Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Inger Brøndsted

Tidligere formand for Danske Fysioterapeuter er afgået ved døden.

Farvel til hjertevarme Inger.

Gennem sine 20 år som formand for Danske Fysioterapeuter satte Inger Brøndsted fokus på professionalisering af fagforeningen, opbygning af Sundhedskartellet og international behandling af  torturofre.

Da Inger Brøndsted som 35-årig blev valgt som formand for Danske Fysioterapeuter i 1979, var det for en noget mindre forening, med 3.000 medlemmer mod de nuværende næsten 15.000. Hendes formandsperiode blev startskuddet til en kæmpe udvikling, både i antallet af medlemmer, professionalisering af faget, og måden at anskue fysioterapien på.

Det var i Inger Brøndsteds formandsperiode, at Ny Løn blev etableret med hendes opbakning. Hun var medstifter af Sundhedskartellet i 1997, der i dag omfatter 11 organisationer i sundhedsvæsenet. Hun var en professionel formand, og gennem årene vækstede sekretariatet i Danske Fysioterapeuter til en professionel organisation, med kredskontorer og servicering af tillidsfolk og kontaktpersoner.

Samtidig kom den faglige del af foreningens virke til at spille en større rolle, og i 1998 blev det vedtaget på repræsentantskabsmødet, at de to enheder – faglighed og fagpolitik – skulle fylde lige meget.

Inger Brøndsted havde udsyn og overskud og opnåede anerkendelse for Danske Fysioterapeuter som forening og profession. Hun var også repræsentant i bestyrelsen for den internationale sammenslutning af fysioterapeuter, WCPT, fra 1999 til 2003, hvorefter hun blev næstformand og fortsatte på den post indtil 2007.

Et område, som havde Inger Brøndsteds bevågenhed, var arbejdet med torturofre. Hun gjorde sit til at sætte fokus på Danmark som foregangsland i forhold til identificering og behandling af torturofre, ud fra en nordisk, humanistisk indstilling. Det var ikke mindst på hendes foranledning, at Danske Fysioterapeuter i 1995 fik WCPT til enstemmigt at vedtage en resolution om fysioterapi til torturofre, og at undervisning i behandling af torturofre skulle indgå i uddannelsen af fysioterapeuter.

Spørger man tidligere medarbejdere, politiske kolleger og modstandere, går ét ord igen om Inger Brøndsted: Rummelighed. Hun beskrives som en yderst rummelig person, bundsolid og betænksom.

Imødekommende er også en beskrivelse, som går igen. Hun havde et lyst sind, var venlig, social og inkluderende, og gik ind for åbenhed og tilgængelighed, så ethvert medlem altid kunne kontakte hende direkte. Hun var meget vellidt som formand, hvilket var enaf grundene til, at hun kunne sidde så længe i front for Danske Fysioterapeuter og skrive sig ind som en af de store formænd i foreningens og de faglige organisationers historie.

Inger Brøndsted blev 73 år.

Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Vi har modtaget følgende mindeord fra Elisabeth Haase,
tidligere sekretariatsleder i Danske Fysioterapeuter.

Jeg havde fornøjelsen af at være sekretariatsleder i Danske Fysioterapeuter i de 20 år, Inger var formand. Foreningen var i rivende udvikling både politisk og fagligt, og det stillede krav til både politikere og medarbejdere.

Inger fik sin fysioterapeutuddannelse fra Teilmanns Kursus i 1966 og startede sin karriere på Glostrup Hospital og på en fysioterapiklinik på Mariendalsvej. Efter nogle år åbnede hun sin egen klinik i Godsparken i Greve, som hun først lukkede i 2011. Inger havde en stab af fysioterapeuter på klinikken, og efter formandstidenarbejdede hun der selv.

Inden formandstiden var hun fysioterapeut for det danske badmintonlandshold, ligesom hun behandlede førsteholdet i Greves fodboldklub. Hun var også politisk aktiv og sad i Greve Byråd, bl.a. som formand for det sociale udvalg.

Inger blev valgt som formand for Danske Fysioterapeuter i 1979. I løbet af hendes 21 år som formand blev foreningen mere synlig og stærk med fysioterapeuter indenfor mange nye arbejdsfelter, med overenskomster for undervisere, menige, overfysioterapeuter, praktiserende fysioterapeuter, og med fysioterapeuter i forskning og udvikling.

Strukturen i Danske Fysioterapeuter ændredes i de år med en stigende decentralisering og overdragelse af beslutningskompetence til kredsene, kredsformændene, og senere fuldtidsvalgte regionsformænd i hovedbestyrelsen. Foreningens medlemstal steg fra 1979-2000 fra 3.000 medlemmer til 8.000.

I 1997 var Inger medstifter af Sundhedskartellet, der styrkede samarbejdet mellem ni sundhedsorganisationer om blandt andet overenskomstforhandlinger, sundhedspolitik og uddannelsesreform. Inger var bestyrelsesmedlem i blandt andet PKA (Pensionskassen for ergo- og fysioterapeuter), Sundhedskartellet, FTF og i bestyrelserne på fysioterapeutskolerne.

Det internationale samarbejde var en af Ingers store interesser. Hun var repræsentant i WCPTs (World Confederation for Physical Therapy) bestyrelse for den europæiske gruppe fra 1999-2003, og blev i 2003 valgt til verdensforbundets bestyrelse som næstformand. Her sad hun i fire år indtil 2007. En af Ingers mærkesager var rehabilitering af torturofre, og hun medvirkede til at verdensorganisationen godkendte et særligt manifest for fysioterapi til torturofre.

I 20 år var der ingen modkandidat til Inger på formandsposten i Danske Fysioterapeuter, men i 2000 opstillede fire formandskandidater, og nu afdøde Johnny Kuhr blev valgt som ny formand.

Ved Ingers fratræden i 2000 kom der mange kærlige farvelhilsener fra såvel hovedbestyrelsesmedlemmer som fra formænd fra FTF-organisationerne. I den forbindelse blev Ingers evne til at lytte og snakke med folk på alle niveauer, hendes humor og hendes menneskelige og politiske forståelse, fremhævet.

I forbindelse med Ingers død er der kommet et overvældende antal tilkendegivelser af sorg, med taknemmelighed for hendes kompetente bidrag til arbejdet i såvel den europæiske region af WCPT og selve WCPT, samt kærlige erindringer om hendes lyse sind og hendes rummelighed.

Inger mistede i 2002 sin mand Ole, og det var en tung sorg at komme videre efter. Efter mange års tæt og godt samarbejde i Danske Fysioterapeuter holdt Inger efter sin fratræden kontakten med mange af os tidligere kolleger, og vi vil savne hende.

Æret være Inger Brøndsteds minde.

Elisabeth Haase, tidl. sekretariatsleder, Danske Fysioterapeuter