Progressive resistance training before and after total knee arthroplasty

Afhandlingen undersøger effekten af progressiv styrketræning før og efter en total knæalloplastik på muskelstyrke og funktionsevne.

Afhandlingen: Progressive resistance training before and after total knee arthroplasty

Kontakt Birgit Skoffer

Birgit Skoffer på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Resumé af Birgit Skoffer

Effekten af præoperativ progressiv styrketræning vurderet på funktionsniveau og muskelstyrke postoperativt hos patienter med total knæalloplastik

Reduceret knæextensor muskelstyrke er et almindeligt klinisk fund hos patienter med artrose i knæet og dette styrkedeficit ser ud til at spille en central rolle i udviklingen og progression af sygdommen. Et yderligere kirurgiinduceret tab af knæextensor muskelstyrke på 60-80% er blevet påvist ved udskrivelsen efter total knæalloplastik (TKA), og tabet af muskelstyrke er tæt forbundet med et fald i funktionsniveauet. Selv flere år efter TKA, synes patienterne ikke at nå samme funktionsniveau som hos raske voksne.

De vigtigste formål med denne afhandling var A) i et systematisk review at undersøge effekten af progressiv styrketræning (PST) på muskelstyrke og funktionsniveau før og/eller efter total hoftealloplastik (THA) og TKA (Paper I). B) at undersøge hos patienter, opskrevet til TKA, om muskelstyrke var 1) associeret med både målt funktionsniveau og patientrapporterede outcomes; 2) tættere associeret med funktionsniveau, når der blev målt med koncentriske kontraktioner end ved måling af isometriske kontraktioner og; 3) stærkere associeret med 30-s chair stand test (30sCST) end timed-up-and-go (TUG) og gangtest (Paper II). C) At undersøge effekten af 4 ugers præoperativ og 4 ugers postoperativ PST sammenlignet med 4 ugers postoperativ PST alene på funktionsniveau, muskelstyrke og patientrapporterede outcomes hos patienter, der har gennemgået TKA (Paper III); og D) at undersøge, om præoperativ PST med start fem uger før TKA ville forværre knæsmerter og hævelse (Paper IV).

Litteratur fra systematisk søgning i ni databaser blev gennemgået (Paper I). Blandt 59 inkluderede patienter blev associationer mellem muskelstyrke og målt funktionsniveau og patientrapporteret funktionsniveau beregnet (Paper II). De 59 inkluderede patienter blev randomiseret til 4 ugers præoperativ progressiv styrketræning (interventionsgruppen) eller til en gruppe, der "levede som de plejede" (kontrolgruppe). Begge grupper gennemførte 4 ugers PST efter TKA. Ved test 6 uger og 1 uge før TKA og 1, 6 og 12 uger efter TKA blev funktionstest, muskelstyrke, patientrapporteret outcome evalueret (Paper III). Tredive patienter gennemførte præoperativ PST 3 sessioner ugentligt i 4 uger. Ved hver træningssession blev knæhævelse, knæsmerter og træningsbelastning registreret (Paper IV).

Fire randomiserede, kontrollerede undersøgelser om PST og THA og 3 randomiserede undersøgelser om TKA blev identificeret og vurderet i henhold til PEDro skalaen. Der fandtes svag evidens for effekt af PST før og/eller efter THA på muskelstyrke og funktionsniveau. Ingen effekt af PST på muskelstyrke og funktionsniveau før TKA. Resultaterne af postoperativ PST var for heterogene til, at konklusioner kunne drages (Paper I). Både knæets extensor og flexor styrke var associeret med funktionsmål. Generelt blev den koncentriske knæflexor muskelstyrke stærkere associeret med funktionsniveau end den isometriske knæflexions styrke. Koncentrisk og isometrisk knæextensor styrke havde samme betydning. 30sCST var bedre end TUG og gangtestene til evaluering af muskelstyrke (Paper II). En betydelig gruppeforskel til fordel for interventionsgruppen blev fundet for 30sCST, TUG, knæextensor muskelstyrke og knæflexionsstyrke, evalueret ved det foruddefinerede primære testtidspunkt 6 uger efter TKA. Der blev ikke fundet nogen forskelle mellem grupperne på patient rapporterede resultater (Paper III). Størstedelen af patienterne oplevede kun mindre smerter i knæet under PST, på trods af en betydelig stigning i træningsbelastning over tid. Ligeledes var knæhævelsen beskeden (Paper IV).

Del eller udskriv siden