Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Opgaverne står i kø

Dansk Selskab for Fysioterapi har holdt sit første årsmøde. Der blev blandt andet diskuteret, hvordan en ny specialestruktur skal se ud.
Bagerst fra venstre: Bjarne Rittig-Rasmussen, Michael Christensen, Martin B. Josefsen (formand i DSF), Hans Stryger. Siddende fra venstre: Annette Storm (suppleant DSF), Anette Spence (suppleant DSF), Bente Andersen (næstformand i DSF) Foto: Palle Skov

Omkring 45 repræsentanter for de faglige selskaber i fysioterapi var i juni samlet i Middelfart til det første årsmøde i Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF). Dagen bestod dels af et ”kick off-møde” for et nyt projekt om specialer i fysioterapi, dels af DSF’s ordinære generalforsamling.

En af de opgaver, DSF har, er at godkende specialister i fysioterapi.  Samtidig skal organisationen sikre, at de enkelte faglige selskaber får en tydelig profil. For at sikre det, har DSF nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvor mange og hvilke specialer, der skal være fremover.

Når en ny model er på plads så vil den nuværende specialistordning blive tilpasset, og DSF vil formelt overtage ansvaret for at godkende specialister i fysioterapi i Danmark. Forventningen er, at den nye struktur kan implementeres i løbet af 2015.

Inspiration fra lægerne

Når man skal i gang med sådan noget, er det godt at lære af nogen, der har prøvet det. Derfor var Marie Pinholt Krappe fra paraplyorganisationen Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) inviteret til at fortælle om, hvordan lægerne har omlagt deres medicinske selskaber. I dag rummer LVS 118 faglige selskaber – hvoraf 38 er specialebærende.

Emma Stokes, vicepræsident i fysioterapeuternes verdensorganisation WCPT, fortalte, hvordan andre lande har indrettet deres specialistordninger. Kun 15 af WCPT’s medlemslande har egentlige specialistforløb med specialistgodkendelser. Det afspejler sig typisk i organiseringen af specialer, faglige selskaber og uddannelsessystemer. Uddannelse kan foregå på et universitet, arrangeret direkte af selskaberne eller i kombination. I langt de fleste lande er der forskellige organiseringer af interessegrupper og faglige netværk, men ikke entydige definitioner af specialer.

Resten af dagen forløb med workshops, hvor repræsentanter fra de faglige selskaber diskuterede, hvordan man skal definere et speciale og hvordan de faglige selskaber skal komme med indspark til den arbejdsgruppe, der er nedsat til at se på specialestrukturen.

Generalforsamling

Ved generalforsamlingen var 16 ud af 18 faglige selskaber mødt op. DSF’s beretning for det første år blev fremlagt. Efterårets store opgave har været at hjælpe alle faggrupper og fagfora under Danske Fysioterapeuter med at omdanne sig til selvstændige faglige selskaber under paraplyorganisationen Dansk Selskab for Fysioterapi.

En af DSF’s kerneopgaver er at afgive høringssvar om nationale kliniske retningslinjer og udpege fysioterapeuter til at hjælpe med at udforme dem. I 2013 nåede DSF at udpege medlemmer til seks forskellige arbejdsgrupper med fysioterapi-fagligt indhold – blandt andet de højt profilerede arbejdsgrupper for kliniske retningslinjer, som er nedsat i regi af Sundhedsstyrelsen.

Generalforsamlingen vedtog en vedtægtsændring, som skal sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet ved, at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, og den anden halvdel året efter. Forslaget blev vedtaget, men før det bliver gældende, skal det godkendes af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab til efteråret.

Tilfreds formand

Som altid, når man starter noget nyt, har det første år i DSF’s historie været lidt turbulent.

”Vi er stadig ved at finde vores ben, men det har været en spændende start. Opgaverne står i kø og der er et stort ønske om, at vi skal bidrage mere til den fysioterapifaglige debat og gøre mere for at styrke de faglige selskaber,” siger den netop genvalgte formand Martin B. Josefsen og fortsætter: ”Heldigvis har vi oplevet et meget stort engagement fra de faglige selskaber i hele omstillingsfasen, og mange selskaber har rykket sig enormt på blot et år”.