Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Stærk sammenhæng mellem håndartrose og overvægt

Selv om man i dag ikke kender den præcise patogenese bag artrose, er der blandt forskerne enighed om en række af de<br/>risikofaktorer, der kan føre til artrose.

Især overvægt, udtrykt som et højt BMI (Body Mass Index) på 25-30 eller ≥ 30 er en betydelig risikofaktor for artrose i både vægtbærende og ikke-vægtbærende led. Dette kunne tyde på, at systemiske faktorer, der også har betydning for udvikling af livsstilssygdomme, spiller en rolle for udvikling af artrose.

Den systemiske påvirkning og større biomekaniske belastninger spiller formentlig forskellige roller alt efter, om det drejer sig om artrose i for eksempel hænder og knæ. En gruppe hollandske forskere har i forbindelse med The Netherlands Epidemiology of Obesity (NEO) study, en større befolkningsundersøgelse omkring konsekvenserne af overvægt, undersøgt sammenhængen mellem udvikling af håndartrose og BMI, fedtprocent, den samlede fedtmasse, mængden af visceral og subkutan fedt og talje-hofte-ratio hos mænd og kvinder. Studiet er publiceret i Arthritis Research and Therapy.

5284 mænd og kvinder med gennemsnitsalder på 56 år gennemførte studiet. Inklusionskriterierne var en selvrapporteret BMI på 27 og derover, og at deltagerne kom fra et bestemt område. Deltagerne besvarede et spørgeskema, der omfattede demografiske og kliniske data og blev indkaldt til en lang række undersøgelser. Der blev beregnet BMI, talje-hofte-ratio på hver enkelt deltager. Fedtprocenten blev mål med en bioelektrisk impedans-analyse. En tredjedel af deltagerne fik desuden målt det viscerale fedtvæv med MRI og subkutan og abdominal fedt. Deltagerne skulle selv indrapportere i et standardiseret skema, om de havde smerter fra hænderne og blev efterfølgende undersøgt af en erfaren forskningssygeplejerske. Til at stille diagnosen blev der anvendt kriterier anbefalet af the American College of Rheumatology.

Større fedtprocent hos kvinder

Kvinderne havde en lavere gennemsnitsvægt og talje-hofte-ratio end mændene, men en højere fedtprocent, større samlet fedtmasse og mere subkutant fedt. 8 procent af mændene og 20 procent af kvinderne led af håndartrose. Der var en stærk sammenhæng mellem BMI, fedtprocent og fedtmasse hos både mænd og kvinder. Hos begge køn korrelerede talje-hofteratio i højere grad med visceral fedt end subkutant fedt. Der var hos begge køn en stærk sammenhæng mellem fedtprocent og fedtmasse og håndartrose. Hos mændene havde den måde, fedtet fordelte sig på kroppen, større betydning for udvikling af håndartrose end hos kvinderne.

Der var således en statistisk signifikant sammenhæng mellem omfanget af visceralt fedt hos mænd og håndartrose, men man fandt ingen sammenhæng mellem subkutan fedtmængde og håndartrose hos hverken mænd eller kvinder.

Dette studie viser således en klar sammenhæng mellem den samlede fedtmasse i kroppen, fedtprocenten og risiko for at udvikle håndartrose. Fedtfordelingen er en væsentlig risikofaktor for mændene, men ikke for kvinderne. Forskerne lægger i diskussionsafsnittet op til fornyede studier, der ser nærmere på den inflammatoriske effekt af overvægt

Visser et al.
Adiposity and hand osteoarthritis: the Netherlands Epidemiology of Obesity study.
Arthritis Research & Therapy 2014 16:R19.

Artiklen kan downloades frit fra arthritis-research.com