Sundhedsloven

Sundhedsloven regulerer, hvem der har ansvaret for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i det danske sundhedsvæsen.

Sundhedslovens reguleringsområde

Sundhedsloven regulerer, hvem der har ansvaret for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i det danske sundhedsvæsen. Mens regionerne har ansvaret for behandling på sygehusene, har kommunerne ansvaret for store dele af den øvrige sundhedsindsats, eksempelvis genoptræning.

Sundhedslovens præmis er, at alle har let og lige adgang til sundhedsvæsenet, at behandlingen skal være af høj kvalitet, at patienterne skal have valgfrihed, og at ventetiden skal være kort.

I Sundhedsloven står der, at ”Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.”

Sundhedsloven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse og at opfylde behovet for let og lige adgang til sundhedsvæsenet, behandling af høj kvalitet, sammenhæng mellem ydelserne, valgfrihed, let adgang til information, et gennemsigtigt sundhedsvæsen og kort ventetid på behandling.

Det er Sundhedsloven, der giver hjemmel til eksempelvis medicintilskud og fysioterapeutisk behandling

Patienters retsstilling

Sundhedslovens regler om patienters retsstilling skal sikre den enkelte patients retssikkerhed i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje i sundhedsvæsenet.

Formålet med Sundhedslovens regler om patienters retsstilling er at sikre, at patienters integritet og selvbestemmelsesret respekteres.

Loven skal sikre den enkelte patients retssikkerhed i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje inden for sundhedsvæsnet.

Driftsherreansvar

I sundhedslovgivningen er der ikke fastsat udtrykkelige regler om det organisatoriske ansvar, men der opereres med et grundlæggende princip om driftsherreansvar.

Dette ansvar indebærer, at ledelsen eller ejeren af behandlingsstedet blandt andet har pligt til at sikre, at personalet er tilstrækkeligt kvalificeret samt sikre en overordnet forsvarlig organisering, herunder nødvendig bemanding, fornødne instrukser og rettidig kompetenceudvikling.

Fysioterapeuter har pligter jævnfør Sundhedsloven

Du har har eksempelvis pligt til at overholde din tavshedspligt og indhente informeret samtykke hos patienten, når du videregiver oplysninger om patienten, ligesom du, som andre autoriserede sundhedspersoner, er forpligtet til at føre journal over din fysioterapeutiske undersøgelse og behandling.

Sundhedslovens bestemmelse om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv. skal være med til at sikre, at sundhedspersoner iagttager tavshed om de forhold, de erfarer i forbindelse med en patientkontakt.

Tavshedspligten er en patientrettighed, som giver patienten krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side og mulighed for at bestemme, om helbredsoplysninger må videregives.

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656