Klinikformer

Når du starter klinik, skal du vælge i hvilken form du vil drive din klinik. Hvilken form du bør vælge, afhænger af flere faktorer. For klinikker med ydernummer sætter overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og RLTN rammer for, hvilke virksomhedstyper, du kan vælge bl.a. kan du ikke drive en klink som aktieselskab.Få en grundig snak med dine rådgivere (typisk revisor og/eller advokat), som vil kunne råde dig bedst ud fra dine personlige forhold. 

Personligt ejet enkeltmandsvirksomhed

I overenskomstens § 39, stk. 1 a beskrives denne klinikform således:

”Ved enkeltmandspraksis forstås: Fysioterapeutvirksomhed udøvet af enkeltperson uden fællesskab med andre fysioterapeuter om økonomi, med eller uden ansatte fysioterapeuter.” Dette er den mest enkle virksomhedsform, hvor der ikke er nogen klar grænse imellem ejer og virksomhed. Der kræves ikke noget indskudskapital, ud over hvad der kræves for at drive virksomheden.

Enkeltmandsvirksomhed ejes altid af én person. Enkeltmandsvirksomhed kan derfor være en god idé, hvis du er alene om at starte en klinik. Du kan dog drive klinikken sammen med din medhjælpende ægtefælle.

Som ejer af klinikken, har du også ansvar for alle klinikkens forpligtelser, som fx gæld, indgåede aftaler og leje af lokaler. Dette betyder, at du personligt hæfter for alle udgifter med hele din formue. En enkeltmandsvirksomhed kan naturligvis have ansatte.

Klinikkens kapacitet kan besættes med ansatte der afregner på klinikejers ydernummer eller med lejere, der afregner på et selvstændigt ydernummer.

Interessentskab I/S

I overenskomstens § 39, stk. 1 b beskrives denne klinikform således:

”Ved kompagniskabspraksis forstås: Praksis, der drives af to eller flere fysioterapeuter med fællesskab om økonomi, lokaler og personale. ”

Interessentskab er en personligt ejet klinik blot med flere ejere. Der er ingen kapitalkrav, og ejerne hæfter hver især personligt og solidarisk, dvs. med alt, hvad man ejer, og for klinikkens samlede gæld. Vi anbefaler at få udarbejdet en interessentskabskontrakt ved etablering af en klinik som interessentskab.

Et interessentskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt, men skattepligten påhviler de enkelte deltagere og henregnes til den enkelte deltagers personlige skatteopgørelse. Du kan vælge at blive beskattet efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Klinikkens kapacitet kan besættes med ansatte der afregner på klinikejers ydernummer eller med lejere, der afregner på et selvstændigt ydernummer.

Anpartsselskab (ApS)

I overenskomstens § 39, stk. 1 c beskrives denne klinikform således:

”Ved anpartsselskaber forstås: At en eller flere fysioterapeuter ansættes i et anpartsselskab, der har til formål at udøve fysioterapeutvirksomhed, og hvis vedtægter er godkendt af Danske Fysioterapeuter.”

Et ApS kan stiftes af en eller flere personer, og selskabet skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er et kapitalkrav på min. 50.000 kr., og man hæfter med den indskudte kapital. Hvis du ønsker at stifte eller købe et anpartsselskab, så kontakt en advokat og få lavet en anpartskontrakt.

ApS'er med under 35 ansatte kan selv vælge, om de skal ledes af en direktør, direktion eller en bestyrelse eller eventuelt begge dele. Hvis ApS'et har over 35 ansatte, har medarbejderne krav på at vælge repræsentanter til bestyrelsen, og selskabet skal derfor have en bestyrelse.

Anpartsselskaber er lovregulerede og skal derfor indsende deres årsregnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hvis en klinik drives i anpartsselskabsform og fysioterapeuterne skal tilsluttes overenskomsten, er det et krav, at Danske Fysioterapeuter skal godkende vedtægterne. (link)

En kombination af flere selskabsformer 

I overenskomstens § 39, stk. 1 d beskrives dette således:

”Ved samarbejdspraksis forstås: Praksis, der drives i samarbejde mellem flere enkeltmands- og/eller kompagniskabspraksis og/eller anpartsselskaber med et vist fællesskab om lokaler og personale. ”Det fælles selskab har således klart afgrænsede driftsopgaver, og det er de enkelte virksomheder i fællesskabet/ på klinikken, der hæfter i forhold til landsoverenskomsten.

Klinikkens kapacitet kan besættes med ansatte, der afregner på ejerens ydernummer eller med lejere, der har et selvstændigt ydernummer. 

Aktieselskab (A/S) er ikke nævnt i overenskomsten

Aktieselskaber er IKKE nævnt i overenskomstens § 39 som en af de mulige klinikformer, hvorfor det kun er klinikker uden ydernummer, der kan vælge denne selskabsform.

A/S'et kan stiftes af en eller flere personer og skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er et kapitalkrav på min. 500.000 kr. og man hæfter for den indskudte kapital. Det er dog de færreste iværksættere, der vælger at etablere deres klinik som et aktieselskab.

Del eller udskriv siden