Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artikel som pdf
Tidligere numre

Hvad er vigtigt for patienterne, når de går til fysioterapeut?

FORSKNING // Hollandske forskere har spurgt 17 patienter, der er i behandling på klinik, hvilke egenskaber hos fysioterapeuten der skal til, for at de oplever høj kvalitet i behandlingen. De peger blandt andet på inddragelse, teknisk dygtighed og empati.
Illustration: Torben Wilhelmsen.

Fysioterapi skal, ligesom andre sundhedsfaglige professioner, kunne balancere samspillet mellem terapeut og patient, herunder balancen mellem værdierne hos patienterne og den faglige viden, som terapeuterne besidder.

Imidlertid er det ikke helt klarlagt, hvordan fysioterapeuter skal vægte og inddrage patienternes holdninger og værdier i den daglige praksis, så det bliver et ligeværdigt partnerskab.

Formål

Formålet med studiet var at beskrive de aspekter og værdier, som patienter med muskuloskeletale smerter finder vigtige for en høj kvalitet af deres behandling.

Metode

Studiet var tilrettelagt som interviews med 17 deltagere, der kom fra tre klinikker i den primære sundhedssektor i Rotterdam, Holland. Patienterne var alle i behandling hos fysioterapeuter for forbigående eller kroniske smerter i lænderyg, skulder eller nakke. Deltagerne var mellem 33 og 79 år, og der indgik lige mange mænd og kvinder. 13 ud af de 17 deltagere havde gået til fysioterapeut i mere end 10 år. Interviewene varede i gennemsnit 53 min. og blev gennemført der, hvor interviewdeltagerne ønskede det.

Resultater

Forskerne fandt frem til, at følgende otte større temaer havde betydning for patienterne: Patientens følelse af unikhed og autonomi, terapeutens tekniske dygtighed, samvittighedsfuldhed, empati, lydhørhed, evne til at danne partnerskab med patienten og empowerment.

Figur 1. Patientværdier i fysioterapeutisk praksis

patientværdier-diagram-1270px.jpg
Figuren er frit oversat og gengivet fra artiklen Patient values in physiotherapy practice, a qualitative study. Af forfatterne: Carla M. Bastemeijer,Johannes P. van Ewijk, Jan A. Hazelzet,Lennard P. Voogt, udgivet af Physioherapy research and practice, publiceret af Wiley online library.

Behov for at være unik og have autonomi

Deltagerne udtrykte behov for at blive set som unikke og selvstændige individer, med mulighed for at træffe egne beslutninger. Dette, følte de, skulle respekteres af fysioterapeuten. Eksempelvis udtrykte en deltager om sit behov for autonomi i behandlingen hos en fysioterapeut: “… Jeg er ikke vant til at overdrage initiativet eller problemet til en anden person og så bare læne mig tilbage og se, hvad vedkommende beslutter. Jeg vil gerne være den, der tager beslutningen…”.

Dygtig og samvittighedsfuld professionel

Samtidig værdsatte deltagerne i studiet, at deres fysioterapeut var åben og kompetent i sin tilgang til at italesætte, når behandlingen ikke så ud til at gøre en forskel. Ligeledes forventedes det, at fysioterapeuten skulle inddrage patienten i sine tanker om den videre behandling. Både for at patienten var informeret om ændringer i planen, men også for at det ikke skulle føles som om, fysioterapeuten blot kørte på rutine i sin behandling, kun med øje for sin indtjening.

Samarbejde mellem patient og behandler

Partnerskab og empowerment blev højt værdsat hos deltagerne og gjorde, at deltagerne følte sig ligestillede og respekterede ift. dialog og kommunikation imellem patient og fysioterapeut. Som en deltager udtrykte det: “Jeg tror, at det er vigtigt, at patienten er opmærksom på, at vedkommende har noget kontrol over situationen. Det er vigtigt, at den professionelle opmuntrer dig til at samarbejde i helingsprocessen. Selv om de hjælper dig, er du selv den vigtigste faktor i processen med heling og fremgang.”

Diskussion og konklusion

Forskerne fremhæver vigtigheden af, at fysioterapeuter aktivt inddrager patienternes værdigrundlag og erfaringer for at få en mere helhedsorienteret tilgang til daglig praksis. Det bidrager til at udøve en evidensbaseret praksis, hvor både videnskabelig evidens og personlige værdier kan indgå. Der er desuden behov for yderligere forskning på området for at kunne belyse, om det at inddrage patienternes værdier i daglig praksis også leder til større patientoplevet kvalitet i behandlingen.

Afslutningsvist konkluderer forskerne, at de fundne temaer og oplevede patientværdier kan hjælpe terapeuter med at forstå patienter med muskuloskeletale smerter og danne grundlag for videre forskning.