Physical work exposure and sex differences in work-related musculoskeletal disorders

Afhandlingen fremstiller en kønsspecifik vurdering af relativ muskulær belastning, anvendt styrke, subjektiv anstrengelsesfølelse, arbejdsstillinger og bevægelser i overekstremiteterne.

Afhandlingen: Physical work exposure and sex differences in work-related musculoskeletal disorders

Kontakt Thomas Heilskov-Hansen

Thomas Heilskov-Hansen på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Resumé af Thomas Heilskov-Hansen

Mange undersøgelser har vist en højere prævalens og incidensrate af arbejdsrelaterede sygdomme i det øvre bevægeapparat hos kvinder end hos mænd. Mange undersøgelser har anvendt selvrapporterede vurderinger af ekspone-ring og/eller udfald, som har haft flere metodologiske mangler.

I denne undersøgelse blev en systematisk tilgang brugt til at etablere en præcis kønsspecifik eksponeringsvurdering til brug i analyserne af kønsforskelle i relativ muskulær belastning, anvendt styrke, subjektivt bedømt anstrengelse, opgavefordeling og arbejdsstillinger og bevægelser i overekstremiteterne. Til dataindsamlingen anvendtes elektromyografi, Borg CR10 skala, spørgeskema, danske registre, gonio- og inklinometri. Danske malere blev undersøgt, da de har en høj andel af kvinder og angiveligt en homogen opgavefordeling.

Arbejdsstillinger, bevægelser og opgavesammensætninger blev kombineret i en opgave-eksponeringsmatrice, som blev brugt til at undersøge dosis-respons sammenhængen mellem eksponeringsvariable for håndleddet og læge diagnosticeret karpaltunnelsyndrom (KTS) rapporteret til de danske registre. Dette blev testet for modifikation af køn. Den relative muskulære belastning var signifikant højere hos kvinder end hos mænd, og dette korrelerede med subjektive vurderinger af fysisk anstrengelse. Der blev fundet minimale kønsfor-skelle i anvendt styrke, med højeste værdier hos mænd. Der blev kun fundet mindre kønsforskelle i opgavefordelingen, og der blev ikke fundet nogen signifikante forskelle mellem kønnene for arbejdsstillinger og bevægelser i det øvre bevægeapparat. Der blev fundet en dosis-respons sammenhæng mellem mid-delhastigheden for håndleddet og KTS, og et mål for repetivitet og KTS, men ikke mellem ikke-neutrale håndledsstillinger og KTS. Der var ingen signifikant effekt af kumuleret belastning mellem 1 og 5 år forud for et KTS tilfælde. Disse resultater antyder, at middelhastighed og repetivitet kan være arbejdsrelaterede risikofaktorer for KTS uden at være kumuleret over længere tid. Risikoen for KTS var signifikant højere hos kvinder end hos mænd med sammenligneli-ge eksponeringer, men effekten af eksponeringen blev ikke modificeret af køn.

Det er imidlertid ikke klart, i hvilket omfang disse resultater afspejler, at kvinder kan være mere sårbare over for disse eksponeringer end mænd, og i hvilket omfang de afspejler de grundlæggende antagelser i den statistiske model, der anvendes til analyserne.

Del eller udskriv siden