Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Bedre livskvalitet efter genoptræning

Danske og internationale kliniske vejledninger  anbefaler fysioterapeutisk træning og undervisning  til patienter med knæartrose for at forbedre funktionen  og reducere smerter. I et systematisk review  med metaanalyse har en række forskere undersøgt,  om genoptræningen også har effekt på patientens  helbredsrelaterede livskvalitet eksempelvis målt  med det generiske spørgeskema om helbredsstatus  Short Form 36 (SF-36). SF-36 består af fire domæner  vedr. fysisk helbred: fysisk funktion (PF), rollefunktion  (RP), kropslig smerte (BP), generelt helbred  (GH); samt fire domæner vedr. mentalt helbred:  vitalitet (VT), social funktion (SF), emotionelle  roller (RE), og mentalt helbred (MH). Litteratursøgning  blev udført i 2014 på PubMed, CINAHL,  Central og PEDro og inkluderede randomiserede  kontrollede forsøg med træning som intervention  til patienter med knæartrose, og hvor effekten på  livskvalitet blev målt med SF-36. Eksklusionsårsag  var hofteartrose, reumatoid artrit, operation eller  injektionsbehandling. Effekten på SF-36 blev angivet  som Standardized Mean Difference (SMD)  med 95 procent konfidensinterval. 12 studier med  i alt 1239 inkluderede patienter (flest kvinder) i  alderen 54,8 - 70,2 år indgik i meta-analysen. Træningsinterventionerne  bestod af styrketræning,  udspænding, balance og gangtræning samt Tai Chi.  Træningsmængden varierede fra træning 2-7 gange  om ugen over 6-72 uger. Resultatet viste, ikke uventet,  signifikant effekt af træning på fysisk helbred  herunder fysisk funktion og rolle-funktion, men  også effekt på mentalt helbred med en forskel på  SMD 0,44 [0,12 til 0,75] i forhold til kontrolgrupperne.  Effekten var ikke signifikant for de enkelte  domæner af mentalt helbred. Forskerne graduerede  resultatets evidensniveau til moderat, på grund  af forskellige interventionslængder og risiko for  publikationsbias.