Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nej til omskæring af drengebørn

DEBAT // Omskæring af drengebørn er et indgreb med konsekvenser for barnets fysiske, psykiske og sociale funktionsevne og derfor etisk uforsvarligt, vurderer Danske Fysioterapeuters etiske råd.
Brian Errebo-Jensen er næstformand for Danske Fysioterapeuter, regionsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Fysioterapeuters etiske råd.

Danske Fysioterapeuters etiske råd har i løbet af 2019 drøftet etiske dilemmaer ved omskæring af drenge.

Det er rådets vurdering, at det er relevant, at vi som profession har en holdning til denne problematik. Rådet har taget stilling til omskæring af drenge ud fra fysio terapifaglige og sundhedsprofessionelle perspektiver, med særlig vægt på barnets ret til kropslig integritet og selvbestemmelse.

Danske Fysioterapeuters etiske råd mener, at omskæring af drenge er etisk uacceptabelt:

 • Af hensyn til barnets ret til kroppens integritet og ukrænkelighed
 • Fordi barnet ikke kan samtykke til indgrebet
 • Fordi indgrebet kan være traumatiserende
 • Fordi der er kendte kropslige følgevirkninger i form af nedsat seksuel funktion.

I vores diskussioner har vi naturligvis haft for øje, at der er kulturelle og religiøse forhold samt andre forhold, som influerer på omskæring af drenge, f.eks. at drengebørn kan stigmatiseres, hvis de ikke bliver omskåret. Men vores konklusion er, at omskæring er et traume og et overgreb ud fra en fysioterapeutisk vurdering.

Der er faglige argumenter, som gør, at fysioterapeuter kan forholde sig fagligt til omskæring af drenge, herunder traumatiserende følger, såsom nedsat seksuel og kropslig funktionsevne, som har konsekvenser senere og resten af livet.

Argumenter fra diskussionerne i etisk råd har været, at det er relevant at have en holdning, da det etiske dilemma er at balancere kroppens integritet med tolerancen over for menneskers religiøse overbevisninger. Herudover er der det retslige spørgsmål om, hvorvidt barnet skal kunne samtykke til indgrebet. Vurderingen er, at et informeret samtykke reelt først kan gives, når den unge er myndig.

Det handler om kroppens ukrænkelighed og nedsat kropslig funktion som følge. Rådets vinkel ind i området bør være, at mennesket er sin krop, at kroppen er menneskets eksistens, og at omskæring gør noget ved kroppen/eksistensen.

Endvidere vurderer rådet, at der er etiske argumenter, som gør, at fysioterapeuter kan forholde sig til emnet, herunder manglende respekt for integritet, autonomi og selvbestemmelse, som er værdier fremhævet i foreningens etiske retningslinjer.

Etisk råd har taget en principiel stillingtagen, da vi blev opmærksomme på, at omskæring er et indgreb, der har konsekvenser for barnets fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, som er vores professionsområde.

Når fysioterapeuter møder problematikken, er det godt at kende konsekvenserne af omskæring, hvad mange formodentlig ikke gør.

Fysioterapeuter, der igennem deres arbejde er i kontakt med jødiske og muslimske familier kan, ved behov, henvise til barnets tarv, kropslige integritet og ret til at vokse op med en intakt og seksuel fuldt funktionel krop.

Som fysioterapeuter skal vi arbejde for, at individer og befolkningen udvikler og bevarer maksimal funktionsevne livet igennem og medvirke til at sikre barnets tarv.

På vegne af Danske Fysioterapeuters etiske råd
Brian Errebo-Jensen

Del eller udskriv artiklen
13 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Kim Schousboe

  Kære Brian og etisk råd,

  Tak for den meget klare udmelding på dette vigtige område. Dejligt at vi tager så kraftigt afstand fra at børn skal omskæres.
  Etisk råd viser her handlekraft. Vi skal som forening turde melde klart ud og tage ansvar.
  Godt gået.

  De bedste hilsner
  Kim Schousboe
 • Helene Bjerno

  P.S!
  Kære Dan Meyrowitsch

  Jeg tillader mig lige at respondere på din seneste kommentar til Brian.
  Kan du venligst forklare mig hvorfor du og notatet, som du har været så venlig at linke til konsekvent gør brug af forskning som man selv i notatet erkender kun kan tildeles lav- meget lav troværdighed?
  Dvs. forskning som man selv ved, at man ikke kan have tillid til?

  Vedr. stigmatiseringsanklagen hvordan så med din og meningsfællers konsekvente disrespekt for genitalia maskulina, som I således patologiserer iht., at I uden nogen lovhjemmel i dansk lovgivning har tilført jer selv rettet til at mutilere førnævnte.
  I opererer udelukkende via en såkaldt retssædvane.
  Der er tale om den sjældnere form, hvor man går imod allerede gældende lov i form af straffelovens relevante voldsparagraf. Dvs. en retssædvane af typen: contra legem.

  Det er jo netop evident, at den handling som rituel drengeomskæring udgør allerede ved danske domstole er vurderet at høre under den grove voldsparagraf.
  At forestille sig at en lægelig tilstedeværelse skulle være en formildende modsat en skærpende omstændighed må siges at være kontroversielt. Ligesom man må stille spørgsmål ved om en lægelig tilstedeværelse kan være en legitimerende omstændighed ved en juridisk vurderet voldshandling.

  Derfor må man spørge sig selv om dine anklager mod Brian egentlig ikke burde returneres til rette ejermand - dvs. afsenderen.
 • Helene Bjerno

  Kære Dan Meyrowitsch

  Jeg bliver nødt til på det kraftigste at korrigere dit postulat vedr. at du skulle være fuldt ud på linje med Lægeforeningens officielle holdning til rituel drengeomskæring, som man kan læse i nedenstående link:

  "Jeg er på ingen måde fortaler for ikke-medicinsk drengeomskæring, men mener at et forbud og kriminalisering vil gøre gøre mere skade end gavn. Her er jeg helt på linje med Lægeforeningen og Det Etiske Råd i Danmark." citat slut, Dan Meyrowitsch.

  https://www.laeger.dk/laegeforeningens-politik-vedroerende-omskaering-af-drengeboern-uden-medicinsk-indikation

  Heraf fremgår det helt utvetydigt, at Lægeforeningen helt på linje med alle de store sundhedsfaglige organisationer i Danmark - nu også inkluderende Danske Fysioterapeuter - endegyldigt og indiskutabelt har vurderet rituel drengeomskæring etisk uacceptabel.

  Det fremgår, at Lægeforeningen ikke har mindste planer om en justering af den såkaldte vejledning vedr. rituel drengeomskæring - ej heller en reduktion eller andre lappeløsninger.
  Lægeforeningens klare mål er derimod en total eliminering af al rituel omskæring af mindreårige børn.

  Lægeforeningen lægger op til, at man påbegynder en dialog med omskæringsmiljøet vedr. en sådan eliminering.
  Altså nej Dan M. - du er nok så langt væk fra Lægeforeningens holdning som det nærmest er muligt.

  Herunder at der ikke findes sundhedsmæssige fordele ved ritualet og det må vække til dyb undren, hvorfor et sådant stærkt kontroversielt postulat fremgår af det seneste notat, som nu er i høring.
  Især fordi det fremgår af notatet selv, at den forskning som man har kunnet fremføre konsekvent ligger omkring kategorien lav- meget lav tillid til forskningens troværdighed.

  Så hvorfor overhovedet medbringe forskning, som man selv ved, man ikke kan have tillid til?
  Og så endda producere den stik modsatte konklusion end, hvad forskningen så egentlig viser?

  Man må også undre sig over hvem de såkaldte 3 lægelige repræsentanter er, som skulle lægge faglighed til notatet - især fordi de bl.a. udtaler sig imod et af de lægefaglige selskaber (DASAIM), og fordi notatet er fuldt af kontroversielle påstande, som ikke synes baseret på basal og moderne lægefaglighed.

  Iht. notatet er identiteten af disse 3 lægefagligt ansvarlige personer hemmeligholdt.

  Ligesom det heller ikke kunne lykkes for Dagens Medicin at få oplyst identiteten på den ansvarlige chef i STPS.

  Når der er tale om et område, hvor der kan være tale om meget markante interessekonflikter - idet der jo er tale om en debat hvor en markant majoritet i den danske befolkning inkl. politisk bagland gennem en længere årrække nu har ønsket en klar kriminalisering af ritualet, så er der jo evident, at de personer, der arbejder med området er helt fri for enhver form for inhabilitet - eller det vi i lægesprog kalder for interessekonflikter.

  Man må nok gå så vidt som at kalde notatet for ugyldigt eller uanvendeligt såfremt offentligheden kontinuerligt ikke kan få oplyst identiteten på de omtalte fagligt ansvarlige personer - inkl. hvorvidt der er tale om inhabilitet/interessekonflikter.

  Og i den forbindelse er det næppe korrekt Dan Meyrowitsch, når du påstår, at du ikke er fortaler for rituel drengeomskæring. Uanset hvilken grad af ordtwist du synes, vi skal ende ud i, så er det åbenlyst, at du besidder en klar interessekonflikt derved, at du er tilknyttet den del af den jødiske population, som holder rigidt fast ved at babyer skal skæres i - helt præcist på 8. dagen efter fødslen.

  Og der er det evident at oplyse, at der findes reformjøder som for længst er påbegyndt et stort og fremadskridende arbejde med at reformere ritualet så der ikke længere er jødiske børn der traumatiseres af at blive døbt.

  Jeg ved, at du Dan M. nok ikke vil anerkende andre jøders arbejder i denne henseende.
  Det ændrer dog ikke ved deres eksistens og at de er flere og har mere fremgang, end hvad du og dine meningsfæller normalt tenderer at have inklination til at ville indrømme.

  Det er vigtigt at fastslå, at der er jøder, der slet ikke bliver hørt i denne debat, fordi de jøder, der ikke ønsker den nødvendige reformation af dåben altid fremstiller det som om, at de kan repræsentere alle jøder, hvilket desværre må siges at undertrykke en vigtig jødisk bevægelse - og et ønske fra jøder selv om at bevæge sig ind i moderniteten. Ikke mindst hvad angår jødiske børns tarv. • Stefan Kragh

  Kære Dan,

  Tak dit indlæg som gav et ufrivilligt godt grin i en meget alvorlig debat.

  Du har jo gennem adskillige år notorisk huseret med "religionsfrihed" som begrundelse for retten til at omskære drengebørn. Her er lige et bedaget citat fra 2017/politikken, hvor du sammen med et par forbundsfæller bl.a. fremfører:
  _____________________________________________________________________________________
  "Et helt centralt aspekt af religionsfriheden er retten til at opdrage sine børn i overensstemmelse med sin tro og livsanskuelse og – lige så centralt – børns ret til at blive opdraget inden for rammerne af deres families religion og kultur.

  I Danmark er det de muslimske og jødiske minoriteter, der praktiserer drengeomskæring. Det er medlemmer af disse minoriteter, Mikael Aktor og Intact Denmark ønsker at kriminalisere med et forbud mod drengeomskæring. Men det er vores alle sammens grundlæggende frihedsrettigheder, der er truet, hvis vi ikke som samfund formår at beskytte vores minoriteters religionsfrihed.

  Ian C. Skovsted, Sohail Asghar, Jette Møller, Nanna Solow og Dan Meyrowitsch er alle fra CircumInfo.dk."
  ____________________________________________________________________________________
  Ja religionsfrihed er meget, men ikke retten til at begå fysisk overgreb. Skulle vi ikke i lighedens navn se at komme på omgangshøjde med kvinderne her, hvor omskæring slet og ret er forbudt. Religiøs hensynsbetændelse har ingen gang på jord.....
 • Kasper Ankjærgaard

  Kære Dan Meyrowitsch,

  Du skriver, at “... den bedste viden på området viser, at der ikke er evidens for en sammenhæng mellem mandlig omskæring og seksuelle funktionsevner.”.

  Men du undlader at fortælle, at de få studier, der sammenligner seksualfunktionen mellem uomskårne og mænd, der er omskåret som drenge - altså de eneste studier, der er relevante i denne sammenhæng - entydigt peger på, at mænd, der er omskåret som drenge, har flere problemer ift. seksualfunktionen end uomskårne.

  Konkret findes kun tre rekevante studier: Mao et al., 2008; Frisch et al., 2011 og Bronselaer et al., 2013.

  Mao’s rådata viste signifikant flere “other erection difficulties” blandt omskårne i rådata. Forskellen blev dog kun nærsignifikant, når man korrigerede for alder og etnicitet (virkeligt vanskeligt at forstå, hvorfor etnicitet var relevant at korrigere for).

  Frisch og Bronselaer pegede entydigt og signifikant på nedsat seksualfunktion hos mænd, omskårne som børn, ift. uomskårne.

  Du har tidligere refereret til litteraturstudier af mænd, omskåret som voksne, som ikke har vist entydige konsekvenser.
  Lad os slå fast, at disse er irrelevante ift. omskæring af drenge.

  -Og at kun studier omhandlende mænd, der er omskåret som små, er relevante.

  Læg dertil, at forhuden er bevist at være penis’ mest følsomme område (Sorrells et al., 2007; Bossio et al., 2015). -En følsomhed, som for bestandigt bortskæres ved omskæring.
  Og at 5,5% af rituelt omskårne mænd er utilfredse eller særdeles utilfredse med at være omskåret (SEXUS).

  Jeg er med på, at langt de fleste omskårne mænd fungerer fint seksuelt. Men vi bliver nødt til at adressere, at en ikke uvæsentlig andel af mænd, der er omskåret som børn, ufrivilligt er påført varig nedsættelse af seksualfunktionen eller andre forhold, der gør dem utilfredse med deres irreversibelt ændrede penis.

  Mvh
  Kasper Ankjærgaard
  Læge, ph.d.
 • Frank Larsen

  Dan Meyrowitsch : "den bedste viden på området viser, at der ikke er evidens for en sammenhæng mellem mandlig omskæring og seksuelle funktionsevner."

  ,- Hvorfor er der så, så mange mænd, der klager over problemer efter medicinsk begrundet omskæring. Manglende følsomhed, eller i værste fald impotens.
 • Frank Larsen

  Dan Meyrowitsch:
  "den bedste viden på området viser, at der ikke er evidens for en sammenhæng mellem mandlig omskæring og seksuelle funktionsevner."

  Så er det da besynderligt, at der er så mange voksne mænd (der af medicinske årsager er blevet omskåret), der klager over - i bedste fald manglende følsomhed - og i værste fald: kan ikke mere !
 • Erik Risum

  Jeg er oprigtig stolt af at vores forening tager så klar afstand fra omskæring af drengebørn.
  Der er principiel INGEN forskel på at skære i spædbørns kønsorganer, uanset køn.
 • Dorte Nielsen

  Hej Brian,
  Notatet, som Dan Metrowitsch omtaler, er ikke et Notat, det er et udkast, der pt er i høring, og man kan ikke afvise et høringssvar med den begrundelse, at der står noget andet i udkastet. Den, der kræver kongruens mellem et hørings-udkast og høringssvar, er på vildspor.
  Det burde være logik for selv for forskningsledere.
  .
  Det er rigtigt, at der står noget i notat-udkastet om, at der ikke er fundet sammenhæng mellem omskæring og seksuel funktion, men forestillingen om, at den seksuelle funktion ikke bliver påvirket, bygger ikke, som Dan Meyrowitsch hævder på “den bedste sundhedsfagligeviden på området”. Den bygger alene på en review article, der i den videnskabelige AGREE II-vurdering, som styrelsen har fået lavet, scorer højt på bias og lavt på troværdighed.

  Meyrowitschs beskyldning om, at du stigmatiserer bestemte religiøse minoriteter, kan du tage let, for de uønskede bivirkninger og senskader, hvor du bl a nævner de seksuelle dysfunktioner, gælder for alle mænd, der er omskåret som børn, hvad enten omskæringeb er medicinsk eller rituelt begrundet. Det er den samme type væv og dermed de samme funktioner, der ændres. Form follows function.
  Blandt andet derfor bør man kun foretage omskæring, når det er tvingende nødvendigt for liv og helbred.

  I øvrigt er Dan Meyrowitschs interesse i drengeomskæring helt privat og ikke fagligt begrundet, selv om han forsøger at få det til at se anderledes ud, når han melder sig som ekspert. Meyrowitsch er uddannet biolog og epidemiolog med speciale i tropiske snegleparasitter, og omskæring af mindreårige spiller ingen rolle inden for de fag.
 • Dan Meyrowitsch

  Hej Eddie Jürgensen,

  Mange tak for dit svar og dit bud på min mentale sundhed.

  Jeg er på ingen måde fortaler for ikke-medicinsk drengeomskæring, men mener at et forbud og kriminalisering vil gøre gøre mere skade end gavn. Her er jeg helt på linje med Lægeforeningen og Det Etiske Råd i Danmark. Mener du ligeledes, at bestyrelsen i Lægeforeningen og medlemmerne af Det Etiske Råd burde mentalundersøges?
Se flere
Indsend kommentar