Exercise as a strategy for rehabilitation in inoperable lung cancer patients

I afhandlingen undersøges, om en 6 ugers intervention er sikker og gennemførlig, vil øge fysisk kapacitet, funktionel kapacitet, muskelstyrke, livskvalitet og reducere angst og depressionsniveau hos patienter med inoperabel lungecancer.

 

 

Afhandlingen: EXHALE - Exercise as a strategy for rehabilitation in inoperable lung cancer patients undergoing chemotherapy

Kontakt Morten Quist

Morten Quist på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Resumé af Morten Quist

Baggrund
Lungekræft er en af de hyppigste kræftformer i Danmark med ca. 4.300 nye tilfælde pr år. Patienter med lungekræft har en betydelig symptombyrde både fysisk og psykosocialt, specielt de patienter som har en inoperabel lungekræft (stadie IIIa-IV), som udgør ca. 70-80 % af alle ny-diagnosticerede patienter med lungekræft.

Flere studier har påvist effekt af fysisk træning til patienter med kræft både under og efter behandlingen, langt størstedelen af disse studier er udført på kvinder med brystkræft. De studier, der har undersøgt effekten af fysisk træning til patienter med lungekræft, er hovedsageligt foretaget på patienter med lungekræft i et tidligt stadie (NSCLC I-III, SCLC LD) før og efter operation. Resultaterne indikerer øget fysisk kapacitet, funktionel kapacitet og muskel kapacitet, mens der ikke er fundet entydig signifikante forbedringer på livskvalitet (HRQoL) eller angst og depression. I alt har 8 studier - 6 feasibility og 2 randomiserede undersøgelser - undersøgt effekten af fysisk træning til patienter med inoperabel lungekræft. Der er forskel på varigheden af interventionerne, den intensitet der blev trænet med og hvilken type træning, der blev tilbudt.

Denne afhandling tager udgangspunkt i det kliniske og idrætsfysiologiske udviklingsarbejde, der er gennemført i forbindelse med udvikling af ”Krop og Kræft” som beskrevet i studie I. Træningsintervention og de anvendte fysiologiske test, er udviklet og afprøvet i ”Krop og Kræft”-projektet på en heterogen population af patienter med kræft, som dermed har dannet grundlag for videreudvikling af interventionen og målemetoder appliceret til patienterne med inoperabel lungekræft. Desuden er effekten af træning undersøgt på patienter med lungekræft i studie II-III. Endvidere er en randomiseret klinisk undersøgelse (RCT) igangsat. Denne afprøver effekten af træning til patienter med inoperabel lungekræft, og er skitseret i protokolartiklen (studie IV). Denne afhandling er et samarbejde mellem Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning og Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. Projektet indgår i forskningsprogrammet relateret til Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE).

Formål og hypotese
Afhandlingens formål er at undersøge effekten af en 6 ugers fysisk og psykosocial intervention bestående af: superviseret, struktureret træning i grupper (kardiovaskulær og muskelstyrke træning, afspændingstræning) for patienter med inoperabel lungekræft, der modtager kemoterapi. Afhandlingen tester følgende hypotese: At en 6 ugers intervention er sikker og gennemførlig, vil øge fysisk kapacitet, funktionel kapacitet, muskelstyrke, livskvalitet og reducere angst og depressionsniveauet.

Metoder og population
Forskningen er gennemført som et hypotese-generende, prospektivt fase I studie, samt fase II og III studier med præ og post test. Der anvendes kvantitative forskningsmetoder. Patienterne (n=70) fik målt fysisk kapacitet og muskelstyrke (VO2max, 1RM) i studie I og i studie II (n=29). I studie III (n=71) blev fysisk kapacitet (VO2max), funktionel kapacitet (6MWD), muskelstyrke (1RM), livskvalitet (FACT-L), samt angst og depression (HADs) målt. I den randomiserede undersøgelse (studie IV) (n=216) bliver udover førnævnte metoder også brugt spørgeskemaer for livskvalitet (SF-36 og EORTC-LC13), spørgeskema for søvnkvalitet (PSQI) samt eget-udviklet skema for social support.

Resultater
Resultaterne i studie I viste, at en 6 ugers intervention forbedrede patienternes fysiske kapacitet og muskelstyrke signifikant, samt at den var sikker og gennemførbar.
I Studie II fandt, vi at patienter med inoperabel lungekræft kunne gennemføre en 6 ugers intervention. Studiet viste, at adherence til den superviserede intervention var 73 %, hvorimod hjemmetræningen viste 8,7 %. Patienterne opnåede signifikant fremgang i fysisk kapacitet, funktionel kapacitet og muskelstyrke. Desuden fandt vi en signifikant forbedring i ”emotionel well-being”. Der blev ikke rapporteret Severe Adverse Events (SAE) eller Adverse Events (AE).
I studie III opnåede patienterne signifikante fremgang i fysisk kapacitet, funktionel kapacitet, muskelstyrke, ”emotionel well-being”, samt en signifikant reduktion i ”social well-being” og i angst niveau.
Studie IV er i gang og pr. 1. februar 2015 er 139 patienter med inoperabel lungekræft er inkluderet og randomiseret. Der er allokeret 70 patienter med ligelig kønsfordeling til interventionsgruppen og 68 patienter til kontrolgruppen, hvoraf 33 er kvinder og 35 mænd.

Konklusion
Som en konklusion på studie I og studie II i denne afhandling kan vi dokumentere, at patienter med inoperabel lungekræft kan gennemføre en 6 ugers trænings og afspænding intervention uden træning relaterede SAE. Desuden fandt vi, på baggrund af resultaterne fra feasibility studiet (studie II), at adherence til hjemme-trænings komponenten var lav, og derfor udgik denne komponent af interventionen.

Herudover kan vi konkludere, at patienter med inoperabel lungekræft kan øge VO2max (p=0.005), den funktionelle kapacitet (6MWT), (p<0.0001)) og muskel styrke (p<0.0001) signifikant. Yderligere fandt vi, at interventionen reducerede patienternes angstniveau. Patienterne opnåede ikke signifikant fremgang på HRQoL, men vi observerede en signifikant fremgang på parameteren ”emotional well-being”.

Den endelige effekt af exercise intervention kombineret med relaxation afprøves i et randomiseret design (studie IV) for patienter med inoperabel lungekræft.

Perspektivering
Et fund fra denne afhandling er patienternes fremgang på væsentlige fysiske parametre, hvorved tab af vigtige fysiske funktioner kan forebygges eller reduceres. Med en fremgang i de fysiske parametre i kombination med reduktionen i angstniveau imødekommes patienternes eksplicitte ønske om at lykkes med at fastholde uafhængighed og dagligdags aktivitetsniveau uanset dårlig prognose og massive symptombyrde. I studie IV vil vi kunne afgøre, om de gavnlige effekter fundet i studie III er fremkommet på grund af patient selektion. Uanset om resultaterne forbliver positive eller ej, vil studie IV bidrage med ny viden til et ret uudforsket felt inden for exercise til patienter med inoperabel lungekræft.

Del eller udskriv siden