Motorisk præstation som prædiktor for idrætsskader, samt motorisk præstation som prædiktor for fysisk aktivitetsniveau – undersøgt blandt børn og unge

Afhandlingen: Motorisk præstation som prædiktor for idrætsskader, samt motorisk præstation som prædiktor for fysisk aktivitetsniveau – undersøgt blandt børn og unge.

Kontakt Lisbeth Runge Larsen

Lisbeth Runge Larsen på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Resumé af Lisbeth Runge Larsen

Det er primært tværsnitsstudier som har undersøgt betydningen af fysisk fitness (motorisk præstation) hos børn, for deres fremtidige fysiske aktivitetsniveau. Motorisk præstation som prædiktor for skader er primært undersøgt i relation til traumatiske skader, og til dato har vi ikke identificeret studier, som har undersøgt betydningen af statisk balance (posturalt sway) for skadesrisikoen hos børn.

Måling af posturalt sway på en kraftplatform anvendes ofte i laboratoriestudier men ikke i feltundersøgelser, og måleredskabet er indtil videre ikke anvendt i studier hvor det er børn der undersøges. Ved at anvende en kraftplatform til at måle posturalt sway, opnår klinikere en værdifuld objektiv registrering af balance, som potentielt kan prædiktere skadesrisiko. Nærværende studie sigtede mod at inkludere et objektivt måleredskab til kvantificering af balancepræstation. Hensigten var at inkludere et måleredskab som ikke blev begrænset af manglende muligheder for forbedret score, eksempelvis på grund af alder. Nintendo Wii platformen har vist sig at være reliabel og valid når platformen testes blandt voksne, men dette er endnu ikke undersøgt blandt børn.
I denne afhandling er de øvrige målinger af motorisk præstation foretaget med objektive tests.

Afhandling er baseret på tre studier, og data er indsamlet i studiet The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study, Denmark, også kaldet Svendborgprojektet. Deltagerantallet i studierne varierer fra 58 til 1244 deltagere.

1. Studie I undersøgte reproducerbarhed og samstemmende validitet af Nintendo Wii
platformen. Validiteten blev undersøgt ved at sammenligne resultaterne fra Nintendo Wii platformen med resultater fra en AMTI kraftplatform. Deltagerne var 10-14 årige børn.
2. Studie II undersøgte om motorisk præstation, inklusiv sway målinger fra Nintendo Wii platform, kunne prædiktere skader hos 10-15 årige børn, såvel traumatiske skader som overbelastningsskader.
3. Studie III undersøgte om motorisk præstation hos børn i 6 til 10-års alderen kunne
prædiktere fysisk aktivitetsniveau ved tre-års follow-up

Studie I viste, at Nintendo Wii platformen præsterede tilfredsstillende i forhold til såvel reproducerbarhed som validitet når målingerne blev sammenlignet med målinger fra AMTI
platformen. Derfor blev Nintendo Wii platformen inkluderet som måleredskab til målinger af
posturalt sway hos deltagerne i studie II.
I studie II fandt vi adskillige motoriske præstationstests som var signifikante prædiktorer for
traumatiske skader og / eller overbelastningsskader. De enkelte tests så ud til at have forskellig
betydning for skades risiko, god præstation var i nogle tests associeret med forøget risiko for skader
59
mens det for andre tests var associeret til at beskytte mod skader. For traumatiske skader var nedsat
postural kontrol en signifikant prædiktor for skader, særligt for ankelskader. God præstation i etbens
længdehop var beskyttende mod traumatiske knæskader. For overbelastningsskader forøgede
god præstation i pendulløb og core-stabilitets tests risikoen for overbelastningsskader i knæene.
Resultaterne tyder på, at risikofaktorer for overbelastningsskader og traumatiske skader er
forskellige, hvilket stemmer godt overens med, at skadestyperne har forskellige skadesmekanismer.
Resultaterne fra denne afhandling bør bekræftes af fremtidige studier for at etablere viden om
mulige prædiktorer samt opnå mere viden omkring kausaliteten mellem skader og motorisk
præstation.
I studie III fandt vi at adskillige motoriske tests var signifikant associeret til moderat til høj fysisk
aktivitet ved tre års follow-up. Resultaterne tyder på at det er særlig vigtigt for fremtidigt
aktivitetsniveau at præstere godt i løbe aktiviteter i barndommen. Kausaliteten mellem motorisk
præstation og fysisk aktivitet kan dog ikke afgøres i nærværende studie.

Del eller udskriv siden