Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ph.d.: Neuromuskulær funktion hos patienter med impingement og klinisk vurdering af skulderbladets position og bevægelse

Originaltitel: Neuromuscular function in patients with Subacromial Impingement Syndrome and clinical assessment of scapular kinematics.

Neuromuskulær funktion hos patienter med impingement og klinisk vurdering af skulderbladets position og bevægelse

Dette ph.d.-projekt er et eksempel på, hvordan det er muligt at producere forskningsbaseret viden af høj relevans for praksisfeltet ved både at inkludere en eksperimentel vinkel på en målemetode, en kortlægning af de kliniske målemetoder og en systematisk evidenssyntese af disse målemetoder.

Afhandlingens overordnede formål var at opnå viden om den neuromuskulære funktion i de muskler, der stabiliserer/styrer skulderbladet hos en generel gruppe af patienter med afklemningssyndrom i skulderen (Subacromial Impingement Syndrom-SIS) og en rask kontrolgruppe.

Det var desuden målet at kortlægge og vurdere egenskaberne for de kliniske målemetoder, der benyttes til at fastslå skulderbladets position og bevægelse. Disse egenskaber anses for at være vigtige til at optimere behandling og forbedre de kliniske retningslinjer inden for skulderområdet.

Afhandlingen bygger på tre delstudier (I-III):

Delstudie I & II var et case-kontrol-studie. Med udgangspunkt i elektromyografiske målinger (EMG) blev det forsøgt at finde de forventede forskelle i den neuromuskulære aktivitet mellem SIS-patienter og raske kontrolpersoner, men disse blev ikke fundet.

Derimod viste en undersøgelse af den neuromuskulære funktion med og uden biofeedback (visualisering af muskelaktivitet på en computerskærm), at den raske kontrolgruppe havde lettere end patienterne ved at styre skulderbladets muskulatur uden brug af visuel feedback. Når begge grupper fik visuel feedback af muskelaktiviteten, præsterede de ens.

Delstudie III var et systematisk review af eksisterende kliniske målemetoder til vurdering af skulderbladets position og bevægelse. Der blev identificeret et betydeligt større antal målemetoder end tidligere rapporteret. Tjeklisten til den standardiserede “COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement Instrument” (COSMIN) blev anvendt til kritisk at vurdere kvaliteten af de inkluderede studiers domæner for måleegenskaber.

Den metodiske kvalitet af domænernes reliabilitet og validitet blev generelt vurderet ”rimelig” til dårlig”. Ingen af de inkluderede kliniske målemetoder var dog undersøgt for alle måleegenskaber, herunder reliabilitet, validitet (diagnostisk nøjagtighed) og responsivitet (følsomhed). Kun få målemetoder, som observationelle metoder med simple kategorier og gradmålinger af skulderbladets opadrotation, er tilsyneladende både klinisk anvendelige og har tilstrækkelig gode måleegenskaber.

Perspektivering

Baseret på afhandlingens resultater, stilles der spørgsmålstegn ved, om de nuværende kliniske guidelines for rehabilitering af denne patientgruppe kan generaliseres til en mere generel gruppe af SIS-patienter. Resultaterne tyder dog på, at SIS-patienter måske kan profitere af biofeedback-træning, hvilket bør undersøges nærmere.

Det pointeres, at der er et behov for longitudinelle studier, der undersøger, om muskelaktiviteten og skulderbladets stilling og bevægelse influeres over tid ved SIS, og hvorvidt der kommer en reduktion eller øgning af symptomerne. Endelig peger afhandlingen på et behov for højkvalitative studier, som undersøger validitet, herunder diagnostisk nøjagtighed, og responsivitet af kliniske målemetoder til vurdering af skulderbladets stilling og bevægelse.

I. Larsen CM, Søgaard K, Chreiteh SS, Holtermann A, Juul-Kristensen B. Neuromuscular control of scapula muscles during a voluntary task in subjects with Subacromial Impingement Syndrome. A case-control study. Journal of Electromyography & Kinesiology, vol. 23:5, 2013.

II. Larsen CM, Juul-Kristensen B, Olsen HB, Holtermann A, Søgaard K. Selective activation of intra-muscular  compartments within the trapezius muscle in subjects with Subacromial Impingement Syndrome. A case-control study. Journal of Electromyography & Kinesiology, vol. 24:1, 2014.

III. Larsen CM, Juul-Kristensen B, Lund H, Søgaard K. Measurement properties of existing clinical assessment methods of scapular positioning and function. A systematic review. Physiotherapy Theory and Practice 2014 Mar 28. [Epub ahead of print]).