Autorisationsloven

Fysioterapeuter er autoriserede sundhedspersoner og er forpligtede af autorisationslovens regler vedrørende sundhedsfaglig virksomhed, f.eks. pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Autorisationslovens formål

Autorisationslovens formål er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner, hvor andres virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan være forbundet med fare eller særlig fare for patienter.

Det er autorisationsloven, som giver fysioterapeuter titelbeskyttelse. Det er altså kun autoriserede fysioterapeuter, der må kalde sig fysioterapeuter.

Autorisationen forpligter fysioterapeuter til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed

Fysioterapeuter er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, hvilket vil sige, at fysioterapeuten skal leve op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Fysioterapeuter er professionelle og troværdige og har - qua den sundhedsfaglige uddannelse - en særlig viden i forhold til patientbehandling - en viden, som blandt andet skal sikre en sikker patientbehandling. Der forudsættes, at fysioterapeuternes viden er baseret på evidens og professionel erfaring. Dette indebærer viden og kendskab til kliniske retningslinjer, anbefalinger, vejledninger o.a., som fysioterapeuterne baserer deres virke på.

Fysioterapeuter skal føre journal over patientbehandlingen

Patientjournalen skal føres, når der som led i sundhedsmæssig virksomhed foretages undersøgelse og behandling mv. af patienter. Der skal føres en journal for hver patient.

Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Oplysningerne skal journalføres så snart som muligt efter patientkontakten. Det skal fremgå, hvem der har indført oplysningerne i patientjournalen og tidspunktet herfor.

Fysioterapeuter må ikke lave lægefaglig virksomhed

Læger, jordemødre og andre autoriserede sundhedspersoner har forbeholdte virksomhedsområder.
Det hedder i autorisationsloven, at personer, der ikke har autorisation som læge, ikke må foretage operative indgreb, iværksætte fuldstændig eller lokal bedøvelse, yde fødselshjælp, anvende lægemidler, o.a.

Lægen kan delegere en (lægefaglig) opgave til fysioterapeuten og hermed benytte fysioterapeuten som medhjælp. I denne situation er det lægens faglige ansvar at supervisere og sikre, at fysioterapeuten kan udføre opgaven forsvarligt.

Der er er særlige regler for benyttelse af medhjælp.

Akupunktur er undtaget i autorisationsloven

At give indsprøjtninger og stikke nåle i huden er pr. definition et operativt indgrab. Derfor er det et forbeholdt virksomhedsområde for lægerne.

Nåleakupunkturbehandling er undtaget i autorisationsloven, så fysioterapeuter må gerne give akupunktur uden delegation fra en læge.

Autorisationen kan fratages

Fysioterapeuter kan, som andre autoriserede sundhedspersoner, få frataget sin autorisation.

Den autoriserede sundhedsperson får frataget sin autorisation, hvis det antages, at vedkommende er til fare for andre mennesker på grund af en fysisk tilstand, der gør ham eller hende uegnet til udøvelse af hvervet, eller det kan være pga. sygdom eller misbrug af rusmidler el.lign., der bevirker, at udøveren varigt eller med mellemrum befinder sig i en mangelfuld sjælstilstand.

Autorisationen kan også fratages, hvis det antages, at sundhedspersonen er til fare for andre mennesker på  grund af grov forsømmelighed udvist ved udøvelsen af hvervet.

Læs autorisationsloven

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656