Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Forskningsnyt: Rehabilitering under indlæggelse med pneumoni fremmer funktionsevne

Et studie har undersøgt, om fysisk genoptræning under indlæggelsen forbedrer funktion og livskvalitet og reducerer indlæggelsestiden for patienter med pneumoni.

Pneumoni er på verdensplan en hyppig sygdom med høj dødelighed primært hos ældre eller mennesker med kronisk sygdom. Indlæggelse med pneumoni medfører tab af funktionsevne og muskelstyrke, og pneumoni koster derfor både menneskeligt og samfundsmæssigt mange ressourcer, som måske kan reduceres med tidlig fysioterapeutisk intervention. Den fysioterapeutiske behandling består af lungefysioterapi, men man kender ikke effekten af interventionen. Dette studie har undersøgt, om fysisk genoptræning under indlæggelsen forbedrer funktion og livskvalitet og reducerer indlæggelsestiden for patienter med pneumoni.

Voksne patienter indlagt med pneumoni og med gangfunktion blev inkluderet i et RCT-studie. Eksklusionsårsager var demens og kronisk lungesygdom. Patienter blev randomiseret med skjult allokering for at undgå bias. Kontrolgruppen (K) modtog daglig 50 min. standardbehandling i form af lungefysioterapi og gangtræning, mens interventionsgruppen (I) blev behandlet med opvarmning, 15 minutters daglig styrketræning (70 % MVC) og aerob træning i form af 15 minutters gangtræning med en hastighed svarende til 70 % af max i the Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) og til dyspnøgrad 4-6. Det primære effektmål var ADL-funktion målt med Glittre Activities of Daily Living test (G-ADL), og sekundært aerob kapacitet (ISWT), muskelstyrke i mm. biceps, deltoideus, quadriceps og haser (dynamometer), generelt helbred (SF-36), dyspnø målt med the Medical Research Council Scale (MRC) og indlæggelsestid. Testerne var ikke blindet for alle outcome-mål. Analysen blev foretaget efter intention-to-treat princippet.

Interventionsgruppen (n=32) bestod af 53 % mænd, gennemsnitsalder 51 år og BMI 23. Kontrolgruppen (n=17) bestod af 59 % mænd, gennemsnitsalder 59 år og BMI 25. Resultatet viste signifikant bedre funktionsevne. Den aerobe kapacitet var ligeledes signifikant bedre i interventionsgruppen med en forskel i gangdistance på 130 m. Muskelstyrken var højere i alle fire muskelgrupper. Dyspnøgraden blev reduceret i begge grupper, men mest i interventionsgruppen. Endelig var der i interventionsgruppen bedring i de fysiske, men ikke de mentale komponenter af SF-36. Indlæggelsestiden var for interventionsgruppen 12 dage og for kontrolgruppen 13 dage.

Konklusionen på studiet var, at patienter med pneumoni kunne gennemføre træningsinterventionen med stor effekt, men der er moderat risiko for skævvridning af resultaterne. Forfatterne foreslår, at man undersøger effekten af den fysioterapeutiske intervention på lang sigt efter udskrivelsen.

José A, Dal Corso S. Inpatient rehabilitation improves functional capacity, peripheral muscle strength and quality of life in patientswith community-acquired pneumonia: a randomised trial.. J Physiother. 2016 Mar 17. pii: S1836-9553(16)00023-0. doi: 10.1016/j.jphys.2016.02.014. [Epub ahead of print]