Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Mulig effekt af træning med NMES til KOL

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, hvorvidt NMES gavner voksne personer med KOL.

Baggrund

Personer med KOL kan have svært ved at træne deres muskulatur grundet dyspnø. En mulighed kunne være at benytte neuromuskulær elstimulering (NMES) i træningen. Det har imidlertid ikke været systematisk undersøgt, hvorvidt dette alene eller i kombination med konventionel træning kan gavne patientgruppen.

Formål

Formålet med dette systematiske review og metaanalyse var at undersøge, hvorvidt NMES gavner voksne personer med KOL.

Metode

Med systematiske søgninger i MEDLINE, Cochrane Library, Cochrane CENTRAL, EMBASE, CINAHL, psycINFO samt PEDro, blev der fundet RCT-studier omhandlende forskellige interventioner med NMES enten alene eller i kombination med anden træning/ behandling. De primære outcomes var styrke, muskelomfang, livskvalitet målt med Health Related Quality of Life (HRQoL), mindsket grad af dyspnø samt gangdistance målt med 6 min. gangtest. Halvdelen af deltagerne i studierne skulle have diagnosen KOL. Studierne blev vurderet vha. Cochranes risk of bias tool.

Resultater

16 studier med sammenlagt 267 personer indgik i metaanalyserne, og af dem havde 56 % af deltagerne modtaget træning vha. NMES på f.eks. m. quadriceps.

Generelt blev der i studierne benyttet NMES mellem 2 gange dagligt og 2 gange om ugen i sessioner på 30-60 min. Den samlede varighed var fra 3-10 uger. Brug af NMES medførte dels styrkemæssig fremgang i m. quadriceps eller øvrige perifere muskler, og behandlingen gavnede udholdenheden og gangdistancen målt vha. 6MWT.

Der blev endvidere fundet sparsom fremgang ift. grad af oplevet dyspnø og livskvalitet. Evidensen blev vurderet til at være fra lav til meget lav jf. GRADE. De største gavnlige effekter blev fundet i studier, hvor NMES blev brugt som eneste intervention. I studier, hvor NMES var kombineret med konventionelle træningsformer, var resultaterne knapt så entydige.

Konklusion

Anvendelsen af NMES alene kan øge styrken og udholdenheden i m. quadriceps, samt forbedre gangdistancen. Man bør dog vælge konventionelle træningsformer til personer med KOL, hvis det er muligt, idet der ikke er fundet overbevisende resultater for brug af NMES i kombination med anden træning.

Perspektivering

De inkluderede studier havde generelt en høj risiko for bias grundet manglende blinding. Endvidere kunne den manglende supervision under træning med NMES være en af kilderne til de usikre resultater, der blev fundet i studierne.