Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vejrtrækningsøvelser øger livskvalitet hos personer med astma

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, hvorvidt vejrtrækningsøvelser fra en DVD samt medfølgende instruktionsbog har en gavnlig effekt hos personer med mild-moderat grad af astma sammenlignet med vanlig behandling eller behandlinger med direkte instruktion fra terapeut til patient.

Baggrund

Astma medfører adskillige gener og symptomer og kan nedsætte livskvaliteten. Medicin udgør en stor del af behandlingen.

Formål

Dette randomiserede kontrollerede studie (RCT) har undersøgt, hvorvidt vejrtrækningsøvelser fra en DVD samt medfølgende instruktionsbog har en gavnlig effekt hos personer med mild-moderat grad af astma sammenlignet med vanlig behandling eller behandlinger med direkte instruktion fra terapeut til patient.

Metode

655 patienter blev inkluderet i RCT’et. Deltagerne havde astma i mild-moderat sværhedsgrad og var mellem 16-70 år. Inklusionskravene var, at deltagerne fik receptpligtig medicin til behandling af astma, og de måtte ikke samtidig være diagnosticeret med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL).

Endvidere skulle deltagerne score <5.5 på Astma Quality of Life Questionnaire (AQLQ). Der var flest patienter i interventionsgruppen med DVD + instruktionsbog og i gruppen med standardbehandling (kontrolgruppen), dvs. hhv. 261 deltagere og 262 deltagere. Den anden aktive gruppe med direkte terapeutinstruktion til hver patient havde 132 deltagere pga. omkostninger til interventionen.

Deltagerne var ikke blindede, men forskerne var blindede ift. gruppefordelingen. Foruden AQLQ blev der også målt på f.eks. lungefunktion, FEV1 og inflammation i luftvejene.

Resultater

Der blev fundet små forbedringer i form af bedre score målt med AQLQ i begge interventionsgrupper. Der forekom bivirkninger som følge af interventionen, men de blev ikke nærmere beskrevet. Der var ingen nævneværdige forbedringer af lungefunktionen eller mindsket grad af inflammation hos deltagerne.

Konklusion

Vejrtrækningsinstruktionsprogrammer forbedrer livskvaliteten hos patienter med ikke-velreguleret astma til trods for, at det har en begrænset effekt mht. lungefunktion og inflammation i luftvejene. Disse programmer kan omkostningseffektivt og bekvemt blive tilbudt patienterne i form af selvtilrettelagte, digitale, audiovisuelle programmer, der om muligt endvidere kan reducere sundhedsudgifterne.

Perspektivering

Forfatterne mener, at video og instruktioner (online) kan have en sundhedsmæssig gavnlig betydning for personer med astma, uden at det er omkostningstungt at udbrede. Det er usikkert, i hvor høj grad interventionen gavner, og behandlingen kan ikke stå alene.