Biopsykosocial og patientcenteret tilgang til udredning af patienter med lænderygsmerter

Lænderygsmerter er et komplekst symptom. Derfor anbefales det at anvende en biopsykosocial og patientcentreret tilgang til udredning, behandling og rehabilitering af patienter med lænderygsmerter. Læs Charlotte Ibsens ph.d.

Læs afhandligen

Kontakt Charlotte Ibsen

Hent redskabet PRO-LBP til udredning af patienter med lænderygsmerter (pdf)

Dansk resumé

Baggrund

Lænderygsmerter er et komplekst symptom. Derfor anbefales det at anvende en biopsykosocial og patientcentreret tilgang til udredning, behandling og rehabilitering af patienter med lænderygsmerter.

International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (ICF) er en international biopsykosocial model og klassifikation til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. ICF er anerkendt, men implementering i klinisk praksis er mangelfuld. For at øge implementeringen er der blevet udviklet ICF core set; inklusiv et core set til lænderygsmerter og et Rehabilitering set. ICF core set beskriver, hvad der skal måles, men ikke hvordan der skal måles. Derfor anbefales det, at der udvikles praksisvenlige redskaber til at lette brugen af ICF core set i klinisk praksis.

Patientrapporterede oplysninger (PRO) betragtes som en nøglekomponent i patientcentreret praksis. PRO data, der anvendes direkte i konsultationen, øger fokus på patienters livserfaringer, identificerer oplysninger, der ellers kunne være blevet overset, forbedrer patient-kliniker kommunikation og kan være med til at øge graden af fælles beslutningstagning.

For at PRO instrumenter er patientcentreret, skal patientens perspektiv adresseres; patienter er dog sjældent involveret i udviklingen af PRO instrumenter. Etablerede lænderyg-specifikke PRO instrumenter fokuserer hovedsageligt på smerter og aktivitetsbegrænsninger, hvorfor de ikke vurderer funktionsevne og funktionsevnenedsættelse, som beskrevet ud fra ICF. For at dække det brede spektrum af biopsykosociale perspektiver, der påvirker patienter med lænderygsmerter anbefales det at indsamle oplysninger fra både patienter og sundhedsprofessionelle.

Et redskab, som kombinerer oplysninger fra patienter og sundhedsprofessionelle, og som dækker alle ICF komponenter, er endnu ikke blevet udviklet til patienter med lænderygsmerter. Derfor udviklede vi lænderyg-udredningsredskabet, som er opbygget af tre features: et PRO instrument, et klinikerrapporteret instrument og en patientprofil, som viser patientens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse.

Formålet med denne afhandling var at: 1) udforske perspektiverne hos patienter med lænderygsmerter, for at få en forståelse af, hvordan man kan kvalificere en patientcentreret konsultation ved hjælp af PRO data, 2) skitsere den evidensbaserede og systematiske proces, der blev anvendt til at udvikle lænderyg-udredningsredskabet, 3) vurdere hvor vellykket implementering af lænderyg-udredningsredskabet er efter tre måneder samt evaluere gennemførbarheden af de tre features i lænderyg-udredningsredskabet samt at 4) evaluere, om konsultationer, der faciliteres af lænderyg udredningsredskabet, kan forbedre brugen af PRO data og fælles beslutningstagning.

Metode

Studie I bestod af fokusgruppeinterviews med syv patienter med lænderygsmerter. Forskningsmetodologien 'Interpretive description' blev anvendt til dataanalyse.

Studie II var et udviklingsstudie. Følgende elementer skulle adresseres i udviklingen af lænderygudredningsredskabet: definition af område og indhold, litteratursøgning, spørgsmålsgenerering, behovsvurdering, pilottest, justeringer samt design og teknisk produktion. Lænderygudredningsredskabet var baseret på ICF kategorier fra Comprehensive core set til lænderygsmerter og Rehabiliteringssættet.

Studie III var et implementeringsstudie. Vi anvendte implementeringsrammen 'integrated Promoting Action on Research Implementation in Health Services' (i-PARISH) til at understøtte implementeringen. Implementeringsprocessen bestod af fire nøgletrin: test af gennemførbarhed, undervisning af sundhedsprofessionelle, afprøvning i praksis og et feedback møde. Afprøvning i klinisk praksis leverede data til vurdering af graden af succesfuld implementering efter 3 måneder samt vurdering af redskabet gennemførbarhed.

Studie IV var et ikke-randomiseret kontrolleret studie, hvor 531 patienter blev fordelt til en konsultation der blev faciliteret af lænderyg-udredningsredskabet (interventionsgruppe) eller en konventionel lænderyg konsultation (kontrolgruppe). Grupperne blev observeret i samme kliniske praksis, men på forskellige tidspunkter. Primært outcome var brugen af PRO data under konsultationen. Sekundære outcomes var brug af den grafiske oversigt, der præsenterede den enkelte patients profil samt fælles beslutningstagning. De primære og sekundære outcomes blev målt ved hjælp af et patientevalueringsspørgeskema.

Resultater

Fokusgruppeinterviews med patienterne (Studie I) identificerede centrale temaer: enkelhed, individualitet og anvendelse. Enkelhed symboliserede at holde antal spørgsmål på et minimum og undgå overlap af spørgsmål; individualitet indebar behovet for at kunne beskrive områder af betydning for den enkelte patient og anvendelse betød, at PRO data skulle bruges under konsultationen.

I udviklingsstudiet (Studie II) omfattede udviklingsprocessen fem trin. I alt var 18 patienter og 12 sundhedsprofessionelle involveret i udviklingen af lænderyg-udredningsredskabet.
Redskabet dækkede alle ICF-komponenterne.

I implementeringsstudiet (Studie III) medførte gennemførbarhedstesten mindre justeringer. Undervisning og træning af de sundhedsprofessionelle viste, at lænderyg-udredningsredskabet var klar til afprøvning i klinisk praksis. Afprøvningen inkluderede 152 patienter og syv sundhedsprofessionelle. I alt 79 % (n=138) af patienterne rapporterede, at deres PRO data blev brugt i konsultationen, mens 69 % (n=134) fik vist deres egne data fra patientprofilen. Patienter og sundhedsprofessionelle fandt lænderygudredningsredskabet var anvendeligt. Feedbackmødet afslørede, at redskabet understøttede de sundhedsprofessionelle i at anvende en biopsykosocial tilgang, hvilket førte til en konsultation der var baseret på patienternes perspektiv.

I det ikke-randomiseret kontrolleret studie (Studie IV) blev 299 patienter fordelt til interventionsgruppen og 232 til kontrolgruppen. I alt 235 patienter fra interventionsgruppen (82 %) og 141 fra kontrolgruppen (61 %) udfyldte patientevalueringsspørgeskemaet. Interventionsgruppen rapporterede en signifikant højere anvendelse af deres PRO data (p<0,00) og anvendelse af patientprofilen (p<0,00) sammenlignet med kontrolgruppen. Interventionsgruppen oplevede også at være mere involveret i fælles beslutningstagning (p=0,01).

Konklusion

Denne afhandling resulterede i lænderyg-udredningsredskabet; det første evidensbaserede redskab der adresserer alle ICF-komponenter og kombinerer biopsykosociale perspektiver fra patienter og sundhedsprofessionelle, der skal anvendes i rutinemæssig udredning af patienter med lænderygsmerter.

For det første bidrog patienter med lænderygsmerter og sundhedsprofessionelle fra Rygcenter Syddanmark til udviklingen af lænderyg-udredningsredskabet. For det andet faciliterede redskabet anvendelse af ICF core set i klinisk praksis, hvilket medfører at redskabet har
potentiale til at levere internationalt sammenlignelige data om funktionsevne og funktionsevnenedsættelse blandt patienter med lænderygsmerter. For det tredje fandt patienter og sundhedsprofessionelle lænderyg-udredningsredskabet anvendelig i klinisk praksis.

Imidlertid opnåede vi ikke succesfuld implementering efter tre måneder, hvilket indikerede at der var behov for mere facilitering, undervisning og træning af sundhedsprofessionelle samt længere implementeringsperiode. Endelig viste det sig at i de konsultationer, der blev faciliteret af lænderyg-udredningsredskabet var der et øget brug af PRO data og fælles beslutningstagning sammenlignet med standard konsultationer.

Det konkluderes, at lænderyg-udredningsredskabet lykkedes med at facilitere en god og positiv konsultation baseret på patientens perspektiv, samt at redskabet understøttede de sundhedsprofessionelle i at anvende en biopsykosocial og patientcentreret tilgang. 

Del eller udskriv siden