Early rehabilitation after fast-track total hip replacement

Progressiv styrketræning påbegyndt tidligt efter THA kan potentielt reducere deficits og dermed forbedre kvaliteten af rehabiliteringen. Lone Ramer Mikkelsens ph.d.-afhandling fra 2014.
Læs afhandlingen

Kontakt Lone Ramer Mikkelsen

Lone Ramer Mikkelsen på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Dansk resumé af Lone Ramer Mikkelsen

Total hoftealloplastik (THA) operation fører til betydelig smertelindring og forbedring af funktionsniveauet. Der er dog vedvarende deficits i muskelstyrke og fysisk funktionsevne efter operationen. Progressiv styrketræning påbegyndt tidligt efter THA kan potentielt reducere disse deficits og dermed forbedre kvaliteten af rehabiliteringen. Traditionelt har rehabilitering efter THA indbefattet bevægerestriktioner for at forebygge hofteluksation. Forbedringer i operationsteknik og brugen af større ledhoveder har muligvis ændret rationalet for disse restriktioner.

Formålene med denne ph.d. afhandling var, I) at undersøge betydningen af bevægerestriktioner og brugen af hjælpemidler på rehabiliteringen efter fast-track THA, II) at bestemme inter-tester reliabiliteten af et testbatteri til måling af funktionsevne, muskelstyrke og ekstensionskraft i benet hos patienter der er opereret med THA og III) at undersøge om progressiv styrketræning to gange ugentligt i kombination med hjemmetræning er mere effektivt end ikke-superviseret hjemmetræning alene til at forbedre ekstensionskraften i det opererede ben 10 uger efter THA hos patienter med selv-vurderede funktionsbegrænsninger.

Afhandlingen består af tre studier (I-III) der inkluderede patienter, som fik foretaget en THA operation på grund af hofteartrose på Regionshospitalet Silkeborg i perioden september 2010 til november 2012.

I Studie I blev 146 patienter behandlet med bevægerestriktioner og en standard pakke med hjælpemidler (restriktiv gruppe) sammenlignet med 219 patienter der fik færre restriktioner og hjælpemidler ud fra individuelle behov (ikke restriktiv gruppe) i et ikke-randomiseret, sammenlignende studie. Spørgeskemaer vedrørende funktion, smerte, livskvalitet (HOOS), angst/nervøsitet, depression (HADS), tilbagevenden til arbejde og patienttilfredshed blev udfyldt før, samt 3 og 6 uger efter THA operation. Ved 3 ugers opfølgning blev patienternes uafhængighed i fire dagligdags aktiviteter endvidere vurderet.

I Studie II udførte to testere test og re-test på to grupper af 20 patienter 3 måneder efter THA. Testbatteriet inkluderede følgende tests: rejse-sætte sig, 20 meter maximal ganghastighed, trappegang, isometrisk muskelstyrke (hofteabduktion og -fleksion) og ekstensionskraft i benet.

I Studie III blev patienterne randomiseret til enten en kontrolgruppe (n=30) der lavede hjemmetræning 7 dage/uge eller en interventionsgruppe (n=32) der lavede styrketræning 2 dage/uge og hjemmetræning de resterende 5 dage/uge. Styrketræningen bestod af fire øvelser for ben muskulaturen udført med en relativ belastning af 8-12 repetition maximum (RM) fra uge 1-10 efter THA. Effektmålinger blev udført før operationen samt 10 og 26 uger efter med testbatteriet fra Studie II og spørgeskema (HOOS). Det primære effektmål var ændringen i ekstensionskraft i det opererede ben fra præoperativt til 10 uger postoperativt.

Studie I viste en smule langsommere fremgang i selv-vurderet funktion i den ikkerestriktive gruppe sammenlignet med den restriktive gruppe, men forskellen var udlignet efter 6 uger og resultatet er potentielt skævvredet af manglende besvarelser. Den ikke-restriktive gruppe havde højere grad af uafhængighed i dagligdags funktioner efter 3 uger og tidligere tilbagevenden til arbejde sammenlignet med den restriktive gruppe. Der var ingen forskelle i de øvrige patient-rapporterede målinger.

Reliabilitetsstudiet (II) dokumenterede acceptabel relativ og absolut reliabilitet af testbatteriet på gruppeniveau, men ikke på individniveau.

I Studie III var superviseret styrketræning 2 gange ugentligt i tillæg til hjemmetræning ikke mere effektivt end hjemmetræning alene til at forbedre ekstensionskraften i det opererede ben efter THA. Enkelte af de sekundære effektmål viste effekt af interventionen men blev ikke vurderet klinisk relevante.

Del eller udskriv siden