Progressive Strength Training Commenced Early After Fast-Track Total Knee Arthroplasty

Hovedformålet med afhandlingen er at undersøge gennemførlighed og effekt af rehabilitering med PST på funktionel formåen påbegyndt tidligt hos patienter, der er i gang med en unilateral primær TKA.

Afhandlingen: Progressive Strength Training Commenced Early After Fast-Track Total Knee Arthroplasty

Kontakt Thomas Linding Jakobsen

Thomas Linding Jakobsen på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Resumé af Thomas Linding Jakobsen

Baggrund

Indsættelse af total knæalloplastik (TKA) er en almindelig ortopædkirurgisk procedure, der skal afhjælpe knæsmerter og forbedre funktionsniveauet hos personer med slidgigt (artrose) i knæet. Efter indsættelse af TKA oplever patienterne et markant tab af muskelstyrke og fysisk funktionsevne, der sjældent når det samme niveau som hos sammenlignelige raske voksne. Derfor vil genoptræning inklusiv progressiv styrketræning (PST) iværksat tidligt efter fast-track TKA være et logisk valg til en hurtig tilbagevenden til et højt funktionsniveau efter en TKA operation.

Formål

Hovedformålene med denne PhD-afhandling var at (1) undersøge gennemførligheden af genoptræning med PST med opstart af træning 1 til 2 dage efter fast-track TKA (artikel I), (2) bestemme intratester (samme tester) reliabiliteten af funktionstesten, 6-minutters gangtest (6MWT), tidligt efter TKA (artikel II), (3) sammenligne superviseret 7 ugers genoptræning med (PST-gruppen) eller uden PST (CON-gruppen) iværksat tidligt efter fast-track TKA målt på fysisk funktionsevne (6MWT) (artikel III).

Metode

I gennemførlighedsstudiet (artikel I) og det randomiserede kontrollerede forsøg (artikel III) fulgte patienterne et standardiseret, optimeret lyn-rehabiliteringsprogram for unilateral primær TKA på en specialiseret ortopædisk afdeling med veldefinerede udladningskriterier på Københavns Universitetshospital, Hvidovre. I relibilitetsstudiet (artikel II) blev patienter rekrutteret 4-8 uger efter TKA fra forskellige ambulante rehabiliteringscentre i Københavnsområdet og gennemgik kirurgi på forskellige hospitaler med ukendt perioperativ behandling. Samlede inklusionskriterier var: 1) alder 18 til 80 år (papir II og papir III), men ingen øvre aldersgrænse blev anvendt i gennemførlighedsstudiet (artikel I), (2) kunne forstå og tale dansk, (3) bosat i distrikter i Københavnsområdet og (4) kunne deltage i rehabilitering med PST tidligt efter TKA uden muskuloskeletale lidelser, der krævede et særligt rehabiliteringsprogram (artikel I og III). Udelukkelseskriterier var: (1) alkohol- og medicinmisbrug og (2) oplevet knæsmerter i hvile på mere end 50 mm på en VAS (papir II). Alle patienter (artikel I, II og III) blev forsynet med skriftlige oplysninger om procedurerne i undersøgelsen, og informeret samtykke blev opnået i nøje overensstemmelse med Helsinki-erklæringen. Det Forskningsetiske udvalg i Region Hovedstaden godkendte alle studier.

Resultater

(Artikel I): Genoptræning med PST ser ud til at være gennemførlig umiddelbart efter operationen, da den absolutte træningsbelastning steg uden, at patienter oplevede forværring af knæledssymptomer som knæsmerter og knæledshævelse. Derudover fandt vi en stigning af knæekstensionsstyrken og den maksimale ganghastighed på henholdsvis 147% og 122%. Gennemførligheden af tidligt iværksat genoptræning med PST blev senere bekræftet af vores resultater fra det randomiserede kontrolleret forsøg (artikel III), som viste ingen signifikante eller kliniske relevante forskelle i knæledshævelse og knæsmerter i hvile og under gang mellem PST- og CON-gruppen.

(Artikel II): Patienterne udførte testen 2 gange den samme dag med 1 times siddende pause imellem testforsøg. Udførelsen af 6MWT fulgte retningslinjerne udstukket af American Thoracic Society. 6MWT viste en høj relativ intratester reliabilitet med en lille målefejl (acceptabel absolut reliabilitet). Derved kan 6MWT registrere en reel forværring eller forbedring på mere en henholdsvis 25,5 meter i en gruppe af patienter og 36,1 meter hos den enkelte patient tidligt efter en TKA operation. En læringseffekt blev observeret. Derfor anbefaler vi, at den længste gangdistance opnået i 2 6MWTs bliver anvendt.

(Artikel III): Patienterne blev undersøgt før kirurgi (baseline), 4, 8 (efter interventionen) og 26 uger efter TKA operationen. PST-gruppen viste sig ikke bedre end CON-gruppen til at forbedre den fysiske funktionsevne (6MWT) iværksat 1 uge efter fast-track TKA. Ingen af de sekundære effektmål, knæekstensions- og fleksionsstyrke, benpresstyrke, aktivitets- og hvilesmerter, knæledshævelse, knæledsbevægelighed, samt patient-rapporteret knæfunktion og helbred, viste signifikante eller klinisk relevante forskelle mellem de 2 grupper på noget undersøgelsestidspunkt (4, 8 eller 26 uger) efter operationen. Patienternes knæekstensionsstyrke opnåede ikke samme styrke som før operationen.

Konklusion

Det ser ud til, at genoptræning med PST iværksat 1 til 2 dage efter fast-track TKA kan gennemføres med stigende træningsbelastning uden forværring af knæledssymptomer. 6MWT viste høj intratester reliabilitet med en lille målefejl. Herved kan 6MWT registrere en lille reel ændring i en gruppe af patienter og hos den enkelte patient tidligt efter en TKA operation. Syv ugers superviseret træning med PST viste ikke en forbedring i den fysiske funktionsevne (6MWT) i forhold til 7 ugers superviseret genoptræning uden PST iværksat 1 uge efter fast-track TKA. Den bedste forklaring på den manglende effekt af PST er, at effektiv styrkelse af quadriceps musklen bliver delvist forhindret af artrogen muskel-inhibition tidligt efter TKA.

Del eller udskriv siden