Lederråd

Danske Fysioterapeuters lederråds opgave er at styrke foreningens arbejde på lederområdet og give bud på fremtidens fysioterapi set fra et ledelsesmæssigt perspektiv.

Danske Fysioterapeuters lederråd er et tværsektorielt forum, der skal rådgive og inspirere hovedbestyrelsen om visioner for fremtidens fysioterapi og ledelse af fysioterapi. Herunder også pege på innovations- og vækstpotentialer for professionen set fra et ledelsesmæssigt perspektiv.

Lederrådet er sammensat af max. 10 medlemmer, der alle er ledere med personaleansvar.

Medlemmer udpeges af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Sammensætningen skal afspejle de til enhver tid gældende ledelsesfunktioner for fysioterapeuter, men også gerne repræsentere utraditionelle virksomhedsområder. 

Repræsentant for Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse

 • Bo Egeberg, Vig Fysioterapi

Repræsentanter for det private område

 • Mark Ebbesen, klinikejer, Køge Bugt Ryg & Knæcenter samt Møn Ryg & Knæcenter

Repræsentanter for det kommunale område

 • Line Sjodsholm, Rehabiliteringsleder, Genoptræning Syd, Odense Kommune
 • Therese Gjerde Jensen, Virksomhedsleder for Sundhedstilbud, Slagelse Kommune
 • Johannes Berg Westergaard, afdelingsleder, Træning og Rehabilitering, Haderslev Kommune
 • Lotte Dyrbye, overfysioterapeut, Frederiksberg Kommune
 • Camilla Søltoft Bansleben, leder Sundhed og Træning i Egedal Kommune

Repræsentanter for det regionale område

 • Pernille West-Nielsen, ledende overfysioterapeut, Holbæk Sygehus
 • Kim Poulsen, overfysioterapeut, Fysioterapien, Slagelse Sygehus

Formål

Formålet med lederrådet er, at: 

 • inspirere og rådgive hovedbestyrelse om visioner for fremtidens fysioterapi
 • støtte og rådgive hovedbestyrelsen i forhold til Danske Fysioterapeuters konkrete lederindsatser
 • sikre, at relevante ledelsesmæssige perspektiver inddrages i politiske indsatser i øvrigt

Opgaver

Lederrådet skal:

 • Inspirere og rådgive hovedbestyrelsen om visioner for fremtidens fysioterapi herunder også innovations- og vækstpotentialer for professionen set fra et ledelsesmæssigt perspektiv
 • Søge inspiration og dialog med eksterne aktører fx innovationsmiljøer, forskningsverdenen og væksthuse samt relevante tilsvarende råd i regi af FTF 
 • Rådgive hovedbestyrelsen i forhold til foreningens politik for ledelse samt strategi og indsatser på lederområdet - på opfordring og på eget initiativ
 • På selvstændigt initiativ tage relevante emner op med henblik på præsentation for hovedbestyrelse 
 • Bidrage med temaer til Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningens fælles årlige lederkonference i tråd med Danske Fysioterapeuters visioner og strategier for ledelsesindsatsen

Organisering

Lederrådet sammensættes af max. 10 medlemmer, der alle er ledere med personaleansvar. Sammensætningen skal afspejle de til enhver tid aktuelle ledelsesfunktioner for fysioterapeuter, men også meget gerne repræsentere utraditionelle virksomhedsområder:

 • Repræsentant(er) fra det regionale område 
 • Repræsentant(er) fra det kommunale område
 • Repræsentant(er) fra statens område 
 • Repræsentant(er) fra det private område (klinik-/virksomhedsledere, som har personaleansvar)
 • Repræsentant fra hovedbestyrelsen

Lederrådet inddrager løbende relevante eksterne profiler inden for ledelse, innovation og iværksætteri for at inspirere til visioner for fremtidens fysioterapi. Lederrådet udpeger de eksterne profiler.

Hovedbestyrelsen udpeger lederrådet på baggrund af opslag og indstilling fra rådets formand. 

Udpegning sker for to år. For at sikre kontinuitet i rådets arbejde foretages forskudt udpegning. Genudpegning kan finde sted op til to gange.

Rådet konstituerer sig med en formand, 

Rådet sekretariatsbetjenes af Danske Fysioterapeuters sekretariat.

Aktiviteter

Det samlede lederråd mødes op til fire gange årligt. Møderne kan være arrangeret omkring et særligt tema og med bidrag fra eksterne profiler.

For at sikre dialog og sammenhængskraft i foreningens arbejde indgår udvalgte medlemmer af lederrådet, efter behov, i dialog med øvrige relevante fora i foreningen fx foreningens årlige netværksmøde for hhv. kommunale og regionale ledere. 

Derudover deltager lederrådet i den årlige lederkonference.

Møder

Lederrådet har aktuelt følgende møder i kalenderen:

 • 7. februar 2023 (Heldagsmøde i Holmbladsgade 70, 2300 Kbh S)
 • 9. maj 2023
 • 11. oktober 2023

Mødedatoer- og format kan blive justeret efter behov og efter gensidig drøftelse i rådet.

Øvrige møder

 • Lederrådet deltager i Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningens årlige lederkonference.