Godkendelse af vedtægter

Hvis en klinik drives i anpartsselskabsform og fysioterapeuterne skal tilsluttes overenskomsten, er det et krav, at Danske Fysioterapeuter skal godkende vedtægterne.  For at vedtægterne skal kunne godkendes, skal de opfylde nedenstående 11 krav. 

Krav til vedtægterne

Kravene gælder både for fysioterapeutanpartsselskaber og holdingselskaber, såfremt andet ikke fremgår.

 1. Et fysioterapeutanpartsselskabsnavn skal indeholde betegnelsen ”autoriseret fysioterapeut...... Aps” eller ”autoriserede fysioterapeuter..... Aps.” Et holdingselskabs navn skal indeholde betegnelsen ”autoriseret fysioterapeutholdingselskabet...... Aps eller ”autoriseret fysioterapeut ......Holding Aps.
 2. Et fysioterapeutanpartsselskabs formål skal beskrives som fysioterapeutvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. Et holdingselskabs formål skal beskrives som at eje anparter i et fysioterapeutanpartsselskab.
 3. I et holdingselskab skal anpartskapitalen ejes 100 % af en anpartshaver, som har tiltrådt overenskomsten, jf. stk. 1, og som driver fysioterapeutvirksomhed som ansat i det fysioterapeutanpartsselskab, som holdingselskabet ejer anparter i. I et fysioterapeutanpartsselskab skal over 50 % af anpartskapitalen såvel efter beløb som efter stemmevægt tilhøre et eller flere holdingselskaber og/eller anpartshavere, der udøver fysioterapeutvirksomhed som ansat i selskabet, og som har tiltrådt overenskomsten, jf. stk. 1. Disse krav skal sikres ved de nødvendige indskrænkninger i anparternes omsættelighed.
 4. Generalforsamlingen må ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen, respektive direktionen, såfremt fysioterapeutanpartsselskabet ikke har en bestyrelse.
 5. Direktionens medlemmer skal alle udøve fysioterapeutvirksomhed som ansatte i selskabet.
 6. Selskabet skal ikke kunne tegnes, medmindre mindst én ansvarlig fysioterapeut er med i tegningen.
 7. Selskabets vedtægter og anpartshaverprotokol skal være tilgængelig for Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt vedkommende region/kommunerne i regionen, der til enhver tid skal kunne forlange attestation fra selskabet om dets ejerforhold.
 8. Selskabet skal respektere de ansatte fysioterapeuters personlige ansvar i medfør af stk. 2, og det skal fremhæves, at disse bestemmelser ingen indskrænkning gør i de forpligtelser, der måtte påhvile selskabet.
 9. Fysioterapeutanpartsselskabet skal såvel på brevpapir som ved skiltning angive samtlige ansvarlige fysioterapeuter, der udøver fysioterapeutvirksomhed i fysioterapeutanpartsselskabet.
 10. De ovenfor under pkt. 3, 5 og 6 nævnte krav kan fraviges af selskabet i indtil 6 måneder, såfremt ansættelsesforholdet ophører på grund af fysioterapeutens død eller upåregnelig sygdom. Såfremt der i selskabet findes stemmeløse B-anparter, kan der herudover indrømmes en frist på indtil 5 år til genoprettelse af det i punkt 3 nævnte krav om kapitalbesiddelse efter beløb.
 11. Fysioterapeutanpartsselskabet skal være uberettiget til at afkræve eller modtage honorarer, der baseres på overenskomsten, medmindre vedtægterne er godkendt af Danske Fysioterapeuter. Regionen/ kommunerne i regionen har krav på tilbagebetaling af honorarer, der modtages i strid hermed.

Klinikkens kapacitet kan besættes med ansatte, der afregner på ejerens ydernummer eller med lejere, der har et selvstændigt ydernummer.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Esben Riis

Chefkonsulent
3341 4619