Tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner

Her kan du læse om de regler, der gælder for tilsyn. Reglerne er udstukket af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle autoriserede sundhedspersoner og behandlingssteder, som har autoriserede sundhedspersoner tilknyttet. Tilsynet har til formål at bidrage til et trygt sundhedsvæsen i Danmark.

Organisationstilsyn

Styrelsen fører tilsyn med patientsikkerheden og den fornødne kvalitet i behandlingen på behandlingssteder og plejeenheder. Det kaldes et organisationstilsyn, når Styrelsen for Patientsikkerhed har fokus på organisationens eller arbejdsstedets ansvar. 

Læs mere om det organisatoriske tilsyn hos Styrelsen for Patientstikkerhed 

Individtilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med autoriserede sundhedspersoner. Det kaldes individtilsyn, fordi styrelsen har fokus på den enkelte sundhedspersons virke. Tilsynet er et reaktivt tilsyn. Det betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed kun indleder en tilsynssag, hvis styrelsen får en konkret bekymring for, at en autoriseret sundhedsperson kan være til fare for patientsikkerheden.

Læs mere om individtilsyn hos Styrelsen for Patientstikkerhed

Opstartstilsyn

I oktober 2023 indleder Styrelsen for Patientsikkerhed en række sundhedsfaglige opstartstilsyn, der skal sikre, at nye behandlingssteder er klædt godt på til arbejdet med patientsikkerhed.

Tilsynet er rettet mod alle nystartede behandlingssteder med det formål at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet.

Derudover er formålet med tilsynet gennem oplysning, læring og vejledning at forebygge situationer med risiko for patientsikkerheden for det nystartede behandlingssted.

Det vil være pr. lodtrækning at du bliver udtrukket til tilsynet. Så hvis du er nystartet og har registreret dig i behandlerstedregisteret, så kan du blive udtrukket til tilsyn.

Et sundhedsfagligt opstartstilsyn vil typisk vare 1,5 timer. Et opstartstilsyn kan finde sted inden for de første 3-12 måneder efter at et behandlingssted har registreret sig.

De nye opstartstilsyn tager udgangspunkt i to målepunkter. Det ene målepunkt handler om, hvordan de sundhedsfaglige opgaver på behandlingsstedet er organiseret, så opgaverne kan udføres patientsikkert. Det andet målepunkt handler om, hvordan behandlingsstedet sikrer en tilstrækkelig hygiejne.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed