Patientklage - Hvad gør du?

Hvis en patient vil klage over en undersøgelse eller behandling, så har du pligt til at fortælle patienten klagemuligheder. Her kan du læse om, hvordan klagesager foregår, og hvad du kan gøre.

Patienter kan klage over den sundhedsfaglige behandling til Styrelsen for Patientklager.

Styrelsen fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Patienten kan klage over en konkret sundhedsperson eller hele patientforløbet.

Sundhedsfaglig behandling dækker blandt andet over: 

  • Undersøgelse, diagnose og behandling
  • Information og samtykke til behandling
  • Journalføring
  • Sundhedspersoners tavshedspligt.

Klager behandles i Disciplinærnævnet

Styrelsen for Patientklager behandler klager i Disciplinærnævnet, hvis det er en klage, der er rettet mod en konkret sundhedsperson. Patienten kan også rette en klage til behandlingsstedet eller hele patientforløbet.

Der afgøres årligt ca. 15 klager over fysioterapeuter i Styrelsen for Patientklagers Disciplinærnævn. Når en fysioterapeut er indklaget og Disciplinærnævnet skal afgøre sagen, så er Danske Fysioterapeuter repræsenteret i Disciplinærnævnet.

Regionsformand Brian Errebo-Jensen og regionsformand Line Schiellerup er Danske Fysioterapeuters repræsentanter i Disciplinærnævnet

Styrelsen for Patientklager har tilkyttede sagkyndige, som vurderer patientklagen. Der er aktuelt fire fysioterapeuter tilkyttet patientklagecenteret.

En klagesags forløb

Når en klage er modtaget af Styrelsen for Patientklager, er det styrelsens opgave at indhente de oplysninger, der kan belyse de enkelte punkter i klagen.

Styrelsen indhenter oplysninger fra den eller de personer, der er omfattet af klagen.

Hvis du er omfattet af klagen, er du forpligtet til at give styrelsen enhver oplysning, herunder journaler, til brug for behandlingen af sagen.

Styrelsen indhenter for de fleste sagers vedkommende en udtalelse fra en sagkyndig fysioterapeut. Herefter udarbejder Disciplinærnævnets sekretariat et forslag til afgørelse, som forelægges Disciplinærnævnet, som træffer afgørelsen.

Afgørelsen kan betyde, at du får kritik.

I de sager, hvor du er indstillet til kritik af den sagkyndige fysioterapeut, vil du blive partshørt over den sagkyndiges udtalelse.

En sag i Patientklagestyrelsen kan tage op mod et år at få afgjort.

Læs mere om patientklager på stpk.dk

Klager over serviceniveau skal rettes til kommunen eller regionen

Styrelsen for Patientklager behandler udelukkende klager over sundhedsfaglig behandling.

Hvis din patient ønsker at klage over serviceniveauet, for eksempel personalets opførsel, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, regning for behandling mv., så skal patienten klage til den pågældende region eller kommune

Læs om klager over serviceniveau på stpk.dk

Det kan ske for alle

Alle sundhedspersoner risikerer at få en patientklage. Det er meget ubehageligt og belastende at få en patientklage. Man bliver ked af det, frustreret og man påvirkes følelsesmæssigt og fagligt.

Man kan godt føle, at man bliver ramt på sin faglighed, fordi man synes, at man har gjort et godt stykke arbejde med en patient. Måske har patienten ikke ytret sig om, at han var utilfreds med behandlingen, imens den stod på.

Støtte og opbakning fra kolleger er vigtig, når man får en patientklage. Derfor er det godt at drøfte sagen med kollegerne.

Du kan få rådgivning fra Danske Fysioterapeuter

Vi anbefaler alle medlemmer, der bliver indklaget, til at henvende sig til Danske Fysioterapeuters sekretariat. Vi hjælper dig med med rådgivning og støtte i forløbet, herunder gennemgår vi din sagsfremstilling.

Alle sager behandles selvfølgelig med diskretion.

Kontakt Danske Fysioterapeuter på telefon 3341 4620.

Når du kontakter os, vil vi tale sammen om sagen og du vil blive opfordret til at fremsende kopi af alle sagsakter i anonymiseret form. Når vi har modtaget sagen fra dig, danner sagsbehandleren i Danske Fysioterapeuter sig et overblik over klagens indhold og hjælper dig med din besvarelse af sagen. 

Sagsfremstilling til Styrelsen for Patientklager

Udtalelser til Styrelsen for Patientklager skal være skrevet på almindeligt og forståeligt dansk. Det er vigtigt, at du formulerer din sagsfremstilling grundigt, relevant og objektivt. I første omgang drejer det sig almindeligvis om en redegørelse for hændelsesforløbet. 

Sagsfremstillingen bør indeholde:

  • Et kort resume af hvorledes du forstår klagen
  • Objektiv beskrivelse af den aktuelle handling eller forløb og af de forhold og kliniske ræsonnementer, der lå til grund for behandlingen og/eller forløbet
  • Redegørelse for dine egne synspunkter på den aktuelle handling eller forløb.

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656