Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nej til omskæring af drengebørn

DEBAT // Omskæring af drengebørn er et indgreb med konsekvenser for barnets fysiske, psykiske og sociale funktionsevne og derfor etisk uforsvarligt, vurderer Danske Fysioterapeuters etiske råd.
Brian Errebo-Jensen er næstformand for Danske Fysioterapeuter, regionsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Fysioterapeuters etiske råd.

Danske Fysioterapeuters etiske råd har i løbet af 2019 drøftet etiske dilemmaer ved omskæring af drenge.

Det er rådets vurdering, at det er relevant, at vi som profession har en holdning til denne problematik. Rådet har taget stilling til omskæring af drenge ud fra fysio terapifaglige og sundhedsprofessionelle perspektiver, med særlig vægt på barnets ret til kropslig integritet og selvbestemmelse.

Danske Fysioterapeuters etiske råd mener, at omskæring af drenge er etisk uacceptabelt:

 • Af hensyn til barnets ret til kroppens integritet og ukrænkelighed
 • Fordi barnet ikke kan samtykke til indgrebet
 • Fordi indgrebet kan være traumatiserende
 • Fordi der er kendte kropslige følgevirkninger i form af nedsat seksuel funktion.

I vores diskussioner har vi naturligvis haft for øje, at der er kulturelle og religiøse forhold samt andre forhold, som influerer på omskæring af drenge, f.eks. at drengebørn kan stigmatiseres, hvis de ikke bliver omskåret. Men vores konklusion er, at omskæring er et traume og et overgreb ud fra en fysioterapeutisk vurdering.

Der er faglige argumenter, som gør, at fysioterapeuter kan forholde sig fagligt til omskæring af drenge, herunder traumatiserende følger, såsom nedsat seksuel og kropslig funktionsevne, som har konsekvenser senere og resten af livet.

Argumenter fra diskussionerne i etisk råd har været, at det er relevant at have en holdning, da det etiske dilemma er at balancere kroppens integritet med tolerancen over for menneskers religiøse overbevisninger. Herudover er der det retslige spørgsmål om, hvorvidt barnet skal kunne samtykke til indgrebet. Vurderingen er, at et informeret samtykke reelt først kan gives, når den unge er myndig.

Det handler om kroppens ukrænkelighed og nedsat kropslig funktion som følge. Rådets vinkel ind i området bør være, at mennesket er sin krop, at kroppen er menneskets eksistens, og at omskæring gør noget ved kroppen/eksistensen.

Endvidere vurderer rådet, at der er etiske argumenter, som gør, at fysioterapeuter kan forholde sig til emnet, herunder manglende respekt for integritet, autonomi og selvbestemmelse, som er værdier fremhævet i foreningens etiske retningslinjer.

Etisk råd har taget en principiel stillingtagen, da vi blev opmærksomme på, at omskæring er et indgreb, der har konsekvenser for barnets fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, som er vores professionsområde.

Når fysioterapeuter møder problematikken, er det godt at kende konsekvenserne af omskæring, hvad mange formodentlig ikke gør.

Fysioterapeuter, der igennem deres arbejde er i kontakt med jødiske og muslimske familier kan, ved behov, henvise til barnets tarv, kropslige integritet og ret til at vokse op med en intakt og seksuel fuldt funktionel krop.

Som fysioterapeuter skal vi arbejde for, at individer og befolkningen udvikler og bevarer maksimal funktionsevne livet igennem og medvirke til at sikre barnets tarv.

På vegne af Danske Fysioterapeuters etiske råd
Brian Errebo-Jensen

Del eller udskriv siden
19 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Kasper Ankjærgaard

  Jonathan, når jeg udtaler mig vedr. seksualfunktion hos mænd, der er omskåret som “børn”, mener jeg både de, der er omskåret som spæde og som drenge.
  Mig bekendt findes der ingen studier, der ser på seksualfunktionen hos mænd, der er omskåret som spæde som subgruppe. Så jeg kan ikke se, hvordan du så skråsikkert kan afvise, at mænd, der er omskåret som spæde ikke skulle have seksuelle problemer siden.

  Mao et al., 2008 og Frisch et al., 2011 sondrer ikke imellem drengeomskårne og voksenomskårne. Det er naturligvis en svaghed. Men hvis Shabanzadeh et al.’s review (2016) skal have nogen som helse ret, er det ikke de voksenomskårne, der forårsager de signifikante og nærsignifikante resultater i de to studier, hhv.

  Bronselaer et al., 2013 er det studie, der kommer tættest på: her sondrer man mellem barneomskårne og voksenomskårne, og begge grupper har inferior seksualfunktion ift. uomskårne. Men man sondrer ikke imellem spædomskårne og drengeomskårne.
  Men hvis det forholder sig, som du (udokumenteret) påstår - at spædomskårne _ikke_ har problemer, må man logisk deducere, at den signifikant nedsatte seksualfunktion blandt de barneomskårne oppebæres af voldsomme seksuelle konsekvenser for barneomskårne.
  Det er nok lige far fetched nok, synes du ikke?

  Igen, jeg tager alle relevante studier alvorligt; og hvis du kender studier, der kan underbygge din påstand, må du meget gerne dele dem.

  Du påstår, at komplikationsraten ved omskæring af spæde er forsvindende lille? Du er vel ikke ude at citere Wiswell’s-, Christakis’- og El Bcheraoui’s inkomplette registerstudier, vel?
  Hvoraf de to første endda har latterligt lav opfølgningstid?

  Som sundhedsfaglig forsker ved du såvel som jeg, at ikke-kliniske studier og studier, der opfølger for kort ift. at kunne detektere relevante events, er ubrugelige ift. at kunne estimere forekomsten af disse events. In casu omskæringskomplikationer er de tre nævnte studier ikke anvendelige.

  De kliniske studier, der findes, med mindst tre måneders opfølgning efter omskæring af spæde påviser komplikationer hos gennemsnitligt 7,7%.
  Blandt de raske mænd, der omskares i de afrikanske HIV-RCTs udviklede 1-3% komplikationer efter 3 mdr - 2 år.
  Altså langt sjældnere end spædomskårne.

  Så hvorfor ikke vente, til drengen er voksen og selv kan vurdere risici?

  Din sviner vedr. min faglighed vil jeg ikke elaborere yderligere i.

  Mvh
 • Jonathan David Comins

  Kasper, jeg udtalte mig om spædbørn! Du om drenge. Vi er enige om det er 2 forskellige kohorter, ikke? Det er rigtigt at omskæring senere i livet sagtens kan skabe disse problemer. Men jeg er dog også sundhedsvidenskabelig forsker, og jeg siger det som det er. I USA, hvor man omskærer rutinemæssigt nyfødte drenge lige efter overklipning af navlestrengen, er forekomsten af komplikationer efter proceduren forsvindende lille - især sammenlignet med incidensen af komplikationer efter omskæring ifm forhudsindsnævring hos præ-pubertets-/pubertets-drenge og voksne mænd.

  Men jeg må spørge Brian, om I mener, at danske fysioterapeuter skal støtte en kriminalisering af ikke-medicinsk omskæring, også udført af læger? For så kunne man vel gøre det samme for en hel række andre kirurgiske indgreb såsom kosmetisk kirurgi.

  Min pointe igen gik på, at jeres påstande om seksuel dysfunktion efter spædbørns omskæring holder ikke. Basta! At hævde andet som forsker (Kasper)er videnskabeligt uansvarligt.

  De bedste hilsner

  Jonathan Comins
  Fysioterapeut, MSc, RPT, Postdoc... bla bla...
 • Brian Errebo-Jensen

  Kære Jonathan
  Du er naturligvis i din gode ret til at mene, at Danske Fysioterapeuters Etiske Råd ikke skal beskæftige sig med omskæring af drenge.
  I indlægget "Nej til omskæring af drengebørn" fremgår det tydeligt, hvorfor vi i rådet mener, at omskæring af drenge er etisk uacceptabelt. Af hensyn til barnets ret til kroppens integritet og ukrænkelighed, fordi barnet ikke kan samtykke til indgrebet og
  fordi indgrebet kan være traumatiserende.
  I Etisk Råd har vi haft lange drøftelser af dette emne, og vi mener at vi som profession må forholde os til omskæring af drenge. Vi har taget stilling til omskæring af drenge ud fra fysioterapifaglige og sundhedsprofessionelle perspektiver. Fysioterapeuter må stræbe efter at forebygge funktionstab, og individets selvbestemmelsesret. Kroppens integritet og ukrænkelighed for alle aldersgrupper og alle køn er et etisk anliggende for fysioterapeuter.

  Med venlig hilsen
  Brian Errebo-Jensen
 • Helle Gerbild

  Kære Jonathan. Ja, der er mange store problemer i verden, og omskæring af børn af et af de problemer som vi i Danske Fysioterapeuters Etisk Råd, på linje med andre sundheds-professionelle, har valgt at drøfte, forholde os til og tilkendegive vores holdning til. Det glæder mig, at du deler Danske Fysioterapeuter Etiske Råds holdning ti,l at man skal undlade at omskære børn. Det glæder mig også, at du ikke selv oplever at have seksuelle problemer som følge af din omskæring. Det er der heldigvis mange omskårne mænd, der ikke gør. Men der er også mange der oplever at have problemer, og vedr. evidensen for det kan jeg eksempelvis henvise til Frisch et al ( 2011): Male circumcision and sexual function in men and women: a survey-based, cross-sectional study in Denmark https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21672947.
  Studiet er udført med forskningsmæssigt anerkendte metoder. Af Tabel 5 fremgår det, at mænd der er omskårne har en oddsratio på 3.25 for at have seksuelle vanskeligheder sammenlignet med ikke omskårne mænd, og at mænd der er omskårne har en oddsration på 2.66 for at have orgasme problemer sammenlignet med mænd, der ikke er omskårne. I følge dette studie er der således evidens for at mænd de er blevet omskårne som børn, har en forøget risiko for en nedsat seksuel funktion som voksne. De bedste hilsner Helle Gerbild, fysioterapeut, master i sexologi, ph.d. studerende på Sexologisk Forskningscenter, AAU og medlem af Danske Fysioterapeuters Etiske Råd.
 • Kasper Ankjærgaard

  Kære Jonathan David Comins,

  Vedr. seksualfunktion hos mænd, der er omskåret som drenge, se venligst mit svar til Dan Meyrowitsch længere tilbage i kommentartråden.

  Det handler grundlæggende om, hvilket videnskabeligt spørgsmål, der stilles. Vedr. omskæring af drenge og seksualfunktion mener jeg, det eneste relevante spørgsmål er: “Hvordan er seksualfunktionen hos mænd, der er omskåret som drenge, sammenlignet med uomskårne mænd?”

  Her er billedet ret entydigt: De få relevante studier peger alle i retning af, at omskårne har flere problemer end uomskårne.

  Din beskyldning om, at henleden af opmærksomheden på relevant litteratur - og afvisning af irrelevant litteratur - er “FAKE”, er unuanceret, kategorisk og uvidenskabelig.

  Vedr. pigeomskæring: Ingen påstår, at drengeomskæring er så indgribende eller har så store konsekvenser som de voldsomme klitorisbortskæringer og sammensnøringer, som de fleste forbinder med pigeomskæring.

  Men ved du, at der findes “mildere” former for omskæring af piger? Såsom fjernelse af hudfolden omkring klitoris? Denne omskæringsform er udbredt i fx. Indonesien. Og den er ganske sammenlignelig med fjernelsen af forhuden ved drengeomskæring.

  Enhver modifikation af piger - og kvinders - kønsorganer uden lægelig indikation er forbudt i Danmark. Hvorfor mener du, drenge ikke skal sikres retslig ligestilling med pigerne vedr. unødig kønskirurgi?

  Mvh
  Kasper Ankjærgaard
 • Jonathan David Comins

  Nå for søreme, har lige lagt mærke til denne tråd nu. Brian, dette er ikke et emne for fys-faglig etisk råd. Foer det første er der flere fejludsagn fra anti-omskæringsgruppen. Jeg er ikke jøde, men som amerikaner født i 1960 blev jeg som 90% af alle de andre drenge, der dengang fødtes på et hospital, er jeg omskåret. Jeg kan ikke anbefale at nogen omskærer deres drengespædbørn, fx. det gjorde jeg ikke med mine børn. MEN, der er absolut hård evidens for at spædbørns omskæring IKKE forringer seksuel funktion hos mænd senere i livet. At sige eller skrive andet er som Dan skriver FAKE. Personligt synes jeg at omskæring er et mærkeligt begreb og jeg går ikke op i den religiøse baggrund. Men rent faktisk viser det sig at voksne omskårne drenge er mindre smittefarlig ift. seksuelt overførte sygdomme (STDs). Det er et resultat af en kæmpe epidemiologisk befolkningsundersøgelse i flere afrikanske lande. Der er en kæmpe forskel mellem drenge og pige omskæring (som skal forbydes, kriminaliseres osv, da der er tale om excidering af en vital del af kønsorganet - klitoris). Men jeg synes ikke at Brian skal tage sådan et emne op i vores navn. Der er meget større problemer med fx børnedødelighed pga social ulighed, og en hel række andre etiske problemstillinger. Omskæring vil aldrig være en fysioterapeutisk behandlingsområde. Skal hilse og sige at jeg hverken kender Dan eller Brian. Men som omskåret mand har jeg en vis ekspertise i hvordan det er at være det... :-)
 • Kim Schousboe

  Kære Brian og etisk råd,

  Tak for den meget klare udmelding på dette vigtige område. Dejligt at vi tager så kraftigt afstand fra at børn skal omskæres.
  Etisk råd viser her handlekraft. Vi skal som forening turde melde klart ud og tage ansvar.
  Godt gået.

  De bedste hilsner
  Kim Schousboe
 • Helene Bjerno

  P.S!
  Kære Dan Meyrowitsch

  Jeg tillader mig lige at respondere på din seneste kommentar til Brian.
  Kan du venligst forklare mig hvorfor du og notatet, som du har været så venlig at linke til konsekvent gør brug af forskning som man selv i notatet erkender kun kan tildeles lav- meget lav troværdighed?
  Dvs. forskning som man selv ved, at man ikke kan have tillid til?

  Vedr. stigmatiseringsanklagen hvordan så med din og meningsfællers konsekvente disrespekt for genitalia maskulina, som I således patologiserer iht., at I uden nogen lovhjemmel i dansk lovgivning har tilført jer selv rettet til at mutilere førnævnte.
  I opererer udelukkende via en såkaldt retssædvane.
  Der er tale om den sjældnere form, hvor man går imod allerede gældende lov i form af straffelovens relevante voldsparagraf. Dvs. en retssædvane af typen: contra legem.

  Det er jo netop evident, at den handling som rituel drengeomskæring udgør allerede ved danske domstole er vurderet at høre under den grove voldsparagraf.
  At forestille sig at en lægelig tilstedeværelse skulle være en formildende modsat en skærpende omstændighed må siges at være kontroversielt. Ligesom man må stille spørgsmål ved om en lægelig tilstedeværelse kan være en legitimerende omstændighed ved en juridisk vurderet voldshandling.

  Derfor må man spørge sig selv om dine anklager mod Brian egentlig ikke burde returneres til rette ejermand - dvs. afsenderen.
 • Helene Bjerno

  Kære Dan Meyrowitsch

  Jeg bliver nødt til på det kraftigste at korrigere dit postulat vedr. at du skulle være fuldt ud på linje med Lægeforeningens officielle holdning til rituel drengeomskæring, som man kan læse i nedenstående link:

  "Jeg er på ingen måde fortaler for ikke-medicinsk drengeomskæring, men mener at et forbud og kriminalisering vil gøre gøre mere skade end gavn. Her er jeg helt på linje med Lægeforeningen og Det Etiske Råd i Danmark." citat slut, Dan Meyrowitsch.

  https://www.laeger.dk/laegeforeningens-politik-vedroerende-omskaering-af-drengeboern-uden-medicinsk-indikation

  Heraf fremgår det helt utvetydigt, at Lægeforeningen helt på linje med alle de store sundhedsfaglige organisationer i Danmark - nu også inkluderende Danske Fysioterapeuter - endegyldigt og indiskutabelt har vurderet rituel drengeomskæring etisk uacceptabel.

  Det fremgår, at Lægeforeningen ikke har mindste planer om en justering af den såkaldte vejledning vedr. rituel drengeomskæring - ej heller en reduktion eller andre lappeløsninger.
  Lægeforeningens klare mål er derimod en total eliminering af al rituel omskæring af mindreårige børn.

  Lægeforeningen lægger op til, at man påbegynder en dialog med omskæringsmiljøet vedr. en sådan eliminering.
  Altså nej Dan M. - du er nok så langt væk fra Lægeforeningens holdning som det nærmest er muligt.

  Herunder at der ikke findes sundhedsmæssige fordele ved ritualet og det må vække til dyb undren, hvorfor et sådant stærkt kontroversielt postulat fremgår af det seneste notat, som nu er i høring.
  Især fordi det fremgår af notatet selv, at den forskning som man har kunnet fremføre konsekvent ligger omkring kategorien lav- meget lav tillid til forskningens troværdighed.

  Så hvorfor overhovedet medbringe forskning, som man selv ved, man ikke kan have tillid til?
  Og så endda producere den stik modsatte konklusion end, hvad forskningen så egentlig viser?

  Man må også undre sig over hvem de såkaldte 3 lægelige repræsentanter er, som skulle lægge faglighed til notatet - især fordi de bl.a. udtaler sig imod et af de lægefaglige selskaber (DASAIM), og fordi notatet er fuldt af kontroversielle påstande, som ikke synes baseret på basal og moderne lægefaglighed.

  Iht. notatet er identiteten af disse 3 lægefagligt ansvarlige personer hemmeligholdt.

  Ligesom det heller ikke kunne lykkes for Dagens Medicin at få oplyst identiteten på den ansvarlige chef i STPS.

  Når der er tale om et område, hvor der kan være tale om meget markante interessekonflikter - idet der jo er tale om en debat hvor en markant majoritet i den danske befolkning inkl. politisk bagland gennem en længere årrække nu har ønsket en klar kriminalisering af ritualet, så er der jo evident, at de personer, der arbejder med området er helt fri for enhver form for inhabilitet - eller det vi i lægesprog kalder for interessekonflikter.

  Man må nok gå så vidt som at kalde notatet for ugyldigt eller uanvendeligt såfremt offentligheden kontinuerligt ikke kan få oplyst identiteten på de omtalte fagligt ansvarlige personer - inkl. hvorvidt der er tale om inhabilitet/interessekonflikter.

  Og i den forbindelse er det næppe korrekt Dan Meyrowitsch, når du påstår, at du ikke er fortaler for rituel drengeomskæring. Uanset hvilken grad af ordtwist du synes, vi skal ende ud i, så er det åbenlyst, at du besidder en klar interessekonflikt derved, at du er tilknyttet den del af den jødiske population, som holder rigidt fast ved at babyer skal skæres i - helt præcist på 8. dagen efter fødslen.

  Og der er det evident at oplyse, at der findes reformjøder som for længst er påbegyndt et stort og fremadskridende arbejde med at reformere ritualet så der ikke længere er jødiske børn der traumatiseres af at blive døbt.

  Jeg ved, at du Dan M. nok ikke vil anerkende andre jøders arbejder i denne henseende.
  Det ændrer dog ikke ved deres eksistens og at de er flere og har mere fremgang, end hvad du og dine meningsfæller normalt tenderer at have inklination til at ville indrømme.

  Det er vigtigt at fastslå, at der er jøder, der slet ikke bliver hørt i denne debat, fordi de jøder, der ikke ønsker den nødvendige reformation af dåben altid fremstiller det som om, at de kan repræsentere alle jøder, hvilket desværre må siges at undertrykke en vigtig jødisk bevægelse - og et ønske fra jøder selv om at bevæge sig ind i moderniteten. Ikke mindst hvad angår jødiske børns tarv. • Stefan Kragh

  Kære Dan,

  Tak dit indlæg som gav et ufrivilligt godt grin i en meget alvorlig debat.

  Du har jo gennem adskillige år notorisk huseret med "religionsfrihed" som begrundelse for retten til at omskære drengebørn. Her er lige et bedaget citat fra 2017/politikken, hvor du sammen med et par forbundsfæller bl.a. fremfører:
  _____________________________________________________________________________________
  "Et helt centralt aspekt af religionsfriheden er retten til at opdrage sine børn i overensstemmelse med sin tro og livsanskuelse og – lige så centralt – børns ret til at blive opdraget inden for rammerne af deres families religion og kultur.

  I Danmark er det de muslimske og jødiske minoriteter, der praktiserer drengeomskæring. Det er medlemmer af disse minoriteter, Mikael Aktor og Intact Denmark ønsker at kriminalisere med et forbud mod drengeomskæring. Men det er vores alle sammens grundlæggende frihedsrettigheder, der er truet, hvis vi ikke som samfund formår at beskytte vores minoriteters religionsfrihed.

  Ian C. Skovsted, Sohail Asghar, Jette Møller, Nanna Solow og Dan Meyrowitsch er alle fra CircumInfo.dk."
  ____________________________________________________________________________________
  Ja religionsfrihed er meget, men ikke retten til at begå fysisk overgreb. Skulle vi ikke i lighedens navn se at komme på omgangshøjde med kvinderne her, hvor omskæring slet og ret er forbudt. Religiøs hensynsbetændelse har ingen gang på jord.....
Se flere
Indsend kommentar