Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Bedre livskvalitet efter genoptræning

Danske og internationale kliniske vejledninger  anbefaler fysioterapeutisk træning og undervisning  til patienter med knæartrose for at forbedre funktionen  og reducere smerter. I et systematisk review  med metaanalyse har en række forskere undersøgt,  om genoptræningen også har effekt på patientens  helbredsrelaterede livskvalitet eksempelvis målt  med det generiske spørgeskema om helbredsstatus  Short Form 36 (SF-36). SF-36 består af fire domæner  vedr. fysisk helbred: fysisk funktion (PF), rollefunktion  (RP), kropslig smerte (BP), generelt helbred  (GH); samt fire domæner vedr. mentalt helbred:  vitalitet (VT), social funktion (SF), emotionelle  roller (RE), og mentalt helbred (MH). Litteratursøgning  blev udført i 2014 på PubMed, CINAHL,  Central og PEDro og inkluderede randomiserede  kontrollede forsøg med træning som intervention  til patienter med knæartrose, og hvor effekten på  livskvalitet blev målt med SF-36. Eksklusionsårsag  var hofteartrose, reumatoid artrit, operation eller  injektionsbehandling. Effekten på SF-36 blev angivet  som Standardized Mean Difference (SMD)  med 95 procent konfidensinterval. 12 studier med  i alt 1239 inkluderede patienter (flest kvinder) i  alderen 54,8 - 70,2 år indgik i meta-analysen. Træningsinterventionerne  bestod af styrketræning,  udspænding, balance og gangtræning samt Tai Chi.  Træningsmængden varierede fra træning 2-7 gange  om ugen over 6-72 uger. Resultatet viste, ikke uventet,  signifikant effekt af træning på fysisk helbred  herunder fysisk funktion og rolle-funktion, men  også effekt på mentalt helbred med en forskel på  SMD 0,44 [0,12 til 0,75] i forhold til kontrolgrupperne.  Effekten var ikke signifikant for de enkelte  domæner af mentalt helbred. Forskerne graduerede  resultatets evidensniveau til moderat, på grund  af forskellige interventionslængder og risiko for  publikationsbias.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar