Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nye anbefalinger for behandling af lumbal spinalstenose

Den nye nationale retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose anbefaler træning, mens rutinemæssig anvendelse af ledmobilisering frarådes. Fysioterapeut Helle Algren Brøgger, der var med i arbejdsgruppen, uddyber anbefalingerne.

Operation bør overvejes, hvis den ikke-kirurgiske behandling ikke har haft effekt, og patienten har haft symptomerne i længere tid.

Ældre med lumbal spinalstenose

Retningslinjen omfatter ældre over 65 år, hvis funktionsniveau er betydeligt påvirket af symptomerne. Patienterne har typisk funktionsbegrænsende symptomer i form af neurogen claudicatio med smerter og føleforstyrrelser i ét eller begge ben. Symptomerne forværres ofte ved gang, den stående stilling og lumbal ekstension. De kan desuden have balanceforstyrrelser, og nedsat muskelkraft i underekstremiteterne.

Fysioterapeuterne Simon Simonsen og Helle Algren Brøgger var udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi til at indgå i arbejdsgruppen.

Svag evidens på området

Der gives kun svage anbefalinger for de undersøgte interventioner i retningslinjen, og det gælder såvel træning, ledmobilisering som den medicinske og kirurgiske behandling.

”Der er desværre ikke megen evidens på området, og dén evidens, vi har fundet, er af lav eller meget lav kvalitet”, forklarer Helle Algren Brøgger, der er ph.d.-studerende på Rygcenter Syddanmark i Middelfart og lektor på fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg-Haderslev.

”Det er vigtigt at være opmærksom på, at retningslinjen er rettet imod en subgruppe af patienter med betydende funktionsevnenedsættelse. Den forholder sig ikke til, hvad vi skal tilbyde patienter med degenerativ instabilitet, eller patienter der ikke kan opereres pga. svær komorbiditet. Den har heller ikke forholdt sig til tilbud rettet imod tilpasning
til dagligdags aktiviteter, understøttende samtale, smertehåndtering, selfefficacy, adherence og motivation”, fortæller Helle Algren Brøgger.

Træning

Det var arbejdsgruppens vurdering, at generel fysisk aktivitet og træning efter operation er gavnligt, og at træningen bør tilpasses individuelt.

”Når der ikke er stærk evidens for eller imod en intervention, opvejes fordele, bivirkninger og patientpræferencer. Det har vi også gjort i anbefalingerne om både
operation, træning, ledmobilisering og medicinsk behandling. Selvom vi ikke fandt studier med entydig evidens af specifikke øvelser til at påvirke de neurogene smerter, har vi i anbefalingerne inddraget vores viden om velkendt effekt af den mere generelle træning og fysisk aktivitet på helbredet”, siger Helle Algren Brøgger.

Er der ikke effekt af den ikke-kirurgiske behandling skal patienterne revurderes, og man bør overveje, om patienten skal viderehenvises til kirurgisk vurdering.