Overvægtige menneskers oplevelser under fysisk aktivitet

Afhandlingen undersøger og beskriver voksnes oplevelser af deres livsverden og de kønsbestemte oplevelser, der er i forhold til at være aktiv, når man lever i en stor krop – før, under og efter livsstilsintervention.

Afhandlingen: Being a large body in activity: experiences of lifestyle change over an 18 month period

Kontakt Bente Skovsby Toft

Bente Skovsby Toft på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Dansk resumé

Baggrund

Det estimeres at 40.000 danskere lever med svær overvægt. Svær overvægt kan medføre en inaktiv livsstil på grund af komplekse barrierer for fysisk aktivitet. Barrierene er dårligt kendte og der mangler eksistentielle perspektiver på hvordan det er at være fysisk aktiv, når man er svært overvægtig.

Formål

At undersøge og beskrive voksnes oplevelser af deres livsverden og de kønsbestemte oplevelser, der er i forhold til at være aktiv, når man lever i en stor krop – før, under og efter livsstilsintervention.

Metoder

Der anvendes en kvalitativ undersøgelse funderet i hermeneutisk fænomenologi og guidet af en teori om velvære. Undersøgelsen består af tre empiriske studier i et longitudinelt design af gentagne individuelle interviews og kønsopdelte fokusgruppeinterviews. Studier blev udført og analyseret ved hjælp af en hermeneutisk fortolkning.

Deltagere og kontekst

Livsstilspatienter: 8 kvinder (alder: 27-59 år, median 38; BMI: 40-48 kg/m2) og 8 mænd (alder: 25-68 år, median 47; BMI: 41-55 kg/m2) blev formålsfuldt rekrutteret fra et offentligt dansk hospital.

Fund

Der blev fundet et komplekst net af interagerende, eksistentielle oplevelser af velvære og lidelse i forbindelse med at være aktiv som svært overvægtig. Oplevelserne havde en tidsmæssig dimension og udvikledes over tid. Svært overvægtiges oplevelser af bevægelse var gensidig påvirket af deres selvopfattelse og relation til andre mennesker og steder. Humør og håb var afgørende for deres vedvarende deltagelse i fysiske aktiviteter. Der blev fundet kønsbestemte variationer i deltagernes oplevelser.

Konklusion

Kvalitativ evidens af svært overvægtige personers oplevelser af velvære og ubehag ved fysisk aktivitet i forbindelse med livsstilsintervention og i hverdagslivet blev fortolket fra et filosofisk perspektiv. Der blev præsenteret generelle og kønsspecifikke oplevelser af bevægelse inden for seks interagerede, eksistentielle domæner.

De eksistentielle oplevelser havde indflydelse på deltagernes 'væren' og 'gøren' i hverdagen. At stræbe efter velvære og at kunne føle sig hjemme i bevægelse kan være et selvstændigt mål for livsstilsintervention. Oplevelser af velvære og lidelse bør adresseres i sundhedstilbud som ønsker at fremme en aktiv og meningsfuld livsstil.

Del eller udskriv siden