Rettigheder ved børns og pårørendes sygdom

Som ansat i region, kommune, stat eller i privat virksomhed har du ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i den nærmeste familie, gør det påtrængende nødvendigt, at du er til stede øjeblikkeligt.

Som offentligt ansat har du adgang til hel eller delvis tjenestefrihed med løn på den første og anden arbejdsdag, hvor det pga. barnets sygdom er nødvendigt, at du selv passer barnet.

Retten til fravær omfatter ansatte med børn under 18 år, som har ophold hos dig selv. Det er ikke et krav, at du har forældremyndigheden, eller at barnet har folkeregisteradresse hos dig, men barnet skal have ophold hos dig.

Barnets 1. sygedag er i udgangspunktet den første dag, hvor barnet er sygt, uanset hvilket tidspunkt sygdommen indtræder på.

Bliver barnet sygt meget sent på en arbejdsfri dag – fx søndag – er barnets 1. sygedag i denne sammenhæng først mandag.

Barnets 2. sygedag ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag.

Forældrene kan dele 1. og 2. sygedag mellem sig, så den ene holder 1. sygedag, og den anden forælder holder 2. sygedag. Men I kan ikke begge holde både 1. og 2. sygedag.

I vurderingen af retten til fravær indgår en afvejning af barnets alder, sygdommens karakter og forholdene på tjenestestedet. Der kan være helt særlige og tungtvejende grunde til, at du skal være til stede på arbejdspladsen, og at behovet for frihed til pasning af barnet derfor ikke kan imødekommes.

Hvis der i dine vilkår indgår aftale om barns 1. (og evt. 2.) sygedag, er der ikke en entydig praksis. Det vil være naturligt at skele til de vilkår, der gælder for offentligt ansatte forældre. Har du ikke indgået nogen aftale om ret til fravær ved barns sygdom, vil du altså ikke kunne holde fri med løn.

Barselslovens §26 giver forældre til alvorligt syge børn under 18 år ret til dagpenge fra kommunen, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvis opgiver lønnet arbejde. Er du ansat i kommune, region eller stat og er betingelserne i dagpengeloven opfyldt, har du ret til sædvanlig løn. I en sådan situation skal din arbejdsgiver indberette fraværet til Udbetaling Danmark via virk.dk. Det er vigtigt at din arbejdsgiver indberetter så hurtigt som muligt og fristen er 8 uger efter første fraværsdag. Når arbejdsgiver har indberettet får du en kvittering fra Udbetaling Danmark og du får samtidig adgang til at søge om dagpenge.

Barselslovens §26 gælder også for privatansatte og selvstændige, der så får ret til dagpenge.

Ansatte i regioner, kommuner og i staten med børn under 14 år har ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 10 dage (ansatte i kommuner og regioner) / 5 dage (ansatte i staten) inden for en løbende periode på et år i forbindelse med barnets indlæggelse til hospitalsbehandling, herunder, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

Ansatte i regioner, kommuner og staten har ret til tjenestefrihed for de timer, hvortil der er bevilliget tabt arbejdsfortjeneste. Dine rettigheder er fastsat i § 42 i Serviceloven om pasning i hjemmet af et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv. Du skal først henvende dig i din hjemkommune herom.

Som privatansat, skal du indgå aftale med din arbejdsgiver om nedsat arbejdstid for de timer, hvor der er bevilget tabt arbejdsfortjeneste.

Som ansat i region og kommune har du ret til helt eller delvist fravær med sædvanlig løn, hvis der er bevilliget plejevederlag iht. § 119 i lov om social service.

Hvis det bliver aktuelt, skal du først søge om plejevederlag i din hjemkommune og herefter kontakte din arbejdsgiver med henblik på at få orlov med fuld løn. Som privatansat får man plejevederlag fra kommunen.

Som ansat i staten har du ret til ulønnet orlov ifm. pasning af pårørende med alvorlig eller uhelbredelig sygdom.

Privatansatte har ret til frihed, hvis de bevilges plejevederlag efter Serviceloven § 119.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620