Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning til forbedring af kognitiv funktion

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger forskellige træningsinterventioners evne til at forbedre den kognitive funktion hos personer over 50 år.

Baggrund

Fysisk træning menes at kunne mindske risikoen for demens og sikre, at de kognitive funktioner bevares. Man ved dog ikke, om der er træningsformer, der er bedre end andre, og i hvor høj grad de kan forbedre kognitiv funktion.

Formål

Formålet med dette systematiske review og metaanalyse var at undersøge, om forskellige træningsinterventioner til personer over 50 år kunne forbedre den kognitive funktion.

Metode

Gennem systematiske søgninger foretaget i MEDLINE, PsycINFO, Cochrane CENTRAL samt EMBASE blev der fundet randomiserede kontrollerede studier omhandlende kognition og træning. Der blev inkluderet mænd og kvinder med enten let kognitiv svækkelse (MCI) eller demens, f.eks. Alzheimers sygdom. Studierne skulle omhandle superviseret træning som primær intervention, og det var et krav, at træningsinterventionen var beskrevet i detaljer ift. type, varighed og intervention.

Resultater

36 studier blev inkluderet i den kvantitative analyse. Metaanalysen tydede på, at der er nogen effekt af træning ift. kognition. Studierne var dog meget forskellige, og man valgte at nedgradere evidensen til moderat pga. uklarhed omkring studiernes outcomes samt risikoen for bias på grund af manglende blinding. Der blev fundet statisk signifikante resultater for træning af 45-60 min. varighed.

Konklusion

Metaanalysen viste, at fysisk træning var effektiv til at forbedre kognitiv funktion hos ældre mennesker. Både aerob træning, styrketræning, tai-chi og multikomponente træningsinterventioner var omtrent lige effektive. Det anbefales at kombinere aerob træning med styrketræning med moderat intensitet i træningssessioner af mindst 45 minutters varighed, på så mange af ugens dage som muligt, for at forbedre kognitiv funktion hos personer over 50 år.

Perspektivering

Der er behov for yderligere forskning på området og forskning, der undersøger effekten af selvtræning.