Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Tættere på ordnede forhold

En ny arbejdsmarkedsmodel skal sikre ordnede forhold for fysioterapeuter i den private sektor. Repræsentantskabet skal tage stilling til modellen, som indebærer bindende standardkontrakter og sanktioner overfor arbejdsgivere, der ikke følger kontrakterne.

25. november er der indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter. Her skal de 56 repræsentanter tage stilling til et forslag fra hovedbestyrelsen om en ny arbejdsmarkedsmodel, der skal sikre ordnede forhold for fysioterapeuter i den private sektor.

Modellen indebærer, at der etableres to sektioner i foreningen. En for arbejdsgivere og en for ansatte og lejere. De to sektioner skal forhandle sig frem til standardkontrakter, der bl.a. lægger bund under løn- og pensionsforhold for ansatte, og fastlægger vejledende vilkår for lejernes kontrakter.

Hvis de to sektioner ikke kan blive enige om standardkontrakterne, er det op til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse at fastlægge indholdet. Hvis en arbejdsgiver ikke overholder en standardkontrakt, skal det være muligt at tage sanktioner i brug.

Der nedsættes et nævn med repræsentanter for de to sektioner og en dommer, som skal tage sig af tvister om, hvorvidt en standardkontrakt er overholdt eller ej. Nævnet kan tage forskellige sanktioner i brug. For mindre overtrædelser kan nævnet eksempelvis give en påtale.

For større overtrædelser kan konsekvensen blive, at medlemmer af foreningen ikke må tage arbejde på en klinik, og i grelle tilfælde indstille til eksklusion af Danske Fysioterapeuter.

Arbejdsmarkedsmodellen betyder, at alle medlemmer automatisk bliver tilknyttet enten sektionen for arbejdsgivere eller sektionen for ansatte og lejere. Medlemmerne vælger ved urafstemning medlemmer til de to sektioners bestyrelser.

Hvis repræsentantskabet vedtager den nye arbejdsmarkedsmodel, kan den træde i kraft i oktober 2018. Der lægges samtidig op til, at arbejdsmarkedsmodellen evalueres efter to år.

Løn- og ansættelsesvilkårene for fysioterapeuter i den private sektor er meget forskellige. Her finder man fysioterapeuter, der tjener mere end de bedst lønnede fysioterapeuter på sygehusene og i kommunerne. Men det er også her, man finder de laveste lønninger. Foreningens lønundersøgelse fra efteråret 2016 viser bl.a., at de dårligst lønnede privatansatte fysioterapeuter tjener 3-4.000 kroner mindre end tilsvarende grupper i det offentlige. Og i gennemsnit får alle privatansatte 7 procent i pension mod knap 17 procent for kommunalt ansatte fysioterapeuter. Arbejdsmarkedsmodellen skal være med til at sikre, at der bliver større lighed mellem fysioterapeuter ansat i den offentlige og private sektor.

Se forslag og øvrigt materiale til repræsentantskabsmødet

Se video om forslaget til ny arbejdsmarkedsmodel