverv.
  • Alle muligheder for almindelig beskæftigelse skal være undersøgt.

Med begrebet væsentligt og varigt nedsat arbejdsevne menes, at din arbejdsevne skal være nedsat til omkring 50% eller mindre. Alle relevante tilbud skal være afprøvet. Det kan være virksomhedspraktik indenfor et andet fagområde, eller det kan være vejledning og opkvalificering eller omskoling.

Hvis din arbejdsevne er nedsat til nogle få timer om ugen, er det en forudsætning for tilkendelse af fleksjob, at kommunen vurderer, at der er udviklingsmuligheder. Det betyder, at din arbejdsevne på sigt kan forøges til flere timer.

Fleksjob bevilges midlertidigt for en 5-årig periode. Er du under 40 år, bevilges det første fleksjob for en 5-årig periode. Når de 5 år er gået, skal der tages stilling til, hvorvidt du fortsat opfylder betingelserne.

Hvis du er over 40 år, vil du også få det første fleksjob i en midlertidig periode på 5 år. Efter det første fleksjob kan bevillingen gøres permanent. Det er en forudsætning, at betingelserne fortsat er til stede.

Fleksjobordningen blev ændret 01. januar 2013. Ændringen betød, at der blev indført nye regler for såkaldte fastholdelsesfleksjob. Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, som etableres på hidtidig arbejdsplads. Det er en betingelse at de generelle regler for tilkendelse af fleksjob er opfyldt.

Derudover skal der have været tale om ansættelse på særlige vilkår i 12 måneder forud for overgangen til fleksjob. Særlige vilkår kunne eksempelvis være ændrede arbejdsopgaver, nedsættelse af arbejdstiden, fritagelse for overarbejde eller fritagelse for vagter.

Reglen om ansættelse på særlige vilkår i 12 måneder kan fraviges hvis sygdommen skyldes ulykke eller er pludselig opstået. Der gælder desuden særlige og lempeligere regler for seniorfastholdelsesfleksjob. Et seniorfastholdelsesfleksjob kan tilkendes hvis du opfylder de generelle betingelser og derudover ikke har mere end 6 år til folkepensionsalderen.

Det er jobcenteret i din bopælskommune, der godkender dig til et fleksjob. Forudsætningen for godkendelse er, at din arbejdsevnenedsættelse er beskrevet og dokumenteret i en rehabiliteringsplan. Denne plan skal behandles og godkendes af et tværfagligt team, kaldet rehabiliteringsteamet.

Jobcenter vurderer timetal. Jobcenteret vurderer desuden, hvor mange timer, du som fleksjobber kan arbejde om ugen, og med hvor stor arbejdsintensitet. Det kan være du kan arbejde med fuld intensitet i 15 timer om ugen, eller måske kun med halv intensitet i 20 timer om uge, dvs. 10 timer effektivt.

Det vil som udgangspunkt være beskrevet fra jobcenterets side, hvilke skånehensyn du har, og hvilke opgaver du kan varetage.

Hvis du er godkendt til et fleksjob og ikke har noget arbejde så kan du bede jobcenteret om et såkaldt fleksjobbevis. Beviset fortæller en kommende arbejdsgiver, at du er visiteret til fleksjob. På beviset står også, hvilke skånebehov du har. Derudover indeholder beviset generelle informationer om fleksjobordningen.

Når du bliver ansat i et fleksjob, er du omfattet af de samme overenskomster og aftaler som dine almindeligt ansatte kollegaer. Det betyder, at dit ansættelsesforhold følger den gældende overenskomst, evt. lokale aftaler, indbetaling af pension, ulempeydelser m.m.

Du bliver aflønnet af din arbejdsgiver for din reelle arbejdsindsats, og din bopælskommune yder et fleksløntilskud til dig. Det betyder at hvis du ansættes i et fleksjob 20 timer om ugen, men kun kan arbejde med en intensitet svarende til halvdelen, så får du fuld løn for 10 timer.

Udover lønnen fra din arbejdsgiver betaler din bopælskommune et fleksløntilskud til dig. Fleksløntilskuddet kan maksimum udgøre 98% af den højeste dagpengesats, og afhænger af størrelsen på din løn.

Se beregningsmodel

Hvis du bliver syg i et ansættelsesforhold, har du ret til både løn og fleksløntilskud. Din arbejdsgiver har ret til refusion for dine sygedagpenge fra første fraværsdag.

Ved graviditet eller adoption gælder de samme regler for barselsorlov som ved almindelig ansættelse.

Du optjener ret til ferie med løn efter de regler der gælder i din overenskomst eller ansættelseskontrakt. Står du i en situation, hvor du ikke har optjent ret til ferie med løn, kan du være berettiget til ledighedsydelse. I det omfang, du får løn eller feriegodtgørelse under ferien, er du også berettiget til fleksløntilskud. Du bevarer dette tilskud ved ferieophold i udlandet.

Blev du ansat i dit fleksjob før 01. januar 2013, så er du omfattet af den såkaldte ”gamle ordning”.

Hvis du selv siger op eller bliver afskediget fra dit fleksjob, så bliver du omfattet af de nye regler. Det er de regler der er beskrevet ovenfor i denne guide.

En ny fleksjobansættelse kan være, hvis du liver ansat hos en ny arbejdsgiver. Det kan også være, at du fortsat er hos samme arbejdsgiver, men får en helt ny jobfunktion og helt nye arbejdsopgaver. Hvis du eksempelvis går fra at være ansat som fysioterapeut til at have arbejdsopgaver indenfor et helt andet fagområde.

Står du i en situation, hvor der sker ændringer i din ansættelse, og du er ansat i fleksjob før 01. januar 2013 så kontakt altid Danske Fysioterapeuter.

Hvis du er godkendt til et fleksjob, kan du få ledighedsydelse frem ti, at du finder et egentligt arbejde. Du kan også få ledighedsydelse mellem to fleksjob, under sygdom og barsel eller ved afholdelse af ferie.

Ledighedsydelsen svarer til 89% af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. For at være berettiget til ledighedsydelse skal du opfylde en af følgende betingelser.,

  • Du ville være berettiget til barselsdagpenge eller sygedagpenge.
  • Du modtager sygedagpenge.
  • Du deltager i revalidering.
  • Du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Det er desuden en betingelse for den fortsatte ret til ledighedsydelse, at du ikke er selvforskyldt ledig og fortsat opfylder betingelserne for at få et fleksjob.

Hvis jeg vil vide mere?

Hvis du vil vide mere om fleksjob er du velkommen til at kontakte Danske Fysioterapeuter.

Er du medlem af Danske Sundhedsorganisationers A-kasse, (DSA), kan du også rette henvendelse til deres socialrådgivere. Læs mere på dsa.dk

Du kan også få yderligere oplysninger i din kommune eller på borger.dk.

Læs mere på dsa.dk

Beregn din månedsindtægt i dit fleksjob hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620