Arbejdstid for ansatte i en region

Dine arbejdstidsvilkår afhænger af flere ting, bl.a. de aftaler og regler, der er aftalt i arbejdstidsaftaler, og ikke mindst den praktiske håndtering på din arbejdsplads, hvor der er mulighed for, at du selv er involveret og har indflydelse på tilrettelæggelsen af din arbejdstid.

Når du er ansat som ledende fysioterapeut, er du ansat uden højeste tjenestetid. Det betyder, at du selv tilrettelægger din egen arbejdstid og selv skal sørge for, at din arbejdstid over tid passer med det timetal, du er ansat på.

Mer- og overarbejde

Du får ikke særskilt betaling for mer- eller overarbejde. Der kan i konkrete situationer indgås fremadrettede aftaler om særlig betaling, når der i perioder kan forudses et ekstra stort arbejdspres.

Fridage

Du har fri på søgnehelligdage, og der er ikke fastsat andre egentlige fridage.

Arbejde på særlige tidspunkter

Du får som leder ikke tillæg for arbejde om aftenen, i weekender, eller på helligdage.

Nogle få fysioterapeuter, som er ansat i særlige stillinger, ansættes uden højeste tjenestetid, og det vil fremgå af dit ansættelsesbrev, at du er ansat uden højeste tjenestetid. Det betyder, at du selv tilrettelægger din egen arbejdstid og selv skal sørge for, at din arbejdstid over tid passer med det timetal, du er ansat på.

Mer- og overarbejde

Du får ikke særskilt betaling for mer- eller overarbejde. Der kan i konkrete situationer indgås fremadrettede aftaler om særlig betaling, når der i perioder kan forudses et ekstra stort arbejdspres.

Fridage

Du har fri på søgnehelligdage, og på de særlige fridage 1. maj (hele dagen) og d. 31.12 fra kl. 12.00.

Arbejde på særlige tidspunkter

Da du selv tilrettelægger arbejdet, får du ikke tillæg for arbejde om aftenen, i weekender, eller på helligdage.

Hvis du tilkaldes til at arbejde på tidspunkter, hvor du ellers har fri, følger du bestemmelserne for tilkald.

Næsten alle ikke ledende fysioterapeuter er omfattet af arbejdstidsaftalen, der rummer en række bestemmelser om planlægning (rammer for tilrettelæggelse) af din arbejdstid.

Din leder tilrettelægger din arbejdstid, men du og dine kolleger har ret til at blive involveret og drøfte de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelse på jeres arbejdsplads. Der er mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler – fx at aftale noget, der er særligt vigtigt vedr. arbejdstid på jeres arbejdsplads.

I arbejdstidsaftalen er der bestemmelser om tillæg for arbejde på særlige tidspunkter, særlige fridage, og i forhold til hvordan du bliver betalt, når den planlagte arbejdstid ikke holder, fx hvis du og dine kolleger må arbejde over.

Start med at kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdstid.
Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, kan du kontakte Danske Fysioterapeuter.

Planlægning af arbejdstid

Når arbejdstiden skal planlægges, er der en række forhold at tage hensyn til.

De forhold, der skal tages hensyn til, kan fx være ...

 • rammer for arbejdstidens placering,
 • planlægningsperioden (normperioden),
 • at den daglige arbejdstid kan være mellem 5 og 12 timer, og
 • at du skal kende din arbejdstid 4 uger i forvejen – dvs. arbejdstidens og fridagenes placering.


Hvem planlægger min arbejdstid?
Det er formelt din leder, der tilrettelægger arbejdstiden, men i praksis kan det være uddelegeret til en anden, der har det som en særlig opgave.

Hvilke grundlæggende regler skal der tages hensyn til i planlægningen?
Arbejdstidens placering afhænger af dine ansættelsesvilkår; dvs. at det skal være aftalt og/eller kendt, at din arbejdstid fx kan ligge om aftenen og i weekender og på helligdage.

Normperioden er rammen for planlægning og opgørelse af arbejdstiden. Normperioden er 14 uger, hvis ikke andet er aftalt mellem tillidsrepræsentanten og lederen.

Er du fuldtidsansat, skal der planlægges 14 x 37 timers arbejde - i alt 518 timer – i normperioden.

Er du 32 timers ansat vil normperiodetimetal være 448 timer (14 X 32 timer).

Ved Søgnehelligdage skal normtimetallet nedsættes/reduceres med din gennemsnitlige daglige arbejdstid pr. søgnehelligdag. Din gennemsnitlige daglige arbejdstid er dit ugentlige timetal delt med 5 – er du fx 30 timers ansat er din gennemsnitlige daglig arbejdstid 6 timer. Du har i udgangspunktet fri på søgnehelligdage, og skal du arbejde, skal du have en fridag på et andet tidspunkt.

Den daglige arbejdstid skal være samlet og af en længde på mindst 5 timer, hvis du er ansat på 30 timer eller mere, og der kan for alle maksimalt planlægges med 12 timer. Længden af den daglige arbejdstid er ofte den samme, eller med små variationer hen over ugedagene.

Du skal være bekendt med arbejdstidens placering 4 uger i forvejen. Det vil sige, at du ved på hvilke dage, du skal arbejde, og hvornår dine fridage og pålagt afspadsering er placeret.

Den daglige hviletid – dvs. det tidsrum fra du har fri, til du kan møde igen – skal være 11 timer. Slutter din arbejdsdag fx kl. 21.00, kan du først møde igen kl. 8.00 næste morgen.

Ugentlige fridøgn (beskyttede fridage). Du har krav på en lang fridøgnsperiode som fortrinsvist skal ligge i weekenden. I timer skal fridøgnsperioden udgøre mellem 55 og 64 timer (tidsrummet fra du går hjem, til du kan møde igen). En lang fridøgnsperiode kan opdeles i 2 korte, som så har en varighed på minimum 35 timer.

Der skal placeres et fridøgn senest efter 6 arbejdsdage, men der kan med visse begrænsninger mellem tillidsrepræsentanten/Danske Fysioterapeuter og arbejdspladsen aftales en længere samlet arbejdsperiode.

Lokale aftaler: Du kan ikke selv aftale fravigelser af de grundlæggende arbejdstidsregler, da sådanne aftaler indgås – fx med visse begrænsninger nedsættelse af den daglige hviletid til 8 timer - efter forhandling mellem tillidsrepræsentanten/Danske Fysioterapeuter.

Arbejde på særlige tidspunkter

Du er berettiget til tillæg i form af afspadsering eller penge, når du arbejder på særlige tidspunkter. Tillæggene er pensionsgivende med 3,75%.

Hvornår og hvor meget får jeg aftentillæg?
Du får aftentillæg for arbejdstimer på alle dage mellem kl. 18.00 og 23.00.
Tillægget udgør 32 % og beregnes pr. påbegyndte ½ time. Aftentillæg skal udbetales som penge, med mindre andet aftales af din tillidsrepræsentant/Danske Fysioterapeuter.

Hvornår og hvor meget får jeg nattillæg?
Du får nattillæg for arbejdstimer på alle dage mellem kl. 23.00 og 06.00.
Tillægget udgør 37,5 % og beregnes pr. påbegyndte ½ time. Nattillæg skal udbetales som penge, med mindre andet aftales af din tillidsrepræsentant/Danske Fysioterapeuter.

Hvornår og hvor meget får jeg i weekendtillæg?
Du får weekendtillæg for arbejdstimer, der ligger mellem lørdag kl. 06.00 og søndag kl. 24.00. Tillægget udgør 47 % og beregnes pr. påbegyndte ½ time. Weekendtillæg går til afspadsering, med mindre andet aftales af din tillidsrepræsentant/Danske Fysioterapeuter. Weekendtillæg ydes samtidig med aften- og nattillæg – fx får du samlet 79 % (47 + 32%) tillæg for timer lørdag- og søndag aften.

Hvornår og hvor meget får jeg i søgnehelligdagstillæg?
Du får søgnehelligdagstillæg for arbejdstimer, der ligger på søgnehelligdag.
Tillægget udgør 50 % og beregnes pr. påbegyndte ½ time. Tillægget går til afspadsering, med mindre andet aftales af din tillidsrepræsentant/Danske Fysioterapeuter.

Særlige fridage

1. maj (hele døgnet) og nytårsaftensdag fra kl. 12.00 er særlige fridage.
Det betyder, at arbejdet så vidt muligt skal tilrettelægges, så du kan holde fri i de nævnte tidsrum.
Skal du arbejde, får du tillæg for arbejdstimerne svarende til tillæg for arbejde på søndage (42 %), samt evt. aften- og nattillæg men ikke evt. weekendtillæg.

Kombination af afspadsering og særlig fridage
Du kan d. 31.12. evt. afspadsere formiddagstimerne frem til kl. 12.00 og holde fri fra kl. 12.00. 

Da afspadsering kan aflyses kan du i stedet vælge at afholde en feriedag, hvis du vil garanteres at kunne holde fri.

Afspadsering

Pålagt afspadsering skal så vidt muligt gives som hele dage, ligesom optjent afspadsering, der ikke er afviklet indenfor 3 måneder udbetales med mindre, andet er aftalt.

Kan planlagt afspadsering inddrages?
Hvis din leder inddrager planlagt afspadsering, skal det være velbegrundet. Inddrages afspadsering med kortere varsel end 4 døgn, honoreres du med overarbejdsbetaling for arbejdstimerne.

Kan jeg her og nu pålægges afspadsering?
Du kan undtagelsesvist med et varsel på 4 døgn pålægges afspadsering.
Du skal varsles i arbejdstiden.

Du kan i henhold til lokal praksis efter aftale selv afvikle afspadsering efter dit ønske.

Pauser

Din arbejdsgiver tilrettelægger pauser og skal gøre det således, at formålet med pausen (puste ud/spise/koble af) tilgodeses. Du skal fx ikke generelt deltage i møder eller hjælpe klienter i din pause, men du står til rådighed, og du kan derfor ikke forlade arbejdspladsen.

Har jeg ret til pause / frokostpause?
En spisepause af indtil 29 minutters varighed medregnes i arbejdstiden. Der er ikke noget krav om en bestemt daglig arbejdstid for retten til at holde pause.

Der er ikke i arbejdstidsaftalen aftalt andre pauser, yderligere pauser holdes iht. lokal aftale/praksis.

Når det planlagte ikke holder

I udgangspunktet skal arbejdstiden planlægges, så du kan forvente, at planen holder – med andre ord skal du kunne regne med din arbejdstid.

Når det planlagte undtagelsesvist ikke holder, vil din leder kunne ændre din arbejdstid efter drøftelse med dig. Du kan således blive pålagt ændringer eller at skulle udføre mer- eller overarbejde. Du vil være berettiget til en kompensation afhængig af ændringens indhold og omfang.

Skal jeg altid acceptere ændringer i min arbejdstid?
Så længe ændringerne er nødvendige og i øvrigt skyldes ting, der ikke kunne forudses på planlægningstidspunktet, er du i et vist omfang forpligtiget til fx at udføre mer- eller overarbejde.

Hvis du af personlige grunde er forhindret i at arbejde på et bestemt tidspunkt, skal du gøre opmærksom på dette overfor din leder. Hvis du ikke har mulighed for at arrangere pasning af dine børn med kort varsel, vil du være lovligt forhindret og berettiget til at afvise arbejde. Hvis du i øvrigt afviser og ikke har en acceptabel grund hertil, risikerer du i yderste fald at blive afskediget.

Hvordan skelnes der mellem mer- og overarbejde?
Merarbejde er deltidsansattes ekstraarbejde og honoreres med time til time, dvs. i forholdet 1:1.
I visse tilfælde vil deltidsansattes ekstraarbejde skulle honoreres med overarbejdsbetaling. Hvis ekstraarbejdet overstiger det, der er den daglige arbejdstidsnorm for en fuldtidsansat på stedet - ofte 7,4 time – vil den deltidsansatte være berettiget til overarbejdsbetaling.

Overarbejde er al ekstraarbejde for fuldtidsansatte og honoreres i forholdet 1:1,5 – dvs. 50 % tillæg pr. times overarbejde.

Du har ret til et varslingstillæg, når ekstraarbejdet har et omfang af mere end 1 time og varsles med 1 døgn eller mindre. Varsling skal ske i arbejdstiden og ikke i fritiden – fx via en opringning, når du har fri.

Hvordan kan arbejdstiden omlægges?
Den planlagte arbejdstid for dagen kan undtagelsesvist omlægges, så en dagvagt fx ændres til en aftenvagt, eller en ”morgentime” flyttes og bliver til en ”eftermiddagstime”. Arbejdstiden skal forblive sammenhængende, og arbejdstimer kan ikke omlægges/flyttes til en anden arbejdsdag.

Orientering om omlægning skal ske i arbejdstiden og med et varsel på 1 døgn.

Hvad får jeg, hvis jeg skal arbejde på en fridag mv.?
Inddragelse af fridag eller fridøgn (beskyttet fridag) kan være nødvendig, fx hvis en kollega bliver syg ifm. weekendarbejde, og der skal findes en afløser. 

Bliver du med mindre end 4 ugers varsel tilkaldt til at arbejde på et fridøgn, skal du honoreres med overarbejdsbetaling for mindst 6 timer foruden evt. arbejdstidsbestemte tillæg. Det gælder både fuldtids- og deltidsansatte.
Bliver du tilkaldt på et fridøgn med mindre end 14 dages varsel, får du desuden et tillæg for inddraget fridøgn på ca. 550 kr.
Du har krav på et erstatningsfridøgn. De optjente timer fra tilkaldet bruges helt eller delvist når du afvikler erstatningsfridøgnet.

Hvis du er fuldtidsansat og tilkaldes på en arbejdsfri dag (typisk en ugentlig fridag), får du overarbejdsbetaling for minimum 6 timer.
Hvis du som deltidsansat tilkaldes på en arbejdsfri dag - fx en ugentlige fridag – får du overarbejdsbetaling for minimum 3 timer. 

Hvis det akut er nødvendigt at varetage en ekstra arbejdsgave, som ikke ligger i forlængelse af den daglige arbejdstid, men skal løses efter du har fri (fx en kort aftenbehandling) får du overarbejdsbetaling for minimum 3 timer. Det gælder både fuldtids- og deltidsansatte.

Frivilligt ekstraarbejde

I arbejdstidsaftalen er der skabt rammer for at betale ansatte for at påtage sig ekstra arbejdsopgaver.

Hvad er frivilligt ekstraarbejde?
Frivilligt ekstraarbejde er arbejde, der ligger ud over, hvad der kan varetages som mer- eller overarbejde. Det er tids- og opgavemæssig afgrænset, fx ventelisteprojekter, arbejdspukler, eller ekstraarbejde, der opstår i forbindelse med langtidssygdom, ferieafvikling, vakante stillinger o.l.

Det er frivilligt for dig, om du vil påtage dig det ekstra arbejde.

Hvad får jeg når jeg udfører frivilligt ekstraarbejde?
Du får den betaling, der er aftalt mellem tillidsrepræsentanten/Danske Fysioterapeuter og din arbejdsgiver, dog således, at deltidsansatte oppebærer normal timeløn op til 37 timer i gennemsnit over normperioden, og herefter aftalt takst for frivilligt ekstraarbejde. Bag en lokal aftale ligger overvejelser om betalingens størrelse, betaling ved sygdom, pension, hvordan arbejdet udbydes mv.

Pr. 1.4.2024 gælder følgende minimums timetakster:

 • Hverdage – dag:    kr. 284,52
 • Hverdage – aften:  kr. 369,88
 • Weekend – dag:     kr. 398,34
 • Weekend – aften:   kr. 483,70
 • SH-dage:                 kr. 569,06

Hvis du indgår i den almindelige vagtplan følger du bestemmelserne om arbejdstid for ikke-ledende fysioterapeuter.

De fleste kandidater fungerer dog i stillinger med mere administrativt -/forsknings- /ikke klinisk arbejde, og indgår derfor ikke i de almindelige bemandings- og vagtplaner.

Når det er tilfældet, gælder følgende bestemmelser om arbejdstid:

 • Arbejdstiden over en periode forudsættes at svare til 37 timer – det indebærer, at du i perioder kan være nødt til at arbejde mere, som kompenseres med mindre arbejde på et andet tidspunkt.
  I sagens natur vil arbejdsopgaverne som hovedregel være placeret i dagtimerne, men arbejde om fx aftenen kan undtagelsesvist forekomme.
 • Du er omfattet af aftale om aftale om merarbejde – det vil sige du skal honoreres for ekstraarbejde ud over din ansættelsesnorm, når eller hvis det i en periode på mere end 4 uger er påkrævet/pålagt. En sådan aftale bør så vidt muligt indgås forud for en periode med ekstraarbejde.
 • Du har alene en rådighedsforpligtigelse, hvis du er pålagt en sådan og der samtidig er aftalt rådighedstillæg.
 • Du har fri på Søgnehelligdage,
  Du har evt. betalt frihed på særlige fridage (1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag) hvis der lokalt er en praksis eller kutyme herfor, men ellers ikke.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620