Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysisk rehabilitering i forbindelse med behandling af hæmatologiske sygdomme

RESUMÉ: I denne statusartikel vurderes det, hvorvidt det eksisterende fysioterapeutiske træningstilbud under behandling af maligne sygdomme med højdosis kemoterapi og perifer stamcellestøtte (HD-ASCT) lever op til anbefalingerne i Kræftplan III. Alle seks hospitaler i Danmark, som behandler patienter med HDASCT, indgår i undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen peger på, at fysisk aktivitet ikke er højt prioriteret på landets hospitaler. Fysioterapinormeringen er sparsom, så daglig prioritering er nødvendig, og enkelte steder er der under indlæggelse ventetid på opstart af fysioterapi. Træningstilbuddet på landsplan er uensartet, de fysiske rammer er mangelfulde, og der sættes typisk først ind med fysisk træning, når funktionsevnenedsættelse er indtrådt.
Ingen af de seks hospitaler, der behandler patienter med maligne hæmatologiske sygdomme, lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om tidlig rehabilitering. I et pilotprojekt på Rigshospitalet påbegyndes den fysiske træning på diagnosetidspunktet.