Forslag

Se alle de forslag, som repræsentanterne skal diskutere og beslutte på repræsentantskabsmødet den 8.-10. november 2018.

Forslag til ændringer af love og kollegiale vedtægter

Repræsentantskabet udvides med 9 medlemmer

Der skal vælges 5 almindelige medlemmer samt to repræsentanter fra Dansk Selskab for Fysioterapeuter og fra sektionerne for henholdsvis arbejdsgivere og arbejdstagere til repræsentantskabet. Og så skal der indføres et dialogmøde for repræsentanter og regionsbestyrelsesmedlemmerne. Forslaget er fremsat af hovedbestyrelsen.

Læs forslaget: Udvidelse af repræsentantskabet og indførelse af dialogmøde mellem repræsentantskab og regionsbestyrelser

Fleksibel sammensætning af repræsentantskabet

Fraktionen Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark ønsker at udvide repræsentantskabet så samme vis som hovedbestyrelsen. Derudover forslås det, at hver fraktion og fagligt selskab med mere end 100 medlemmer udpeger en repræsentant til repræsentantskabet, hvilket vil give et fleksibelt antal repræsentanter.

Læs forslaget: Sammensætning af repræsentantskabet - fleksibelt antal repræsentanter

Loft på 12 år for politisk valgte

Der skal indføres en begrænsning på funktionstiden for formand, regionsformænd og medlemmer af hovedbestyrelsen. Det skal sikre en større grad af rotation og skærpe den politiske samtale i foreningen. Forslaget er stillet af repræsentanter fra Region Midtjylland.

Læs forslaget: Rotationsordning for valgte i Danske Fysioterapeuter

Formandsvalg i efteråret i stedet for foråret

Seneste formandsvalg faldt sammen med overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked. For at sikre at det ikke sker ved fremtidige formandsvalg, foreslår hovedbestyrelsen, at tidspunkt for valg og tiltrædelse for formand og regionsformænd flyttes fra forår til efterår.

Læs forslaget: Tidspunkt for valg og tiltrædelsestidspunkt

Observatørpost til studerende i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet

Selv om studerende har haft mulighed for at blive repræsenteret i repræsentantskabet via Fysioterapeutstuderendes Landsråd, FLR, er det ikke lykkedes at få FLR til at fungere. Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at de studerende får en observatørpost i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet.

Læs forslaget: Fysioterapistuderende i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet

Fuldtidshonoreret næstformand

Antallet af opgaver er vokset de seneste år i takt med at foreningen har fået flere medlemmer, og de politiske ambitioner for at sætte fysioterapi på dagsordenen er vokset. Derfor bør Danske Fysioterapeuter have en fuldtidshonoreret næstformand, mener repræsentanter fra Region Hovedstaden.

Læs forlaget: Fuldtidshonoreret næstformand

To nye hovedbestyrelsesmedlemmer

Det voksende antal opgaver som følge af flere medlemmer og store politiske ambitioner på fagets og professionens vegne er baggrunden for, at repræsentanter fra Region Hovedstaden foreslår, at hovedbestyrelsen udvides med to medlemmer.

Læs forslaget: To yderligere medlemmer af hovedbestyrelsen

Udenlandske fysioterapeuter uden danske autorisation kan blive medlemmer

Der kommer stadig flere udenlandske fysioterapeuter til Danmark for at forske. Flere af dem ønsker at blive medlemmer af foreningen. Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at der kan gives dispensation til disse medlemmer, selv om de ikke har dansk autorisation.

Læs forslaget: Dispensationsmulighed for medlemskab uden dansk autorisation

Medlemmer kan stemme på alle opstillede kandidater

Ved valget til sektionsbestyrelserne kan man som medlem i dag kun stemme på kandidater, som arbejder indenfor ens eget felt. Eksempelvis kan kommunalt ansatte kun stemme på kandidater, der arbejder i en kommune. Hovedbestyrelsen foreslår, at man fremover kan stemme på alle opstillede kandidater.

Læs forslaget: Ændret proces for valg til sektionsbestyrelserne

Plads i bestyrelsen for selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Ved sidste repræsentantskabsmøde blev det besluttet, at selvstændige uden arbejdsgiveransvar blev tilknyttet sektionen for ansatte og lejere, men der blev ikke taget stilling til, om ændringen skulle have konsekvenser for sammensætningen af sektionens bestyrelse. Hovedbestyrelsen foreslår, at der gives plads til kandidat for selvstændige uden arbejdsgiveransvar i bestyrelsen.

Læs forslaget:  Repræsentation af selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Studerende i sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Hovedbestyrelsen foreslår, at de studerende placeres i sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og får en plads i sektionens bestyrelse.

Læs forslaget: Repræsentation af studerende i sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Ledige og sygemeldte i sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

For at sikre at ledige og sygemeldte kan gøre deres indflydelse gældende, forslår hovedbestyrelsen, at de placeres i bestyrelsen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Læs forslaget: Ledige og sygemeldtes valgret i sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Forslag til beslutning

Fundats for Danske Fysioterapeuter fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Hovedbestyrelsen ønsker at udvide antallet af medlemmer af bestyrelsen og at fjerne de operationelle og administrative arbejdsgange fra fundatsen.

Læs forslaget: Revision af fundats for Danske Fysioterapeuter fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Bestyrelsespost til Dansk Selskab for Fysioterapi i fond

Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker at få en fast plads i bestyrelsen for Danske Fysioterapeuter fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling. Det stiller selskabet forslag om.

Læs forslaget: Dansk Selskab for Fysioterapi får fast plads i Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Solidaritetsfond

Hovedbestyrelsen ønsker at etablere en solidaritetsfond, der kan støtte såvel humanitære formål som medlemmer, der er syge eller i en økonomisk sårbar situation.

Læs forslaget: Etablering af Danske Fysioterapeuters solidaritetsfond

Faglighed i fysioterapi

Danske Fysioterapeuter skal beskrive og udfærdige en politik for faglighed i fysioterapi, og arbejde for at politikken afspejles i enhver aftale, som foreningen indgår. Det foreslår en repræsentant fra et fagligt selskab.

Læs forslaget: Faglighed i fysioterapi

Analyse af konsekvenserne af ydrenummersystemet

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser ydrenummersystemet har bl.a. på mulighederne for at etablere og drive en klinik, herunder løn-, ansættelses- og honorarforhold, samt gøres rede for fremtidige perspektiver for den private sektor. Forslaget er fremsat af repræsentanter fra fraktionen Erhvervsnetværk for frie praktiserende fysioterapeuter.

Læs forslaget: Analyse af konsekvenserne af ydernummersystemet

Samarbejdssystem for praktiserende fysioterapeuter udenfor overenskomstsystemet

Der skal etableres en organisering for praktiserende fysioterapeuter udenfor overenskomst-systemet, som er parallel med det etablerede SU-system. Det skal være med til at ligestille denne gruppe med praktiserende fysioterapeuter indenfor overenskomstsystemet. Forslaget er fremsat af repræsentanter for fraktionen Erhvervsnetværk for frie praktiserende fysioterapeuter.

Læs forslaget: Organisering for praktiserende fysioterapeuter udenfor overenskomstsystemet, som er parallel med det etablerede SU-system

Pulje til brug for faglige retningslinjer

Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker at oprette en pulje til udarbejdelse og revision af retningslinjer, høringssvar og forløbsprogrammer, der kan ansøges af de faglige selskaber i fysioterapi.

Læs forslaget: Pulje til støtte til udarbejdelse og opdatering af retningslinjer m.v.

En stærkere landspolitisk struktur

Danske Fysioterapeuter skal have øget politisk styrke og være mere synlig overfor medlemmerne og de politiske aktører. Derfor skal den landspolitiske struktur styrkes, mener repræsentanter fra Region Hovedstaden.

Læs forslaget: Styrkelse af foreningens landspolitiske struktur

Den nære medlemsservice

Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og samarbejdsudvalgsmedlemmer skal have mere hjælp og støtte fra Danske Fysioterapeuter. Det kan styrke den nære medlemsservice. Derfor skal hovedbestyrelsen udvikle en strategi for decentral medlemsservice. Forslaget er fremsat af repræsentanter fra Region Hovedstaden.

Læs forslaget: Strategi for decentral medlemsservice

Mere medlemsdemokrati og involvering af medlemmerne

Medlemmer af foreningen skal sammen med eksterne eksperter udarbejde forslag til, hvordan medlemsdemokratiet og medlemsinvolveringen kan styrkes i foreningen. Forslaget er er fremsat af repræsentanter fra Region Hovedstaden.

Læs forslaget: Styrket medlemsinvolvering og -demokrati

Anerkendelse af medlemmerne

Hovedbestyrelsen skal udvikle en model for nye og konkrete tiltag, der skal anerkende medlemmer og styrke deres tilknytning til foreningen. Forslaget er fremsat af repræsentanter fra Region Hovedstaden.

Læs forslaget: Tiltag til anerkendelse af medlemmer

Tilknytning til hovedorganisation

Repræsentantskabet skal drøfte og tage stilling til Danske Fysioterapeuters fremtidige tilknytning til en hovedorganisation. Der er to muligheder: det fusionerede FTF/LO eller Akademikerne (AC). Forslaget er fremsat af hovedbestyrelsen

Læs forslaget: Danske Fysioterapeuters fremtidige tilknytning til en hovedorganisation

Forslag til diskussion

Specialistgodkendelse for alle fysioterapeuter

Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber i fysioterapi ønsker at diskuterer, hvorvidt godkendelse af specialisering i fysioterapi skal afhænge af samtidigt medlemskab af Danske Fysioterapeuter og de faglige selskaber i fysioterapi

Læs forslaget: Specialistgodkendelse for alle fysioterapeuter

Kontingent

Justering af medlemskontingent

Kontingentet har være uændret siden 2012. Hovedbestyrelsen foreslår, at der foretages en mindre justering på 100 kroner om året, hvoraf halvdelen af beløbet reserveres til henholdsvis Danske Fysioterapeuters konfliktfond og Erhvervsudviklingspuljen.

Læs forslaget: Medlemskontingent 2019-2020

Læs bilag: Medlemskontingent 2019-2020

Særligt kontingent for medlemmer af Sektionen for arbejdsgivere

Hovedbestyrelsen foreslår, at der fastsættes et særligt kontingent for medlemmer af Sektionen for arbejdsgivere, der skal dække udgifter til forhandling og rådgivning for arbejdsgivere, ekstern advokatbistand og udgifter til nævn. Det foreslås ligeledes, at kontingentsatserne bliver afhængige af, hvor mange ansatte og lejere arbejdsgiveren har tilknyttet klinikken.

Læs forslaget: Særligt kontingent for medlemmer af Sektionen for arbejdsgivere.