Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Klar sammenhæng mellem balance og kognition hos patienter med Alzheimer.

Ny forskning fra Norge viser, at alle aspekter af balancen er påvirket hos mennesker med demens og Alzheimers sygdom, og at balancen forværres i takt med, at demenssygdommen progredierer.

Denne forskning bygger på tidligere års forskning, der har vist, at mennesker med Alzheimers sygdom falder oftere og oftere får skader efter et fald sammenlignet med jævnaldrende ældre, og at balanceforstyrrelser ofte viser sig, før man kan konstatere en mental svækkelse. 

De norske forskere har undersøgt, om der er forskel på balancen målt med BESTest hos en gruppe patienter med selvvurderet svækkelse af kognitiv funktion, (SCI; subjective cognitive impairment) og en gruppe med diagnosticeret svækkelse i mild grad (MCI; mild cognitive impairment).  Forskerne har desuden afdækket, hvilke kognitive funktioner der er associerede med nedsat balance.

170 ældre med varierende grader af demens (SCI, MCI og Alzheimers sygdom i mild og moderat grad) deltog i studiet. Deltagerne blev rekrutteret fra det norske nationale register for demens. Kravet var, at de skulle være hjemmeboende og kunne gå uden ganghjælpemidler. Eksklusionskriterier var blandt andet alvorlig grad af Alzheimers sygdom, udtalt høre- og synsnedsættelse, neurologiske deficit og Parkinsons sygdom.

Der blev brugt en række forskellige test til at afdække de kognitive færdigheder. Mini-Mental- Status-Examination blev brugt til en overordnet test af de kognitive færdigheder og The Trail Making Test (TMT-A og B) til at teste evnen til at igangsætte og gennemføre kognitive opgaver (se faktaboks). Balancen blev vurderet med BESTesten (Balance Evaluation Systems Test), som beskriver 36 områder af balancen, der grupperes inden for seks forskellige hovedområder: biomekaniske begrænsninger, stabilitetsgrænser, anticipatorisk stillingsjustering, reaktiv postural respons, sensorisk integration, sStabilitet under gang (fysio.dk/maaleredskaber).

Forskerne fandt, at jo mere fremskreden demenstilstanden var hos de inkluderede, des dårligere scorede de på BESTesten.  Der var klar sammenhæng mellem evnen til at initiere og udføre en opgave og samtlige aspekter af balancen målt med BESTesten. Resultaterne viste desuden, at de inkluderede havde sværest ved dynamisk balancekontrol. Den største forskel og den laveste score fandt forskerne i test af stabilitet under gang, hvor man undersøge ganghastighed, evnen til at gå over forhindringer og bevæge hovedet (orientere sig) under gang.  Forskerne fandt BESTesten velegnet til at teste balancen hos mennesker med mild til moderat demens og Alzheimers sygdom.

Dette studie understreger ifølge de norske forskere, at fysioterapeuter skal tage højde for, at balanceproblemer kommer på et tidligt tidspunkt i et demensforløb og de største balanceproblemer ses hos dem med fremskreden demens/Alzheimers sygdom. Undersøgelsen tyder desuden på, at det især er den dynamiske balance, der skal trænes.

Tangen GG,  Engedal K, Bergland A, Moger TA, Mengshoel A. Relatinship Between Balance and Cognition in Patients With Subjective Cognitive Impairment, Mild Cognitive Impairnment, and Alzheimers Disease. Phys Ther. 2014;94:1123-1134.