Ydernummerskema og vikarskema: Sådan behandler vi dine oplysninger

Her informerer vi dig om, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi modtager om dig, når du indsender ydernummerskema eller vikarskema vedrørende praksissektoren.

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål

  • Tjek af din autorisation via opslag i autorisationsregisteret
  • Fremsendelse af skemaer til regionen jf. reglerne i praksisoverenskomsterne
  • Dokumentation for modtagelse og fremsendelse af skemaer

Grundlaget for, at vi kan behandle dine oplysninger, er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f samt art. 9, stk. 2, litra b og d og de tilsvarende bestemmelser i databeskyttelseslovens §§ 6 og 7.

I relation til behandling af dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f er de legitime interesser, der begrunder behandlingen Danske Fysioterapeuters varetagelse af medlemmernes kollektive faglige, arbejdsmarkedspolitiske og økonomiske interesser, som beskrevet i 
Danske Fysioterapeuters love § 2.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv eller din klinkejer har givet os, og som praksisoverenskomstens parter har aftalt skal fremgå af henholdsvis ydernummerskema og vikarskema, herunder: Navn, personnummer, adresse, telefonnumre, mailadresser og tilsvarende oplysninger om din arbejdsplads. Vi behandler også de oplysninger om din tilslutning til den i overenskomsten fastsatte pensionsordning samt din fuldmagt til at regionen kan indhente børneattest ved din tilmelding til overenskomsten.

Modtagere af oplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • Regionen

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv eller din klinikejer via din indberetning på henholdsvis ydernummerskema og vikarskema.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i indtil 5 år efter sagens behandling. Der kan konkret være anledning til en længere opbevaring.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Danske Fysioterapeuters persondatapolitik, som du kan finde her.

Se Danske Fysioterapeuters persondatapolitik