Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning i vand til patienter med apopleksi

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, om vandbaseret træning med øget vægtbelastning har positiv effekt på funktionsevne hos personer med apopleksi.

Baggrund

Med apopleksi følger blandt andet nedsat balance, påvirket gangfunktion og ændret postural kontrol. Studier har vist, at træning i vand kan være effektivt til at mindske det asymmetriske gangmønster og reducere belastningen på muskler og led.

Formål

Dette randomiserede kontrollerede studie (RCT) har undersøgt, om vandbaseret træning med øget vægtbelastning har positiv effekt på funktionsevne hos personer med apopleksi.

Metode

Der blev inkluderet 40 patienter, der havde haft apopleksi i mindst et halvt år, ikke havde flere, større hjertekarsygdomme, som maksimalt scorede 45 på Bergs Balance Skala (BBS) og kunne gå minimum 10 m. Det var også et krav, at de minimum scorede 24 på Mini Mental State Examination.

13 deltagere blev randomiseret til vandtræning med vægtmanchetter på anklerne, 12 til almindelig vandtræning og 15 til kontrolgruppen. Deltagerne blev testet med: Timed up and go (TUG), 0-5 muskelstyrketest jf. Medical Research Council (MRC), BBS samt 10 meters gangtest (10MWT).

Deltagerne trænede 30 min., 3 gange om ugen i 6 uger superviseret af fire terapeuter med mindst tre års erfaring på området. Øvelserne var primært gangtræning samt forskellige styrkeøvelser og bevægelighedsøvelser. Vægtmanchetterne vejede 5 % af kropsvægten.

Resultater

De tre grupper i studiet opnåede alle forbedringer i form af bedre score målt vha. TUG, 10MWT, BBS og MRC. De største forbedringer sås dog hos de to interventionsgrupper, der fik vandbaseret træning. Gruppen, der trænede med vægtmanchetter, havde signifikant bedre resultater på TUG, BBS og MRC sammenlignet med gruppen, der trænede i vand uden vægtmanchetter.

Konklusion

Den ekstra vægt som modstand i vandtræningen giver øget styrke og er dermed effektiv til at forbedre balancen. Resultaterne kan dog ikke generaliseres på grund af få deltagere i studiet og meget forskellige balanceudfordringer hos deltagerne.

Perspektivering

Forfatterne har målt fremgang med 0-5 muskelstyrketest, og denne metode kan muligvis være behæftet med usikkerheder. Der er endvidere en del uklarheder forbundet med træningsinterventionerne i studiet, hvorfor der er brug for større og mere veltilrettelagte studier på området for at kunne vise, hvilken effekt der er af træningen i vand.

Park J, Chung Y. Phys Ther Rehabil Sci 2018, 7 (1), 6-12. The effects of an additional weight aquatic exercise program on balance and lower extremity strength in persons with stroke: randomized controlled study. https://doi.org/10.14474/ptrs.2018.7.1.6

Læs artiklen (der er fri adgang)