Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Usikker evidens for pilates ved rygsmerter

En meta-analyse på baggrund af ti studier med 510 deltagere i alderen 22-50 år viste lille til moderat effekt af pilates-træning på kroniske lændesmerter. Fysisk træning anbefales som behandling af kroniske lændesmerter, og pilates-træning med fokus på kropsbevidsthed, holdningskorrektion og corestabilitet er blandt de populære træningsformer. Der er usikkerhed om effekten af pilates til kroniske lændesmerter. En international forskergruppe har derfor indsamlet og analyseret resultaterne fra ti randomiserede kontrollerede forsøg med pilates. Personer over 16 år med uspecifik lændesmerte uden kontraindikationer eller restriktioner, som var henvist til træning, blev inkluderet. Pilates-træningen var oftest af en times varighed med 1-4 sessioner om ugen og i gennemsnit 15,3 sessioner. Kontrolgrupperne blev opdelt efter, om de fik ingen/minimal intervention i form af en pjece med information samt “vanlig aktivitet” eller anden træning. Effekten blev vurderet for smerte, funktionsevne og oplevet forbedring på kort sigt (0-3 mdr.) og på lang sigt (3-12 mdr.).

Forskerne fandt, at pilates havde bedre effekt på smerte og funktion på kort og lang sigt end minimal intervention. Patienterne oplevede lidt større bedring ved pilates end kontrolgruppen på kort sigt og moderat bedring på lang sigt. Evidensniveauet er lavt for disse analyser pga. få deltagere og forskellighed i interventionerne.

Effekten af pilates sammenlignet med anden træning kunne ikke beregnes statistisk på grund af for få uensartede studier. Forfatterne beskrev dog, at resultaterne i de få studier var inkonsistente med henholdsvis god eller ingen effekt på smerte, funktion eller oplevet bedring på kort sigt. Der var lille effekt på funktionen på lang sigt, men igen var evidensniveauet lavt.

Forfatternes konklusion er, at pilates er bedre end minimal intervention på kort sigt, men ikke signifikant bedre end andre øvelser på smerte og funktion. Dette er i overensstemmelse med anden forskning, som viser, at der ikke er evidens for, at den ene type af øvelser er bedre end andre. Valget af øvelsesform må bero på patientens og fysioterapeutens interesse. Der er brug for større effektstudier, som kan hæve evidensniveauet, samt studier, der vurderer omkostningseffektiviteten for pilates. Den omtalte meta-analyse kan downloades frit fra Cochrane-databasen.