Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Forskningsnyt: Positiv oplevelse af coaching som supplement til fysioterapeutisk træning

Positiv oplevelse af coaching som supplement til fysioterapeutisk træning   

Et kvalitativt studie undersøgte erfaringer med telefonisk coaching til patienter med knæartrose (OA; n=8), fysioterapeuter (n=12) og coaches (n=4). Coachingens formål var at fremme patienternes adherence til deres genoptræningsprogram.  Informanterne blev rekrutteret fra et RCT, hvor patienterne (62 år, mild til moderat OA) var allokeret til fem fysioterapeutiske træningssessioner over seks måneder og 6-12 telefoniske opfølgninger fra en coach.  Den fysioterapeutiske træning bestod af instruktion i standardiserede og individualiserede styrketræningsøvelser for UE, som de skulle udføre ved selvtræning tre gange ugentligt. Derudover blev patienterne opfordret til at øge deres generelle fysiske aktivitetsniveau, og de fik udleveret en pjece med information om OA og effekten af træning. Den telefoniske coaching havde form som en motiverende samtale, der skulle sikre, at patienten forstod vigtigheden af træningen samt øge motivation og handlekompetence. Tilgangen var kognitiv adfærdsterapi med hjælp til at sætte mål, handle på målene og fastholde træningen. Samtalerne varede 28± 13 minutter. 

Forskerne anvendte semistrukturerede individuelle interviews, som blev optaget transskriberet og analyseret linje for linje med konstant sammenligning, indtil datamætning var opnået for hver gruppe af informanter.  Med datastyret tematisk analyse identificerede de kategorier og temaer, som beskrev informanternes erfaringer. Teori blev inddraget i undervejs i fortolkningen for skabe konceptuelle fortolkninger.

Man fandt, at patienterne værdsatte den personlige opmærksomhed, og fysioterapeuterne oplevede, at patienterne havde en bedre forståelse af træningen. Patienter, fysioterapeuter og coaches følte sig forpligtede overfor hinanden, hvilket motiverede patienterne til at træne og leve op til deres mål. Fysioterapeuterne blev motiveret til at forbedre informationen, som kunne øge patienternes handlekompetence. De, der coachede, oplevede værdien af, at patienterne forstod sammenhængen mellem træning og effekt, men savnede ansigt-til-ansigt kontakt med patienterne. Fysioterapeuter syntes, at det standardiserede program gjorde det nemmere at monitorere patienternes fremgang, men at det forhindrede individuel tilpasning.  Nogle fysioterapeuter havde svært ved at forstå formålet med en ekstern coach, idet de opfattede sig selv som værende patientens coach. Der var behov for, at fysioterapeuter og de, der coachede, havde en klar arbejdsfordeling og åben kommunikation omkring patienten.
   
Hinman RS, Delany CM, Campbell PK, Gale J, Bennell KL. Physical Therapists, Telephone Coaches, and Patients With Knee Osteoarthritis: Qualitative Study About Working Together to Promote Exercise Adherence. Phys Ther 2015 Aug 27.