Arbejdstid for ansatte i staten

Her finder du de generelle bestemmelser for arbejdstid for fysioterapeuter, der er ansat i staten - fx. bestemmelser om arbejdstidens placering, fridage, overarbejde mv.

Ugentlige arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er fastsat til gennemsnitligt 37 timer pr. uge for fuldtidsansatte og fordelt således, at du har fri i weekenden. Den samlede arbejdstid opgøres for en periode, der svarer til kalendermåneden. Udgangspunktet er dagarbejdstid – dvs. at arbejdstiden er placeret mandag til fredag ml. 06.00 og 17.00.

Mer- og overarbejde

Forudsætningen for overarbejdsbetaling er, at din arbejdstid er kontrollerbar, og at overarbejdet er pålagt. Tilrettelægger du selv din egen arbejdstid, ydes der ikke overarbejdsbetaling, men der kan ydes godtgørelse for merarbejde.

Overarbejde opgøres som det antal timer, du har arbejdet mere, end du skulle i normperioden, og honoreres med tillæg (betaling eller afspadsering) på 50 % pr. times overarbejde.

Er du deltidsansat, honoreres timer først med overarbejdsbetaling, når timetallet overskrider normen for den fuldtidsansatte. Indtil da honoreres ekstraarbejde time til time.

Har du i en periode arbejdet mere, end du er ansat til, uden at det har været muligt for dig at tilpasse arbejdstiden, kan din leder beslutte at honorere ekstraarbejdet. Det betyder, at din leder fastsætter omfanget af ekstraarbejde, og hvilken ekstra ydelse (betaling eller afspadsering) du får. Merarbejde skal fortrinsvist honoreres med afspadsering og med tillæg på 50 % for det fastsatte merarbejde.

Fridage

Du har fri på søgnehelligdage, og der er ikke fastsat andre fridage.
Der gives ikke erstatningsfrihed, hvis en søgnehelligdag falder på en dag, hvor du i forvejen har fri.

Arbejdstidsbestemte tillæg

Hvis du undtagelsesvist pålægges arbejde udenfor dagtimerne 06.00 – 17.00 mandag til fredag, eller på søgnehelligdage, grundlovsdag fra kl. 12.00 eller juleaftensdag fra kl. 14.00, ydes der et ulempetillæg på 25 % pr. time.

Tillægget ydes som betaling med mindre andet aftales mellem dig og din leder.

Konvertering af afspadsering

Du har ret til at vælge, at afspadsering, der ikke er afholdt inden 3 måneder efter optjening, udbetales eller konverteres til omsorgsdage. Har du optjent omsorgsdage på denne måde, skal du ikke nødvendigvis afholde disse i kalenderåret.

Pauser

Pause af indtil 29 minutters varighed medregnes i arbejdstiden, hvor du står til rådighed og ikke kan forlade arbejdspladsen. Der er ikke i arbejdstidsaftalen aftalt andre pauser, yderligere pauser holdes iht. lokal aftale/praksis.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620