Ulønnet fravær

I forskellige situationer kan du have enten ret til eller mulighed for fravær uden løn. Læs mere om dine muligheder.

Adgang til ulønnet orlov afhænger af, hvor du er ansat – nogle forhold gælder for alle, mens nogle forhold gælder alene for offentligt ansatte.

Som lønmodtager kan du aftale frihed uden løn for en kortere eller længere periode med din arbejdsgiver.

For ansatte i regioner og kommuner er muligheden beskrevet i overenskomsten, og kan gives, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Det er en ledelsesret at vurdere, om en orlovsperiode vil være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Hvis der aftales orlov, vil det være hensigtsmæssigt at aftale de nærmere vilkår, herunder, hvilken stilling du vender tilbage til efter endt orlov.

Der optjenes ikke lønanciennitet under orloven medmindre der udtrykkeligt er aftalt fortsat optjening.

Offentligt ansatte har ret til orlov, hvis vedkommende selv eller vedkommendes ægtefælles/samlever

  • Ansættes i Grønlands hjemmestyre/kommuner
  • Udsendes til tjeneste for offentlige myndigheder
  • Udsendes til udlandet for at arbejde i internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med

Alle lønmodtagere har fra 2. august 2022 fået ret til ulønnet omsorgsorlov på op til fem dage hvert kalenderår. I 2022 er retten begrænset til 2 omsorgsdage, men fra 2023 og frem vil du have ret til 5 dage årligt.

Du kan bruge omsorgsdagene til personlig omsorg for- eller støtte til dine pårørende, eller en person i din husstand, hvis der er behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Det er en betingelse for afholdelse af omsorgsdagene, at behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand kan dokumenteres. Din arbejdsgiver kan kræve, at du får en læge til at dokumentere behovet. Dokumentationen kan for eksempel være en indkaldelse til behandling. Det er dig, der skal fremskaffe og eventuelt betale for den relevante dokumentation.

Du kan holde alle omsorgsdagene på én gang eller som enkelte dage. Dagene giver dig ret til at holde fri, men du har ikke krav på løn eller dagpenge i forbindelse med fraværet.

I loven er der ikke opstillet krav om, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver om en omsorgsorlov. Men Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du altid varsler så tidligt som muligt.

Du har som lønmodtager, selvstændig eller ledig ret til omsorgsorlov i op til 6 måneder, når det knytter sig til pasning af en nærtstående med alvorlig sygdom, eller nærtstående person med et betydeligt handicap.

Omsorgsorloven skal være et alternativet til et døgnophold udenfor hjemmet, eller pasningen vil være svarende til et fuldtidsarbejde.

Du skal ansøge om omsorgsorlov i den kommune, hvor den nærtstående bor. Du vil modtage et plejevederlag på ca. 24.500 kr. pr. måned fra kommunen.

Læs mere om plejeorlov til pasning af nærtstående i hjemmet på sundhed.dk

For offentligt ansatte gælder der særlige aftaler når det drejer sig om pasning af alvorligt syge børn, eller børn med vidtgående psykiske eller fysiske handicaps.

Læs mere om rettigheder ved børns og pårørendes sygdom

Du har ret til pasningsorlov af nærtstående, når der foreligger lægelig vurdering (terminalerklæring) om, at den døende kun har meget kort tid tilbage at leve i. Den døende skal være indforstået med plejeforholdet.

Du skal søge om plejevederlag i den kommune, hvor du skal pleje den døende.
Orloven ophører senest 14 dage efter dødens indtræden, eller når betingelserne for plejen ikke længere er til stede, fx hvis den døende indlægges på hospice.

Offentligt ansatte i regioner og kommuner har ret til plejeorlov med sædvanlig løn når arbejdsgiveren modtager refusion med plejevederlag.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620