Effectiveness of computer-assisted training for vestibular dysfunction

I afhandlingen undersøges betydningen af computerstøttet hjemmetræning til ældre patienter med vestibulær dysfunktion.

Afhandlingen: Effectiveness of computer-assisted training for older patients with vestibular dysfunction

Kontakt Michael Smærup

Michael Smærup på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Resumé af Michael Smærup

Vestibulær dysfunktion er en hyppigt forekommende årsag til svimmelhed, der fører
til øget forekomst af fald blandt ældre. Der er evidens for at anvende vestibulær
rehabilitering (VR) til patienter med vestibulær dysfunktion for at reducere
svimmelhed og forbedre balance og mobilitet. Alligevel er der en række udfordringer
når VR skal implementeres i daglige praksis og i private hjem udenfor en superviseret
klinisk kontekst. Disse udfordringer er at 1) VR i sig selv kan demotivere patienten,
da patienten i VR opfordres til at træne i positioner, der fremprovokerer symptomer
(f.eks. svimmelhed, nedsat balance) og 2) en stor del at træningen foregår i patientens
hjem uden en fysioterapeut til at motivere og hjælpe med korrigering af øvelserne.
Computer-støttet rehabilitering kan måske hjælpe til at opretholde en høj grad af
motivation i rehabiliteringen og derigennem øge effekten af træningen, men endnu har
ingen resultater fra klinisk kontrollerede forsøg dog vist, at dette gælder for ældre
patienter med vestibulær dysfunktion.

Det overordnede formål med denne afhandling er at evaluere effekten af computerstøttet hjemmetræning i VR.

Afhandlingen består af tre studier som har følgende formål: Studie I er et klinisk
randomiseret kontrolleret forsøg med 63 patienter +65 år rekrutteret fra Fald
Klinikken, Geriatrisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital. Alle patienterne (>65 år)
blev diagnosticeret med stabil perifer, central og/eller blandet vestibulær dysfunktion.
To forskellige hjemmetræningsprogrammer blev sammenlignet (computerstøttet
versus printede instruktioner på papir) som et supplement til VR i klinikken. I studie
II undersøgte vi, om det opnåede funktionsniveau efter afslutning på genoptræningen i
klinikken bedst kunne opretholdes ved at fortsætte med det computer støttede program
eller med de printede instruktioner. Formålet med studie III var at afdække årsager til
non-compliance i forhold til det computerstøttende program. Dette blev undersøgt via
syv interviews med patienter fra interventionsgruppen i starten og i slutningen af
genoptræningsperioden.

I afhandlingen kom vi frem til følgende konklusioner:
Studie I: Både interventions- og kontrolgruppen forbedrede sig signifikant gennem
rehabiliteringsperioden. Computerprogrammet til støtte af hjemmetræning forbedrede
dog ikke den vestibulære rehabilitering mere end de printede instruktioner.

Studie II: Ældre patienter med vestibulær dysfunktion som er blevet trænet af
specialiserede fysioterapeuter i klinikken kan bibeholde deres funktionsniveau tre måneder efter afslutning på vestibulær rehabilitering på sygehuset. Der ses dog ikke
bedre effekt af computerprogrammet til støtte af hjemmetræningen sammenlignet med
printede instruktioner.

Studie III: Forklaringen på den manglende effekt af computerprogrammet i studie I og
studie II var ikke på grund af modstand mod teknologi eller lav self-efficacy. Det så
ikke ud til at patienter blev motiverede af computerprogrammet. Deltagerne gav
udtryk for et behov for et bredere udvalg af øvelser i computerprogrammet herunder
oftere justeringer af øvelser med hensyn til hastighed og varighed eller helt nye
øvelser. Derudover udtrykte deltagerne ønske om at opnå en dybere forståelse af
formålet med hver enkelt øvelse samt information om hvilken del af det vestibulære
system der blev trænet. Udover dette ønskede deltagerne mere personligt feedback fra
fysioterapeuterne vedrørende kvaliteten af deres udførelse af øvelserne samt udtrykte
et behov for social kontakt med andre patienter.

Den overordnede konklusion af det præsenterede studie er at computerstøttende
teknologi ikke forbedrer vestibulær rehabilitering under de beskrevne
omstændigheder. Dog kunne computerprogrammet måske motivere patienterne til en
øget compliance med en samtidig tættere kontakt til fysioterapeuter eller andre
patienter.

Del eller udskriv siden