Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vinderne af bachelorprisen vil hjælpe fysioterapeuter med at tale om seksualitet

Årets bachelorpris gik til tre fysioterapeuter, der har udviklet en anamnese, der skal afdække, om og hvordan en given sygdom påvirker patienternes seksualitet. Med en ny hjemmeside vil prisvinderne udbrede kendskabet til anamnesen og dermed være med til at bryde det tabu, som seksualitet stadig er for fysioterapeuter og patienter.
Fra højre: Sabrina Pihl er ansat på Næstved Sygehus. Tania Bro-Jørgensen er ansat i Trænings- og Aktivitetsenheden i Faxe Kommune i Fysium i Næstved. Jessie Diggle er ansat i 20 timer i plejehjemmet Louise Mariehjemmet. Foto: Henrik Frydkjær

Det var en vantro men glad Jessie Ann Attas Diggle, der tog imod beskeden om, at hun sammen med sin studiegruppe fra University College Sjælland havde vundet Danske Fysioterapeuters bachelorpris 2014 for artiklen ”Inddragelse af seksualitet i den fysioterapeutiske anamnese – fra tavshed til tale”. Vantro fordi de i gruppen havde tvivlet på, at emnet ville være ”fysioterapeutisk” nok til at vinde prisen.

I artiklen gør Jessie Ann Attas Diggle, Tania Elena Munoz Bro-Jørgensen og Sabrina Maj Pihl rede for, hvordan de via litteratursøgning, interview med eksperter inden for sexologi, et pilotinterview og et fokusgruppeinterview med fysioterapeuter i klinikken har udviklet en model for en anamnese, der giver fysioterapeuter nogle konkrete værktøjer til at inddrage seksualiteten i behandlingen.

Kræftsygdom fik betydning for emnevalg

Der var en vis skepsis blandt medstuderende og undervisere, da de tre fortalte, at de i deres bachelorprojekt ville udvikle og afprøve en anamnese med fokus på seksualitet. Der var flere, der var i tvivl om, hvorvidt emnet var relevant i fysioterapi, og underviserne satte spørgsmålstegn ved, om man i det korte projektforløb kunne nå at gennemføre interviews med eksperter samt fokusgruppeinterview med fysioterapeuter fra klinisk praksis og derefter udvikle et produkt. Men gruppen var ikke i tvivl.

Lysten til at arbejde med et nyt område af fysioterapi var sammen med alvorlig sygdom udslagsgivende for valg af emne. Tania og hendes mand havde besluttet, at de ville have barn nummer tre, da lægen i forbindelse med en kontrolundersøgelse i 2012 fandt forstadier til livmoderhalskræft.

”Det blev heldigvis opdaget på et tidligt stadie, så jeg undgik et længere behandlingsforløb og valgte at fortsætte på studiet. Jessie og Sabrina var en kæmpe støtte i den kriseperiode, jeg gennemgik, som følge af at blive konfronteret med livets eksistentielle grundvilkår.

Sygdommen fik mig til at tænke over, hvad kroppen og seksualiteten egentlig betød for mig. Og det handlede om meget mere end sex og samleje. Sabrina, Jessie og jeg havde læst en del om krisepsykologi i forbindelse med et projekt, vi lavede sammen om brystkræft, hvor der også var fokus på krop og seksualitet ”, fortæller Tania.

Samme år blev rapporten ”Seksualitet og sundhed” fra Vidensråd for Forebyggelse publiceret. I den kunne man blandt andet læse, at sundhedsfaglige ikke taler med patienterne om seksualitet, og at inddragelse af seksualiteten i behandling og rehabilitering kan være med til at fremme compliance og øge livskvaliteten.

Det dobbelte tabu

Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed: Den er et basalt behov og et aspekt af at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og samhandlinger, og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må seksuel helse være en basal menneskeret”. Sådan lyder WHO´s definition på seksualitet, som de tre fysioterapeuter har brugt i deres bachelorprojekt og i den prisvindende artikel.

”Det er et flot citat, der understreger, at vi ikke kan overse dette vigtige aspekt af livet”, siger Jessie Diggle.

Deres pilotinterview, fokusgruppeinterview og litteraturgennemgang viste, at de færreste fysioterapeuter spørger ind til patienternes seksualitet, men det betyder ikke nødvendigvis, at fysioterapeuter helt glemmer seksualiteten. ”De har bare svært ved at tale om det, fordi de ikke har redskaberne”, mener Tania Bro-Jørgensen.

Udfordringen er ekstra stor, mener hun, når hverken patienter eller terapeuter tør italesætte seksualiteten, og nogle fysioterapeuter er bange for at komme til at overtræde patienternes grænser.

I den nyudviklede anamnesemodel er det indledende spørgsmål helt åbent. Dette spørgsmål bruges til at finde ud af, om patienten er indforstået med, at der stilles spørgsmål til seksualiteten. Hvis svaret er bekræftende, kan fysioterapeuten alt efter patientens ønsker og behov stille uddybende spørgsmål i forhold til ICF-parametrene på kropsfunktion og -anatomi, deltagelsesniveau og omgivelsesfaktorer.

Fremlæggelse på fagkongressen

Præsentationen af anamnesemodellen viste, at der var behov for justeringer. Anamnesen, der er publiceret sammen med den prisvindende artikel på fysio.dk, skal derfor justeres og videreudvikles. Herefter skal den afprøves af en større gruppe fysioterapeuter fra forskellige sektorer og grene af fysioterapi. De 25.000 kr., der følger med bachelorprisen, vil prisvinderne bruge til at videreudvikle og afprøve anamnesemodellen på en større gruppe og på sigt at få den patenteret.

Efterfølgende vil anamnesemodellen blive publiceret på den hjemmeside som Jessie Diggle, Tania Bro-Jørgensen og Sabrina Pihl er ved at udvikle. Fokusgruppeinterviewene afslørede desuden, at fysioterapeuterne havde brug for en workshop, hvor de fik introduceret anamnesen og øvet sig på at stille spørgsmål om seksualitet.

”For nogle handler det om at overvinde en barriere. Jo flere gange du har stillet spørgsmålet, des mere naturligt vil det blive for den enkelte fysioterapeut”, forklarer Sabrina Pihl.

De tre fysioterapeuter havde mange planer omkring udbredelsen af anamnesemodellen da de afsluttede grunduddannelsen. Men det gik lidt i stå, da de alle tre kom i arbejde.

”Bachelorprisen har givet os et skub. Nu går vi i gang og er ved at lave en hjemmeside og tage kontakt med fysioterapeuter, der vil afprøve anamnesen”, fortæller Sabrina Pihl.

Med hjemmeside, videreudvikling af anamnesen og planlægning af workshop er der nok at lave for de tre prisvindere. Men det stopper ikke med det. De har planer om at indsende et abstract til Danske Fysioterapeuters fagkongres i 2015 og til den kommende verdenskongres for fysioterapeuter i Singapore.

Læs vinderartiklen "Inddragelse af seksualitet i den fysioterapeutiske anamnese – fra tavshed til tale"