Medicinske komplikationer hos patienter med apopleksi

Medicinske komplikationer i forbindelse med indlæggelse for apopleksi er et alvorligt klinisk problem, da patienter med apopleksi har en stor risiko for at udvikle én eller flere medicinske komplikationer som lungebetændelse, urinvejsinfektion, faldtraumer, liggesår, venetrombose samt alvorlig obstipation sekundært til apopleksien. Annette Ingemans ph.d.-afhandling fra 2010 (afhandlingen er på engelsk).Læs afhandlingen
Kontakt Annette Ingeman
Annette Ingeman på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Resumé af Annette Ingeman

Inden for de seneste år er opmærksomheden omkring behandling af patienter med blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi) øget. Apopleksi er en af de hyppigste dødsårsager og den vigtigste årsag til invaliditet i den vestlige verden. Medicinske komplikationer i forbindelse med indlæggelse for apopleksi er et alvorligt klinisk problem, da patienter med apopleksi har en stor risiko for at udvikle én eller flere medicinske komplikationer som lungebetændelse, urinvejsinfektion, faldtraumer, liggesår, venetrombose (blodprop i ben eller lunger) samt alvorlig obstipation sekundært til apopleksien.

Der er imidlertid kun sparsom viden om, hvilke konsekvenser alvorlige medicinske komplikationer har for patienter indlagt med apopleksi, men tidligere studier har vist, at komplikationer muligvis kan forsinke/hindre optimal rehabilitering, øge indlæggelsestiden og være direkte årsag til død. De fleste eksisterende studier er dog små og ikke entydige.

Denne afhandling er baseret på et valideringsstudie og to follow-up studier udført i det tidligere Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) og Århus Amt. Studierne bygger på data fra, Det Nationale Indikatorprojekt (NIP), Det Centrale Personregister, Landspatientregistret (LPR) og patientjournaler. Formålene med studierne var at undersøge (1) validiteten af registreringen af medicinske komplikationer hos patienter med apopleksi i henholdsvis (a) NIP-apopleksi databasen og (b) LPR med henblik på at afdække anvendeligheden af eksisterende data til brug for klinisk epidemiologiske studier, (2) sammenhængen mellem kvaliteten af akut behandling og pleje og risikoen for medicinske komplikationer opstået under indlæggelse og (3) sammenhængen mellem medicinske komplikationer opstået under indlæggelse og (a) indlæggelsesvarigheden og (b) 30 dages og 1-års dødeligheden.

I løbet af hele studieperioden (studie III), hvor i alt 13.721 patienter blev inkluderet, pådrog hver fjerde patient indlagt med akut apopleksi (25.2%, n=3.453) sig mindst én komplikation under indlæggelsen. De hyppigste komplikationer var urinvejsinfektion (15.4%), lungebetændelse (9.0%) og obstipation (6.8%).

Studie I blev gennemført som et valideringsstudie baseret på en stikprøve (n = 589, 7.3%) fra NIPapopleksi databasen af alle konsekutivt registrerede patientforløb fra specialiserede apopleksiafsnit i det tidligere H:S og Århus Amt. Studiet omfattede patienter indlagt og udskrevet i perioden januar 2003 – december 2006 (n = 8.024). Vi foretog en standardiseret gennemgang af journalerne. De indsamlede oplysninger om tilstedeværelse af komplikationer i journalen blev herefter sammenlignet med de registrerede data vedrørende komplikationerne i den kliniske database, NIPapopleksi databasen og i LPR. Herefter blev sensitivitet, specificitet, den positive og negative prædiktive værdi beregnet for henholdsvis komplikationsregistreringen i den kliniske database og LPR. Vi fandt moderate til høje prædiktive værdier for de medicinske komplikationsdiagnoser blandt patienter med apopleksi i de to populationsbaserede registre. Sensitiviteten varierede i midlertidig i betydelig grad mellem de to registre. NIP-apopleksi databasen havde en noget højere sensitivitet sammenlignet med LPR. Specificiteten af diagnoserne var høj i begge registre. Resultaterne dokumenterer, at den danske database NIP-apopleksi har en tilfredsstillende datakvalitet vedrørende registreringen af medicinske komplikationer. Databasen kan derfor være en værdifuld informationskilde i udforskningen af komplikationer hos patienter med apopleksi.

I Studie II inkluderede vi alle konsekutivt registrerede patienter i NIP- apopleksi fra afdelinger fra det tidligere H:S og Århus Amt i perioden januar 2003 – december 2008 (n=11.757). Vi fandt, at højere kvalitet af behandling og pleje i den akutte fase hos patienter, som indlægges med apopleksi, er associeret med en betydelig lavere risiko for at pådrage sig en medicinsk komplikation under indlæggelsen. Der var en invers dosis-respons sammenhæng mellem antallet af opfyldte procesindikatorer og risikoen for at pådrage sig en komplikation under indlæggelsen selv efter at der er taget højde for forskelle i patientsammensætningen mellem patienter, som henholdsvis får og ikke får den anbefalede behandling og pleje. Den laveste risiko blev fundet blandt de patienter, som fik opfyldt alle de procesindikatorer, der var vurderet relevant sammenlignet med de patienter, som ikke fik opfyldt nogen procesindikatorer. Blandt de specifikke procesindikatorer var tidlig iværksat mobilisering (indenfor 24 timer efter indlæggelsen) associeret med den laveste risiko.

I Studie III inkluderede vi alle konsekutivt registrerede i NIP- apopleksi fra afdelinger fra det tidligere H:S og Århus Amt i perioden januar 2003 – december 2009 (n=13.721). Follow-up startede på indlæggelsesdagen. Vi fandt, at indlæggelseslængden var signifikant længere hos patienter, der havde pådraget sig en komplikation under indlæggelsen sammenlignet med dem, der ikke oplevede nogen komplikationer under indlæggelsen. Forekomst af medicinske komplikationer, især lungebetændelse, var også forbundet med en øget dødelighed.

Sammenfattende viser de tre studier, at den landsækkende kliniske database NIP-apopleksi er en værdifuld kilde til undersøgelse af årsager til komplikationer hos patienter indlagt med apopleksi samt konsekvenserne af komplikationerne, når den kobles med andre datakilder anvendt i denne afhandling. Resultaterne viser, at højere kvalitet af den akutte behandling af patienter med apopleksi er forbundet med en betydelig lavere risiko for at pådrage sig medicinske komplikationer under indlæggelsen, og at forekomst af medicinske komplikationer under indlæggelsen med akut apopleksi er forbundet med en signifikant længere indlæggelsesvarighed, og især for lungebetændelse, også forbundet med en øget dødelighed.Del eller udskriv siden