Musculoskeletal Extremity Injuries in School-aged Children

Formålet med denne afhandling var at undersøge forekomsten af skader i bevægeapparatet i ekstremiteter og at estimere sammenhænge mellem mulige risikofaktorer så som eksponeringstid, årstidsvariation og overvægt i en kohorte af skolebørn undersøgt ugentligt over 2.5 år. Eva Jespersens ph.d. fra 2014 (afhandlingen er på engelsk).Læs afhandlingen
Kontakt Eva Jespersen
Eva Jespersen på Fag og Forsknings ph.d.-liste

BMJ Open artikel

Jespersen E, Holst R, Franz C, Rexen CT, Wedderkopp N. Seasonal variation in
musculoskeletal extremity injuries in school children aged 6-12 followed over 2.5 year.
BMJ Open (2014) (Epub ahead of print).

Resumé af Eva Jespersen

Baggrund

Fysisk aktivitet fremmer børns sundhed, men giver også en risiko for skader. Det er påvist at skader relateret til fysisk aktivitet er den største gruppe af skader blandt børn i vestlige lande medførende store omkostninger for både børn, forældre og samfund. Tidligere studier har fortrinsvist præsenteret alvorlige, traumatiske skader; det såkaldte ”toppen af isbjerget” fænomen.

Det har været vanskeligt at opfange og kvantificere mindre skader og overbelastningsskader af flere grunde: For det første er symptomerne ofte diskrete og gradvist indsættende, for det andet medfører de ikke nødvendigvis at der søges hjælp hos sundhedsprofessionelle eller at deltagelse i idrætsaktiviteter stoppes, for det tredje har der været en mangel på valide og brugervenlige metoder at indsamle denne slags viden med. Den almindelige udbredelse og brug af mobiltelefoner og sms beskeder har muliggjort opsamling af selvrapporterede symptomer, som en første screening for eventuelle skader. Metoden muliggør hyppige registreringer over lange perioder i store kohorter.

Formål

Formålet med denne afhandling var at undersøge forekomsten af skader i bevægeapparatet i ekstremiteter og at estimere sammenhænge mellem mulige risikofaktorer så som eksponeringstid, årstidsvariation og overvægt i en kohorte af skolebørn undersøgt ugentligt over 2.5 år
Metode

Data fra the Childhood Health, Activity, and Motor Performance School Study Denmark (CHAMPS Study–DK) fra perioden august 2008 til juli 2011 blev anvendt. I alt blev 1259 skolebørn i alderen 6 til 12 år fulgt gennem ugentlige tilbagemeldinger på automatiserede sms spørgsmål om bevægeapparats problemer. En telefonkonsultation blev anvendt til at skelne mellem trivielle klager og vedvarende symptomer i relation til mulig skade.

I sidstnævnte tilfælde, blev børn undersøgt af klinikere tilknyttet studiet og diagnosticeret i forhold til ICD-10 (the International Classification of Diseases). Skader diagnosticeret i andre kliniske sammenhænge (f.eks. skadestue) blev indsamlet i samme periode for at opnå en komplet skadesregistrering i kohorten. Fysisk aktivitet blev målt via sms spørgsmål og accelerometer målinger.

Resultater

Samlet set blev der observeret en ugentlig skadesincidens og skadesprævalens på henholdsvis 1.2% og 4.6%. Blandt de 1259 børn, der deltog blev der registreret 1229 skader. Der var nærved dobbelt så mange overbelastningsskader som traumatiske. I underekstremiteter var der 2.5 gange flere overbelastningsskader end traumatiske skader. Det modsatte gjorde sig gældende for overekstremiteter, hvor der var 3.1 gange flere traumatiske skader end overbelastningsskader. I forhold til risikoen for at pådrage sig underekstremitetsskader, blev der fundet en sammenhæng med klassetrin, skoletype, mængden af sport og årstid. I forhold til risikoen for at pådrage sig overekstremitetsskader, blev der kun fundet en sammenhæng med klassetrin.

De fleste skader var underekstremitetsskader, i alt 1049 (85%), hvoraf overbelastningsskader i form af apofysit skader svarende til hæl og knæ var langt det mest almindeligt forekommende. Således tegnede diagnoser som Sever’s lesion, Sinding-Larsen og Osgood-Schlatter sig for 44% af alle underekstremitetsskader. For overekstremitetsskader, i alt 180, var det hovedsageligt traumatiske skader så som forvridninger, frakturer, kontusioner og forstrækninger der blev registreret.

For overbelastningsskader var det hyppigst skadede område i overekstremiteter skulder og overarm, imens det for underekstremiteter var hælen, der var mest skadet. For traumatiske skader var det hyppigst skadede område i overekstremiteter håndled og hånd, imens det for underekstremiteter var anklen, der var mest skadet.

De højeste skadesincidens rater for traumatiske skader forekom til sport i fritiden (1.57 per 1000 enheder sport). De næsthøjeste forekom i uorganiserede aktiviteter i fritiden (0.57 per 1000 enheder fysisk aktivitet i fritiden), imens den laveste risiko forekom i skoleidrætstimerne (0.14 per 1000 enheder skoleidræt).

Der blev fundet årstidsvariation i skadesincidens og skadesprævalens med næsten dobbelt så stor skadesrisiko henover forår, sommer og efterår, sammenlignet med vinter. Overvægt defineret med henholdsvis BMI og den totale andel af fedt i kroppen prædikterer forekomsten af underekstremitetsskader, hvilket indikerer at overvægtige børn er i øget risiko.

Konklusion og perspektivering

Denne afhandling har tilføjet en bredere indsigt i bevægeapparatsskader i ekstremiteter i en kohorte af 6-12 årige skolebørn ved at anvende hyppige og prospektive data indsamlings metoder til at opfange såvel traumatiske skader som overbelastningsskader.

Den epidemiologiske viden omkring børns skader er udvidet ved at beskrive og analysere skadesincidens og skadesprævalens og de associerede risikofaktorer der bidrager til forklaringen af skadesætiologi. De generiske fund fra denne heterogene kohorte af skolebørn giver grund til især at gennemtænke strategier til at forebygge overbelastningsskader på alle ansvarlige niveauer fra børn, forældre, trænere, idrætslærere, sundhedsprofessionelle til beslutningstagere i sportsorganisationer og politik.

Del eller udskriv siden