Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Indenfor og udenfor overenskomst

Landssamarbejdsudvalget for praksissektoren har på sit seneste møde behandlet ekstraordinært mange sager. Blandt andet en sag om afregning af opfølgende træningsterapi i kombination med en ydelse uden for overenskomsten.

Som tidligere omtalt på fysio.dk og i Fysioterapeuten (nr. 1/14) har Landssamarbejdsudvalget, LSU, på sit seneste møde afgjort, at regionernes beregningsmetode i forbindelse med fastsættelse af omsætningslofter i 10 sager har været i strid med overenskomsten og skal laves om.

På LSU’s dagsorden var også en sag om krav til information og afregning i forbindelse med levering af ydelsen opfølgende træningsterapi til en patient, der samtidig har et abonnement på på private trænings- eller motionstilbud, som ikke er omfattet af overenskomsten.

Fysioterapeuter har mulighed for at tilbyde patienter ydelser ud over overenskomsten, men patienterne skal kunne fravælge ydelserne. Hvis patienten alene bliver præsenteret for en ordning, hvor der betales et fast månedligt beløb for både opfølgende træningsterapi og private trænings- og motionsydelser, har patienten ikke fået mulighed for at fravælge den træning, der ligger uden for overenskomsten.

Patienten skal i udgangspunktet alene betale for den opfølgende træningsterapi, som gennemføres efter aftale med fysioterapeuten. Hvis klinikken derudover ønsker at tilbyde patienterne en abonnementsordning, skal det fremgå af kontrakten, at dette er et tilbud, som patienten kan vælge til via en selvstændig afkrydsningsmulighed.

Prisen på ydelser inden for overenskomsten kan ikke fraviges, og der kan således hverken gives rabat eller opkræves et højere beløb. Patienten skal som minimum betale et beløb, svarende til patientandelen af ydelsen i overenskomsten. Hvis det faste abonnement f.eks. er 300 kr. om måneden og patienten har fået 7 gange opfølgende træningsterapi med en samlet patientandel på 380 kroner, skal patienten således betale 80 kroner ekstra – og altså i alt 380 kroner. Betalingen for den overenskomstmæssige ydelse skal være bagudrettet, og det skal fremgå klart af regningen, hvilken del af betalingen, der vedrører en overenskomstdækket ydelse, hvornår disse ydelser er givet, og hvilke ydelser der er udover overenskomsten.

Opfølgende træningsterapi er en del af patienternes behandlingsforløb, og nogle patienter har brug for flere ydelser end andre patienter. Der skal foreligge en individuel faglig vurdering af behovet for behandling i hvert enkelt tilfælde, og det skal være tydeligt for patienten, at fysioterapeuten har en forventning om, at patienten gennemfører det antal opfølgende træningsterapi-ydelser, som er aftalt med patienten i dennes behandlingsplan. Endvidere skal det af patientens træningsplan fremgå, hvilke træningsøvelser der indgår i den opfølgende træningsterapi, og hvordan disse skal udføres.

Bod for uretmæssig afregning for vederlagsfri patienter

På LSU’s bord lå også fastsættelsen af en bod for uretmæssigt opkrævet honorar. En fysioterapeut på en klinik har erkendt uretmæssigt at have opkrævet honorar på knap 50.000 kr. for behandlinger/ydelser, der ikke er gennemført. Klinikejeren blev opmærksom på, at der var noget galt med fysioterapeutens afregning og gjorde regionen opmærksom på det. LSU besluttede, at fysioterapeuten skal betale de uretmæssige opkrævede beløb tilbage til regionen samt betale en bod på 25.000 kr. LSU besluttede endvidere, at gentagelsestilfælde kan betyde udelukkelse fra at praktisere under overenskomsten i et af LSU fastsat tidsrum.

Brug af vikar er en rettighed

På mødet tydeliggjorde LSU over for regionerne, at en fysioterapeut har ret til at bruge vikar i en periode på op til 1 år, når betingelserne er opfyldt. Fysioterapeuten skal således ikke begrunde, hvorfor han/hun er fraværende, og regionen skal ikke godkende brugen af vikar. Ved anvendelse af vikar ud over 1 år skal regionen godkende, og hvis der er tale om delvist fravær ud over 1 år kan regionen efter nærmere regler fastsætte et omsætningsloft.

I småtingsafdelingen blev det slået fast, at det er en ekstra omkostning for en virksomhed at sende en regning med posten, og LSU har derfor afgjort, at det er i overensstemmelse med overenskomsten at opkræve et gebyr i de tilfælde, hvor patienten selv beder om at få regningen tilsendt.

Læs mere om tilkøbsydelser her

Indsend kommentar