How war veterans with post-traumatic stress disorder experience nature-based therapy in a forest therapy garden

Naturbaseret terapi tyder på at kunne dæmpe symptomer på PTSD eller gøre dem lettere håndterbare. Dorthe Varning Poulsens ph.d.-afhandling er fra 2015.

Afhandlingen: "How war veterans with post-traumatic stress disorder experience nature-based therapy in a forest therapy garden"

Kontakt Dorthe Varning Poulsen

Dorthe Varning Poulsen på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Resumé af Dorthe Varning Poulsen

Formålet med denne ph.d. afhandling er at generere viden om, hvordan danske veteraner med Posttraumatisk stress syndrom (PTSD) oplever Natur-baseret terapi. Baggrunden for studiet er, at Danmark siden 1980 har udsendt mere end 30.000 soldater til krigsområder, og undersøgelser peger på, at et sted imellem 5-8 % udvikler PTSD i tiden efter udsendelse. De tilbydes behandling i form af medicin og psykologisk behandling, men en del af disse veteraner (tidligere udsendte soldater) oplever ikke en tilfredsstillende bedring.

Afhandlingen består af to dele; Et systematisk litteraturstudie og et kvalitativt single-case studie. Litteraturstudiet ser på ’the state of art’ og evidensen for natur-baseret terapi’s positive effekt på PTSD hos veteraner. Litteratursøgningen omfattede studier hvor målgruppen var soldater med PTSD, hvor behandling foregik i naturen og samtidig indeholdt terapeutiske elementer, hvor naturen indgik. På trods af, at der kunne identificeres mange behandlingsprogrammer der indeholdt disse elementer var der kun gennemført få randomiserede kliniske studier indenfor området. Kvalitative studier og ’grå litteratur’ blev derfor også inkluderet i litteraturstudiet. Grå litteratur kan defineres som rapporter og afrapporteringer af projekter, der ikke er udgivet i videnskabelige tidsskrifter. En grundig gennemgang og syntese af de 19 inkluderede artikler førte til otte temaer: Type af intervention; varigheden af interventionen; helbredsmål; deltagernes følelsesmæssige
påvirkning af interventionen; naturbaseret terapi som en vej tilbage til arbejde; forandringer i fysisk helbred; udvikling af relationer gennem samarbejde; transparens og overførbarhed. Indenfor disse temaer var der stor variation mht. behandlingens er tilrettelæggelse, målet for behandlingen og de måleredskaber, der blev anvendt for at vurdere deltagernes udbytte af behandlingen. Generelt peger litteraturstudiet på en forbedring af deltagernes fysisk og mentale velbefindende. Naturen rummer et stort terapeutisk potentiale i behandlingen af soldater med PTSD og den skaber rum for refleksion og rekreation.

Den anden del af denne ph.d thesis er et kvalitativt single-case study. Formålet med dette studie var at undersøge hvordan soldater med PTSD oplever nature-baseret terapi i forhold til det at leve med PTSD i hverdagen, herunder, hvordan de oplever naturen og de nature-baserede aktiviteter. Begrebet ’natur-baseret terapi’ beskriver en terapiform, hvor samspillet mellem miljø (naturen, fx et særligt designet haveområde eller et udvalgt område i skoven) målgruppens særlige behov (fysiske, psykiske og sociale behov i forhold til PTSD) og terapeutisk tilrettelagte aktiviteter (mindfulness 7 og natur-baserede aktiviteter som at plante og hugge brænde) tilsammen udgør en samlet behandling med et rehabiliterende formål.

Projektet er udført i Skov-og terapihaven Nacadia, som hører under Institut for Geovidenskab og naturforvaltning, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Københavns Universitet. I projektet deltog otte veteraner med PTSD i alderen 26-47 år tidligere udsendt til Balkan, Irak og Afghanistan. Efter udsendelse har de alle lidt af PTSD symptomer, der har påvirket deres daglige liv i væsentlig grad. Den natur-baserede terapi (NBT) var tilrettelagt på baggrund af et ph.d. studie af Sus Sola Corazon. Behandlingen varede 10 uger, tre gange ugentligt af fire timer. Behandlingen blev varetaget af to haveterapeuter med psykologisk og psykoterapeutisk baggrund samt en gartner. Data bestod af interviews, der blev foretaget fire gange; ved start, midtvejs og ved afslutningen af
behandlingsforløbet samt et år efter deltagerne var afsluttede. Analysen resulterede i en  række temaer som eksempelvis: Når kroppen fortæller; relationer til andre og at tage naturen ind. I forhold til behandlingen oplevede soldaterne en forandring af deres PTSD symptomer som aftog eller blev lettere at håndtere. Daglige aktiviteter kunne lettere gennemføres, og de redskaber, behandlingen havde bidraget med, kunne anvendes i stressede situationer. Efter et år, brugte alle soldaterne naturen på en anden måde end tidligere. Den blev brugt som et godt sted at være, når vanskelige beslutninger skulle tages eller gennem aktiviteter i naturen at komme i fysisk og mental balance når symptomerne fra PTSD blev for påtrængende. Fremtidig forskning må afklare, hvordan det bedst mulige behandlingsforløb kan tilrettelægges så flere veteraner med PTSD kan få et behandlingstilbud hvor natur-baseret terapi indgår.

Del eller udskriv siden