Physiotherapy for minor musculoskeletal injuries in hospital emergency departments

Formålet med ph.d.-afhandlingen var at beskrive, hvilke patienter der ses af fysioterapeuterne på en dansk skadestue og måle effekten af skadestuefysioterapeuter i behandlingen af mindre bevægeapparatsskader.

Læs afhandlingen 

Kontakt Christian Pilely Olsen

Dansk resumé

Der er et stigende pres og mangel på læger og sygeplejersker på skadestuerne i Danmark. En løsning på dette har været ansættelsen af skadestuefysioterapeuter på nogle af de danske skadestuer.

Rationalet er at udnytte de specifikke kompetencer fysioterapeuter har i den akutte håndtering af bevægeapparatsskader og derved sikre hurtig og ensartet høj kvalitet i behandlingen af patienterne.

På trods af denne voksende tendens er skadestuefysioterapeuternes arbejde og effektivitet i de danske skadestuer ikke tidligere beskrevet.

Formålet med denne ph.d.-afhandling var derfor at beskrive, hvilke patienter der ses af fysioterapeuterne på en dansk skadestue og måle effekten af skadestuefysioterapeuter i behandlingen af mindre bevægeapparatsskader.

Resultaterne fra denne afhandling har vist, at de hyppigst behandlede diagnoser blandt skadestuefysioterapeuter er ankelforstuvning, kontusion af hånd og håndledsfraktur. Derudover fandt jeg en sammenhæng mellem skadestuefysioterapeuternes prognose for patienterne og symptomer fire uger efter behandling for en mindre bevægeapparatsskade i skadestuen.

Før igangsættelsen af et randomiseret forsøg, oversatte og tilpassede jeg spørgeskemaer, som normalt anvendes ved forskning i ankelforstuvninger, til dansk uden større uoverensstemmelser. Det randomiserede forsøg, der sammenlignede behandling af akut ankelforstuvning med en smertevejledt tidlig rehabiliteringsstrategi og sædvanlig behandling (RICE), viste ingen signifikant forskel i effekten fire uger efter patientens behandling på skadestuen.

Dog oplevede patienterne, som anvendte den smertevejledte tidlige rehabiliteringsstrategi, færre re-skader end gruppen som modtog sædvanlig behandling. For at kunne følge sygdomsudviklingen hos patienterne blev de fulgt over en 12 måneders periode. Desværre var der et højt frafald i begge behandlingsgrupper, hvilket medførte at langtidseffekten af behandlingstiltagende ikke kunne sammenlignes.

Således bidrager denne ph.d.-afhandling med ny viden om hvilke diagnoser der behandles af skadestuefysioterapeuter og effekten af implementeringen af skadestuefysioterapeuter i behandlingen af mindre bevægeappartsskader. Dette er relevant og brugbart for andre skadestuer, der overvejer at anvende fysioterapeuter for at imødekomme det stigende pres og manglen på læger og sygeplejersker.

Del eller udskriv siden