Autorisationsloven

Fysioterapeuter er autoriserede sundhedspersoner og er forpligtede af autorisationslovens regler om sundhedsfaglig virksomhed, f.eks. pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Autorisationslovens formål er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner, hvor andres virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan være forbundet med fare eller særlig fare for patienter.

Der er pligter, som følger af autorisationsloven, og der er rettigheder.

Det er autorisationsloven, som giver fysioterapeuter titelbeskyttelse. Det er altså alene autoriserede fysioterapeuter, der må kalde sig fysioterapeuter.

Læs Styrelsen for Patientsikkerheds Rettigheder og pligter ved autorisation

Autorisationen forpligter fysioterapeuter til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed

Fysioterapeuter er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, hvilket vil sige, at fysioterapeuten skal leve op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Fysioterapeuter er professionelle og troværdige og har - qua den sundhedsfaglige uddannelse og kompetenceområde - en særlig viden i forhold til patientbehandling - en viden, som blandt andet skal sikre en sikker patientbehandling. Der forudsættes, at fysioterapeuternes viden er baseret på evidens og professionel erfaring. Dette indebærer viden og kendskab til kliniske retningslinjer, anbefalinger, vejledninger o.a., som fysioterapeuterne baserer deres virke på.

Fysioterapeuters kompetenceområde er beskrevet i bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi.

Fysioterapeuter skal føre journal over patientbehandlingen

Der skal jorunalføres når der foretages undersøgelse og behandling mv. af patienter. Der skal føres en journal for hver patient.

Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Oplysningerne skal journalføres så snart som muligt efter patientkontakten. Det skal fremgå med navn, hvem der har indført oplysningerne i patientjournalen.

Læs mere om journalføring 

Fysioterapeuter må ikke lave lægearbejde uden delegation fra lægen

Læger, jordemødre, fysioterapeuter og andre autoriserede sundhedspersoner har forbeholdte virksomhedsområder. F.eks. er det alene læger, der må foretage operative indgreb, iværksætte fuldstændig eller lokal bedøvelse, yde fødselshjælp, håndtere receptpligtige lægemidler, o.a. Det er alene læger, kiropraktorer, fysioterapeuter, osteopater og registrerede alternative behandlere, der er uddannet i manuel behandling, der må udføre manipulation af rygsøjlen.

Men lægen kan delegere en (lægefaglig) opgave til fysioterapeuten og hermed benytte fysioterapeuten som medhjælp. I denne situation er det lægens faglige ansvar at supervisere og sikre, at fysioterapeuten kan udføre opgaven forsvarligt. Der er er særlige regler for benyttelse af medhjælp.

At give indsprøjtninger og stikke nåle i huden er pr. definition et operativt indgreb. Derfor er det et forbeholdt virksomhedsområde for lægerne, og derfor skal det delegeres af en læge, hvis du foretager disse opgaver. Nåleakupunktur er undtaget i autorisationsloven, så du må behandle med akupunktur uden delegation fra en læge.

Særlige regler for behandling med nåleakupunktur på brystkassen

Der er særlige regler for behandling med nåleakupunktur på brystkassen. Det må du først udføre, når du har gennemført kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på brystkassen efter nåleakupunktur, og når du har meddelt Styrelsen for Patientsikkerhed, at kurset er gennemført.

Læs mere om nåleakupunktur på brystkassen hos Styrelsen for Patientsikkerhed 

Hvordan defineres brystkassen i reglerne om nåleakupunktur?
Ved brystkassen (thorax) forstås området fra nøglebenet (claviklen) opadtil og ribbenskurvaturen nedadtil. Det gælder både brystkassens forside og rygside samt området mellem skulderrundingens region (regio deltoidea) og siden af halsens nedre del (regio cervicalis lateralis), som tillige omfatter fordybningen over nøglebenet (fossa supraclavicularis major/det store saltkar) og fordybningen (fossa supraclavicularis minor) mellem de to udspringshoveder af halsens skrå muskel (musculus sternocleidomastoidea).

Uddannelse i akupunktur er påkrævet
For at sikre kvalitet i akupunkturbehandlingen og af hensyn til patientsikkerheden, anbefaler Danske Fysioterapeuter, at du uddanner dig svarende til Dansk Selskab for Akupunkturs anbefalinger og retningslinjer for uddannelse.

Se retningslinjer for akupunktur hos Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Læs også nyhed: Akupunktur kræver grundig uddannelse

Autorisationen kan fratages

Fysioterapeuter kan, som andre autoriserede sundhedspersoner, få frataget sin autorisation.

Den autoriserede sundhedsperson får frataget sin autorisation, hvis det antages, at vedkommende er til fare for andre mennesker på grund af en fysisk tilstand, der gør ham eller hende uegnet til udøvelse af hvervet, eller det kan være pga. sygdom eller misbrug af rusmidler el.lign., der bevirker, at udøveren varigt eller med mellemrum befinder sig i en mangelfuld sjælstilstand.

Autorisationen kan også fratages, hvis det antages, at sundhedspersonen er til fare for andre mennesker på  grund af grov forsømmelighed udvist ved udøvelsen af hvervet.

Se autorisationsloven på retsinformation.dk

Du er forpligtet til at efterleve autorisationslovens bestemmelser

Når du er i ansættelsesforhold, så er du samtidig forpligtet til at indordne sig de lokale ledelsers instrukser (ledelsesretten).

Se notat om ”Det autorisationsretlige behandleransvar set i forhold til ledelsesretten”, som er udarbejdet med input fra Danske Fysioterapeuters regionsformænd, Lederrådet, TR-rådet og Danske Fysioterapeuters etiske råd.

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656