Autorisationsloven

Fysioterapeuter er autoriserede sundhedspersoner og er forpligtede af autorisationslovens regler om sundhedsfaglig virksomhed, f.eks. pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Autorisationslovens formål er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner, hvor andres virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan være forbundet med fare eller særlig fare for patienter.

Der er pligter, som følger af autorisationsloven og der er rettigheder.

Det er autorisationsloven, som giver fysioterapeuter titelbeskyttelse. Det er altså alene autoriserede fysioterapeuter, der må kalde sig fysioterapeuter.

Autorisationen forpligter fysioterapeuter til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed

Fysioterapeuter er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, hvilket vil sige, at fysioterapeuten skal leve op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Fysioterapeuter er professionelle og troværdige og har - qua den sundhedsfaglige uddannelse og kompetenceområde - en særlig viden i forhold til patientbehandling - en viden, som blandt andet skal sikre en sikker patientbehandling. Der forudsættes, at fysioterapeuternes viden er baseret på evidens og professionel erfaring. Dette indebærer viden og kendskab til kliniske retningslinjer, anbefalinger, vejledninger o.a., som fysioterapeuterne baserer deres virke på.

Fysioterapeuters kompetenceområde er beskrevet i bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi.

Fysioterapeuter skal føre journal over patientbehandlingen

Der skal jorunalføres når der foretages undersøgelse og behandling mv. af patienter. Der skal føres en journal for hver patient.

Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Oplysningerne skal journalføres så snart som muligt efter patientkontakten. Det skal fremgå med navn, hvem der har indført oplysningerne i patientjournalen.

Læs mere om journalføring 

Fysioterapeuter må ikke lave lægearbejde uden delegation fra lægen

Læger, jordemødre og andre autoriserede sundhedspersoner har forbeholdte virksomhedsområder. F.eks. er det alene læger, der må foretage operative indgreb, iværksætte fuldstændig eller lokal bedøvelse, yde fødselshjælp, håndtere receptpligtige lægemidler, o.a.

Men lægen kan delegere en (lægefaglig) opgave til fysioterapeuten og hermed benytte fysioterapeuten som medhjælp. I denne situation er det lægens faglige ansvar at supervisere og sikre, at fysioterapeuten kan udføre opgaven forsvarligt. Der er er særlige regler for benyttelse af medhjælp.

At give indsprøjtninger og stikke nåle i huden er pr. definition et operativt indgreb. Derfor er det et forbeholdt virksomhedsområde for lægerne, og derfor skal det delegeres af en læge, hvis du foretager disse opgaver.

Læs mere om regler for udøvelse af priktest

Sundhedsstyrelsens tilsynsliste

Tilsynslisten er en liste over sundhedspersoner, der for tiden er i Sundhedsstyrelsens søgelys på grund af, at de har lavet fejl i forbindelse med udførelsen af deres faglige virksomhed. Tilsynslisten gælder for alle grupper af autoriserede sundhedspersoner, herunder også fysioterapeuter.

Ministeren for sundhed og forebyggelse har svaret på,  hvornår en autoriseret sundhedsperson, der ikke handler efter normen for almindelig anerkendt standard og overtræder de relevante bestemmelser i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, bliver registreret på Sundhedsstyrelsens tilsynsliste.

Autorisationen kan fratages

Fysioterapeuter kan, som andre autoriserede sundhedspersoner, få frataget sin autorisation.

Den autoriserede sundhedsperson får frataget sin autorisation, hvis det antages, at vedkommende er til fare for andre mennesker på grund af en fysisk tilstand, der gør ham eller hende uegnet til udøvelse af hvervet, eller det kan være pga. sygdom eller misbrug af rusmidler el.lign., der bevirker, at udøveren varigt eller med mellemrum befinder sig i en mangelfuld sjælstilstand.

Autorisationen kan også fratages, hvis det antages, at sundhedspersonen er til fare for andre mennesker på  grund af grov forsømmelighed udvist ved udøvelsen af hvervet.

Se autorisationsloven på retsinformation.dk

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656