Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Selvtræning efter slagtilfælde

FORSKNINGSNYT // Studie undersøger, hvor vedholdende personer med slagtilfælde er til at følge selvtræningsanbefalinger.

Baggrund

Regelmæssig fysisk aktivitet og træning anbefales for at bibeholde motoriske færdigheder opnået gennem genoptræning efter slagtilfælde og for at forebygge nye tilfælde af slagtilfælde.

Formål

At undersøge hvor vedholdende personer med slagtilfælde er til at følge selvtræningsanbefalinger.

Metode

186 deltagere fra to norske hospitaler blev inkluderet i studiet. Deltagerne skulle have haft et eller flere slagtilfælde og være over 18 år. Endvidere skulle de score >16 point i Mini Mental State Examination (MMSE). Baseline blev opgjort med National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). Deltagernes træning blev målt på Borg 15 RPE, og målopfyldelsen blev gjort op vha. Goal Attainment Scale (GAS).

Træningen foregik som selvtræning i tiden efter udskrivelsen og blev opgjort selvrapporteret som fysisk aktivitet (dvs. dagligdags aktiviteter anbefalet 150 min/uge) og regulær træning som anbefalet (dvs. 30 min dagligt moderat til høj intensitet). Der blev målt på deltagerne i op til 18 måneder. Deltagerne mødtes eller talte telefonisk med fysioterapeuter en gang om måneden for at fastholde aktiviteterne og opretholde motivationen med coaching.

Resultater

Af de oprindelige 186 deltagere forblev 135 af dem i studiet frem til sidste followup. Mellem 42-64 % af deltagerne angav månedligt, at de trænede svarende til protokollen, og tilsvarende angav 41-57 % af deltagerne, at de var fysisk aktive. Generelt var intensiteten af hhv. fysisk aktivitet og træning på gennemsnitligt 12,2-14,5 på Borg-skalaen.

Der blev fundet en signifikant fremgang i intensiteten over tid målt på Borg. GAS viste derimod en overordnet målopfyldelse under det forventede og få deltagere, der opnåede deres mål.

Konklusion

Studiet viste, at personer med mild til moderat grad af slagtilfælde, der modtog regelmæssig coaching fra fysioterapeuter, var i stand til at etablere og fortsætte fysisk aktivitet samt træning i et længerevarende forløb, men der kan være køns- og aldersmæssige forskelle på dem, der kan fastholde træningen. Personer afhængige af hjælp har sværere ved at fastholde træningen.

Perspektivering

Der er i studiet usikkerhed omkring patienternes brug af Borgs Skala, og brugen af GAS, såfremt deltagerne ikke er sat korrekt ind i den måde at arbejde med målsætninger på. Endelig understreges det også, at der kan være usikkerheder forbundet med selvrapporteret aktivitetsmåling.