Patientklage - Hvad gør du?

Hvis en patient vil klage over en undersøgelse eller behandling, så har du pligt til at fortælle patienten om vedkommendes klagemuligheder. Her kan du læse om, hvordan klagesager foregår, og hvad du kan gøre.

Patienter kan klage over den sundhedsfaglige behandling til Styrelsen for Patientklager.

Styrelsen for Patientklager fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Patienten kan klage over en konkret sundhedsperson eller hele patientforløbet.

Sundhedsfaglig behandling dækker blandt andet over:

  • Undersøgelse, diagnose og behandling
  • Information og samtykke til behandling
  • Journalføring
  • Sundhedspersoners tavshedspligt.

Klager behandles i Styrelsen for Patientklager og i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Styrelsen for Patientklager behandler klager, hvor patienten har klaget over patientforløbet.

Hvis patienten har klaget over en bestemt eller flere bestemte sundhedspersoner, så afgøres sagen i Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn.

Når en fysioterapeut er indklaget og Disciplinærnævnet skal afgøre sagen, så er Danske Fysioterapeuter repræsenteret i Disciplinærnævnet. Brian Errebo-Jensen og Line Schiellerup er Danske Fysioterapeuters repræsentanter i Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn.

Der ses et stigende antal klagesager i sundhedsvæsenet – også inden for fysioterapi

I 2022 modtog Styrelsen for Patientklager i alt knap 9400 klagesager, som var rettet mod én eller flere bestemte sundhedsperson (såkaldte disciplinærnævnssager).

I 2019-2022 modtog Styrelsen for Patientklager mellem 66-101 klagesager på fysioterapeuter årligt.

Op mod en femtedel af alle disciplinærnævnssager blev afgjort med kritik.

Se statistik for klagesager hos Styrelsen for Patientklager

En klagesags forløb

Når en klage er modtaget af Styrelsen for Patientklager, er det styrelsens opgave at indhente de oplysninger, der kan belyse de enkelte punkter i klagen.

Styrelsen indhenter oplysninger fra den eller de personer, der er omfattet af klagen.

Hvis du er omfattet af klagen, er du forpligtet til at give styrelsen oplysninger, herunder kopi af journaler, til brug for behandlingen af sagen.

Styrelsen indhenter for de fleste sagers vedkommende en udtalelse fra en sagkyndig fysioterapeut. Herefter udarbejder Disciplinærnævnets sekretariat et forslag til afgørelse, som forelægges Disciplinærnævnet, som træffer afgørelsen.

Afgørelsen kan betyde, at du får kritik

I de sager, hvor du er indstillet til kritik af den sagkyndige fysioterapeut, vil du blive partshørt over den sagkyndiges udtalelse.

En sag i Patientklagestyrelsen kan tage op mod et år at få afgjort.

Læs mere om patientklager på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Klager over serviceniveau skal rettes til kommunen eller regionen

Styrelsen for Patientklager behandler udelukkende klager over sundhedsfaglig behandling.

Hvis din patient ønsker at klage over serviceniveauet, for eksempel personalets opførsel, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, regning for behandling mv., så skal patienten klage til den pågældende region eller kommune.

Læs om klager over serviceniveau på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Det kan ske for alle

Alle sundhedspersoner risikerer at få en patientklage. Det er meget ubehageligt og belastende at få en patientklage. Man bliver ked af det, frustreret og man påvirkes følelsesmæssigt og fagligt.

Man kan godt føle, at man bliver ramt på sin faglighed, fordi man synes, at man har gjort et godt stykke arbejde med en patient. Måske har patienten ikke ytret sig om, at han var utilfreds med behandlingen, imens den stod på.

Støtte og opbakning fra ledelsen og kolleger er vigtig, når man får en patientklage. Derfor anbefaler vi altid, at du drøfte sagen med din leder og dine kolleger.

Du kan få rådgivning fra Danske Fysioterapeuter

Vi anbefaler alle medlemmer, der bliver indklaget, til at henvende sig til Danske Fysioterapeuters sekretariat. Vi hjælper dig med rådgivning og støtte i forløbet, herunder gennemgår vi din sagsfremstilling.

Alle sager behandles selvfølgelig med diskretion.

Kontakt Danske Fysioterapeuter på telefon 3341 4620.

Når du kontakter os, vil vi tale sammen om sagen og du vil blive opfordret til at fremsende kopi af alle sagsakter i anonymiseret form. Når vi har modtaget sagen fra dig, danner sagsbehandleren i Danske Fysioterapeuter sig et overblik over klagens indhold og hjælper dig med din besvarelse af klagen.

Sagsfremstilling til Styrelsen for Patientklager

Udtalelser til Styrelsen for Patientklager skal være skrevet på almindeligt og forståeligt dansk. Det er vigtigt, at du formulerer din sagsfremstilling grundigt, relevant og objektivt. I første omgang drejer det sig almindeligvis om en redegørelse for hændelsesforløbet. 

Sagsfremstillingen bør indeholde:

  • Et kort resume af hvorledes du forstår klagen
  • Din objektive beskrivelse af den aktuelle handling eller forløb og af de forhold og din kliniske ræsonnering, der lå til grund for behandlingen og/eller forløbet.
  • Redegørelse for dine egne synspunkter på den aktuelle handling eller forløb.

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656