Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysisk adgang til skrøblige ældre

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, effekten af fysisk træning til skrøbelige ældre mennesker.

Baggrund

Den demografiske udvikling har ført til en øgning af andelen af skrøbelige ældre. Skrøbelige ældre er svækkede på grund af neurologiske, immunologiske og endokrine reaktioner i kroppen.

Formål

Med et systematisk review at identificere studier af effekten af fysisk træning til skrøbelige ældre mennesker og vurdere relevansen af træning.

Metode

Forfatterne søgte på Pubmed, PEDro, SciELO og Lilacs efter randomiserede kontrollerede studier (RCT), der har undersøgt effekten af fysisk træning til skrøbelige ældre. Eksklusionskriterierne omfattede bl.a. voksne hospitalsindlagte, specifikke diagnoser og interventionsstudier uden kontrolgruppe. De inkluderede studier blev vurderet vha. PEDro-scoren.

Resultater

Tolv studier blev inkluderet. Blandt de gavnlige effekter, der blev identificeret i de inkluderede studier, var eksempelvis øget muskelmasse, bedre gangfunktion, forebyggelse af fald, øget styrke i benene, bedre balance og øget livskvalitet.

Træningsformerne bestod af bl.a. aerob træning, styrketræning eller forskellige former for balancetræning, deriblandt træning med Nintendo Wii og lignende. Træningen foregik 2-3 gange ugentligt i 30-45 min. med en intensitet på 60-80 % af 1 RM (Repetition Maximum).

Konklusion

Reviewet viser, at fysisk træning har gavnlige effekter mht. livskvalitet samt fysiske og kognitive aspekter. Desuden kan fysisk træning i højere grad end andre interventioner mindske skrøbelighed. Det anbefales desuden, at styrketræning, balance og gangtræning indgår i træningen.

Perspektivering

Der er ikke gennemført en metaanalyse, derfor baseres konklusion og anbefalinger på forfattergruppens egne konklusioner. Der er i vurderingen af studierne ikke taget hensyn til hverken størrelsen på studiet eller risikoen for bias. Det systematiske review understøtter formodningen om, at der kan være gavnlige effekter ved at træne skrøbelige ældre.

Pillatt et al. Effects of physical exercise in frail older adults: a systematic review. Fisioter. Pesqui. vol.26 no.2 São Paulo Apr./June 2019 http://dx.doi.org/10.1590/1809-2950/18004826022019

Læs den engelske version af artiklen